Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Anglická filologie - Angličtina pro překlad
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace:Navazující magisterské studium Anglická filologie je koncipováno jako odborné filologické studium, které navazuje na bakalářské studium Anglická filologie. Cílem tohoto magisterského programu je vychovat odborného filologa-anglistu: zkušeného samostatného uživatele anglického jazyka (na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) se solidními znalostmi z anglické lingvistiky a s výrazně prohloubenými znalostmi literatury a kultury anglicky mluvících zemí, který se bude orientovat v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích.

Studijní program se realizuje v těchto studijních plánech:
1. Completus
2. Maior
3. Minor
4. Specializace - Angličtina pro překlad
Profil absolventa:1. Odborné znalosti
Absolvent tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního programu se kompetentně orientuje ve filologických disciplínách. Jeho znalosti prokazují, že došlo k doplnění a rozvinutí jeho teoretického poznání, myšlení a vědomostí získaných v předcházejícím bakalářském studiu anglické filologie. Předměty jako Pragmalingvistika, Textová lingvistika, Kontrastivní analýza či Sociolingvistika mu umožnily získat komplexní interdisciplinární rozhled. Díky předmětu Historická mluvnice získaly jeho znalosti rozměr diachronní. Absolvent také získal hlubší znalosti v oblasti literatury a kultury Velké Británie (Literatura anglického středověku) a USA (Vybrané kapitoly z literatury).
Absolvent specializace Angličtina pro překlad se také výborně orientuje v otázkách translatologických (Profesní překlad) a své znalosti dokáže tvůrčím způsobem využít v překladatelské a tlumočnické praxi (Základy tlumočnické praxe).

2. Odborné dovednosti
Absolvent je vybaven dovednostmi a metodami jazykovědnými. Umí srovnávat jazyky různých typů a jazykových rodin (Jazyková typologie) a je schopen realizovat základní lingvistický výzkum (Lingvistický seminář). Má rovněž znalosti širších kulturně-společenských souvislostí vyplývajících z role angličtiny jako globální lingua franca (Vybrané kapitoly z britských studií a literatury nebo Vybrané kapitoly z amerických studií a literatury). Stejně tak je teoreticky i prakticky vybaven, aby mohl zodpovědně analyzovat, interpretovat a komentovat problematiku související s rozmanitými aspekty (alternativního) kulturního života současných anglofonních zemí, včetně aktuálních interkulturních vlivů a změn (Kalifornský sen, Interkulturní komunikace, Genderová studia, Americká alternativní kultura, Domorodé jazyky a kultury Severní Ameriky).
Absolvent specializace Angličtina pro překlad je jak teoreticky, tak prakticky připraven k překladu neliterárních textů různých žánrů a diskursních domén (Teorie překladu, Překladový seminář, Překladatelská praxe), včetně schopnosti pracovat s terminologickými databázemi (Terminologie v kontextu) a podpůrným překladatelským softwarem (CAT; viz Počítačem podporovaný překlad). Je vysoce kompetentním uživatelem anglického a českého jazyka (Čeština pro překladatele, Překlad do cizího jazyka) a rozumí problematice jazykové interference (Jazyková interference). Absolvent je schopen samostatně a efektivně řešit stanovené úkoly a rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe, v doktorském studiu nebo formou programů celoživotního vzdělávání.

3. Obecné způsobilosti
Absolvent tohoto typu studia se díky jazykové kompetenci, odborným i speciálním znalostem a dovednostem profesně uplatní doma i v zahraničí. Je připraven se odborně rozvíjet při tvůrčí a výzkumné práci v institucích akademického charakteru, uplatní se v redakcích nakladatelství, novin a časopisů. Své místo nalezne jako samostatný odborný pracovník úřadů státní správy, zahraničních oddělení či oddělení pro styk s veřejností, ve státních institucích i v soukromých firmách a též ve společnostech zajišťujících konferenční servis a organizaci projektů kulturního, mezikulturního, případně humanitárního charakteru. Absolvent je rovněž připraven k dalšímu postgraduálnímu studiu. Absolvent specializace Angličtina pro překlad se uplatní též jako překladatel, případně tlumočník.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test
Obsah přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověřuje jazykovou úroveň uchazeče a úroveň bakalářských znalostí oboru v oblasti anglické fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky a v oblasti britských a amerických studií a literatury. Přijímací zkouška také testuje znalost českého jazyka, který je nezbytný pro práci překladatele.
Kritéria přijímací zkoušky: Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu.

Bodové hodnocení jednotlivých částí (celkový počet bodů je 100):
  1. oborový test - skládá se z lingvistické a kulturně-literární části, z nichž každá je hodnocena 30 body (celkový počet bodů v této části testu je 60)
  2. test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (20 bodů)
  3. test české jazykové kompetence (20 bodů)
Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu bodů (60).
Prominutí přijímací zkoušky:Zkoušku nepromíjíme.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .