Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Dějiny umění - maior
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:
Anotace:Cílem magisterského programu Dějiny umění je připravit samostatného odborného i vedoucího pracovníka a specialistu v oboru dějin výtvarných umění, odborného pracovníka v sektoru státní správy a samosprávy v oboru péče a ochrany kulturního dědictví, v muzeích, v galerijním provozu ve státním i soukromém sektoru s  hlubokými vědomostmi potřebnými pro výkon praxe i samostatné tvůrčí činnosti.
Studijní program bude ralizován v těchto variantách:
1, completus,
2, specializace: monumentika a publicita průmyslového dědictví,
3, maior,
4, minor.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent magisterského studia disponuje po absolvování dvouletého studijního programu Dějiny umění hlubokými znalosti v oblasti dějin výtvarných umění, vizuální kultury a architektury Evropy s přihlédnutím ke specifikům uměleckého vývoje střední a východní Evropy a Českých zemí s důrazem na umění regionu severovýchodní Moravy a Slezska a kulturně-sociální kontexty jeho vývoje; je vybaven schopností aplikovat hluboké odborné a teoretické znalosti oboru dějin umění a památkové ochrany a je připraven pro samostatnou odbornou případně badatelskou činnost v oblasti dějin a teorie umění a metodologie památkové péče. Absolvent programu Dějiny umění se specializací Monumentika a publicita průmyslového dědictví disponuje navíc znalosti v oblasti dějin s přihlédnutím ke specifikům historického, hospodářského a industriálního vývoje regionu severní Moravy a Slezska v kulturně-sociálních kontextech.

Odborné dovednosti
Abslovent dovede samostatně formulovat a tvůrčím způsobem řešit uměnovědný problém či problém týkající ochrany kulturního dědictví a teorie a dějin umění v obecné rovině. Umí aplikovat teoretické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů, aplikovat konkrétní dovednosti získané během studia absolvováním praktických předmětů a je připraven na práci samostatného či vedoucího pracovníka v oblasti dějin umění a péče o kulturní dědictví. Orientuje se v současných trendech výtvarného umění, v teorii a metodologii památkové péče a v její základní legislativě. Syntetizuje myšlenky a na základě poznatků získaných komparací a interpretací aplikuje své uměnovědné poznatky v samostatné vědecké práci. Je schopen precizně popisovat, analyzovat a interpretovat výtvarné dílo, a chápat jej v širších teoretických, filosofických a kulturně-historických kontextech. Je schopen koncepčně představit výstavu či umělecký projekt a prezentovat jej veřejnosti. Absolvent specializace Monumentika a publicita průmyslového dědictví je schopen precizně popisovat, analyzovat a interpretovat architektonickou a průmyslovou památku, a chápat ji v širších teoretických, technických, utilitárních a kulturně-historických kontextech.

Obecné způsobilosti
Absolvent je schopen dalšího vzdělávání, je vybaven dovedností analyzovat a interpretovat umělecké dílo. Má vysoce rozvinuté schopnosti komunikovat, má širší kulturní přehled, je schopen/schopna vystupovat na veřejnosti a umí srozumitelně předávat výsledky své práce širšímu publiku. Student/studentka s porozuměním čte a interpretuje odbornou domácí i cizojazyčnou literaturu oboru, aplikuje získané poznatky ve vlastním výzkumu i v praxi. V rámci řešených výzkumných projektů (např. GAČR, SGS, IRP) na pracovišti Katedry dějin umění a kulturního dědictví FF OU mohou vybraní talentovaní studenti a studentky získávat zkušenosti s vědeckou prací (pomocné vědecké síly, členové řešitelských týmů studentských vědecko-výzkumných projektů).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky:
  1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0-30). Uchazeč musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů.
  2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0-30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.
  3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0-20). Prokázání základní orientace v problematice evropských dějin umění.
  4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0-10).
  5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0-10).
Kritéria přijímací zkoušky: Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů pro navržení k přijetí: 50.
Prominutí přijímací zkoušky:nepromíjí se
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .