Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Experimentální biologie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace:Cílem studia je příprava specialistů pro samostatnou i týmovou vědeckou a specializovanou odbornou práci v biologických a ekologických profesích i ve vybraných aplikovaných odvětvích, vyžadujících biologické vzdělání. Profesní vědomosti, schopnosti a dovednosti jsou formovány již během studia aktivní účastí studentů na řešení odborných praktických úkolů v rámci výzkumných projektů katedry a spolupracujících institucí.
Profil absolventa:1) odborné znalosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Biologie, specializace Experimentální biologie:
- prokazuje znalost podstaty a principů pokročilých metod používaných v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích a provozech
- orientuje se v problematice genetických manipulací u mikroorganismů, rostlin i živočichů
- prokazuje hlubší znalosti o struktuře nukleových kyselin, jejich interakcí s proteiny a vztahu k jejich funkci
- prokazuje znalosti základních principů genotoxicity a mutageneze
- prokazuje znalosti nezbytné pro doktorské studium v programu Biologie či příbuzném programu
2) odborné dovednosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Biologie, specializace Experimentální biologie:
- umí aplikovat širší teoretické znalosti z mikrobiologie, molekulární biologie a genetiky a moderní metody sběru a analýzy dat do postupů užívaných v praxi (laboratoře klinické genetiky a mikrobiologie, provozní laboratoře potravinářské mikrobiologie, šlechtitelské ústavy apod.)
- umí aplikovat instrumentální metody analytické chemie při zkoumání vlastností živé hmoty
- umí formulovat výzkumné hypotézy, navrhnout postup při jejich ověřování, příp. postup inovovat
- umí samostatně provádět výzkumné práce v terénu i laboratoři a aplikovat moderní metody sběru a analýzy dat (instrumentální i experimentální)
- umí výsledky výzkumu vyhodnotit a srozumitelně interpretovat
- je schopen prezentovat výsledky výzkumu na odborných konferencích v českém i anglickém jazyce, případně je i publikovat v odborných časopisech


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.