Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Francouzská filologie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení francouzštiny
Anotace:Navazující magisterský studijní program Francouzská filologie navazuje na bakalářský studijní program, zaměřuje se na prohloubení jazykových dovedností a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem studia je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných i literárněvědných disciplín a pokročilé jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V rámci jazykovědných disciplín jde o další prohlubování znalostí morfosyntaxe, sémantiku a sémiotiku, francouzskou frazeologii, textovou lingvistiku, a také o diachronní pohled na jazyk (vývojové tendence současné francouzštiny, historická mluvnice, diachronní studium románských jazyků). Studenti také získávají základní přehled o dějinách lingvistiky.
U studia bez specializace je cílem také získání hlubokých znalostí v oblasti francouzsky psané literatury a schopnost její analýzy. V lingvisticky zaměřených předmětech jsou studentům předávány znalosti dalších odborných disciplín (sociolingvistika, korpusová lingvistika).
U studia se specializací na překlad je cílem také rozvíjení překladatelské kompetence v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnické kompetence a poskytnutí přehledu v oblasti současných trendů teorie překladu a tlumočení.

Studijní program je plánován v těchto variantách:
1. completus,
2. specializace Francouzština pro překlad,
3. minor,
4. maior.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Francouzská filologie dosáhne komplexního filologického vzdělání, které zahrnuje oblast jazykovědnou (včetně jazykové diachronie) i literárněvědnou, a získá znalosti širších kulturně-společenských souvislostí. Je připraven pro studium v doktorských studijních programech.

Odborné znalosti:
Absolvent studijního programu Francouzská filologie získá hluboké znalosti speciálních jazykovědných disciplín (Francouzská sémantika a sémiotika, Francouzská frazeologie, Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe 1-2), orientuje se také v hlavních lingvistických školách a směrech (Dějiny lingvistiky) a prokáže znalosti diachronních lingvistických disciplín (Vývojové tendence současné francouzštiny, Diachronní studium románských jazyků). Rovněž si prohloubí znalosti literárněvědné (Francouzská literatura 20. a 21. století, Společnost a její odraz v románských literaturách).
Absolvent studijního programu Francouzská filologie bez specializace si navíc může prohloubit znalosti francouzské a frankofonní literatury jak po stránce literárněhistorické, tak po stránce literárněteoretické (Francouzská literatura od nejstarších dob do 17. století, Francouzská literatura 18. a 19. století, Frankofonní literatura).
Absolvent studijního programu Francouzská filologie se specializací na překlad prokazuje dále znalosti z teoretických translatologických disciplín (Translatologické teorie, Úvod do studia překladu) a z teorie terminologie (Terminologie).

Odborné dovednosti:
Absolvent studijního programu Francouzská filologie bez specializace je schopen samostatně řešit jazykovědný a literárněvědný problém, srozumitelně, přesvědčivě formulovat odborné názory, vést dialog na odborné téma a pracovat s odbornou literaturou (Seminář k diplomové práci 1-2). Je rovněž schopen analyzovat literární text a aplikovat své odborné znalosti na literární text (Analýza francouzských literárních textů).
Absolvent studia se specializací na překlad získá vysokou úroveň překladatelské kompetence v oblasti odborného překladu (Překladatelská cvičení 1-2, Překlad odborného textu 1-2, Počítačem podporovaný překlad) a dovede se dobře orientovat v současných trendech překladu a tlumočení. Dále může získat i základní tlumočnické kompetence (Tlumočnický seminář 1-2).

Obecné způsobilosti
Absolvent prokazuje velmi pokročilou schopnost komunikace ve francouzského jazyka v písemném i v ústním projevu, a to na výstupní úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent studia se specializací na překlad prokazuje také kultivované vyjadřování v češtině.
Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia Filologie v oboru francouzský jazyk nebo v oboru příbuzném.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .