Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra historie
Anotace:Navazující magisterský studijní program Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny je koncipován jako odborné studium, které v sobě unikátním způsobem spojuje poznání historie, kultury a identity tří středoevropských zemí v širším středoevropském kontextu. Je zamýšleno jako studium mezinárodní, na kterém se budou podílet univerzitní pracoviště tří zemí: České republiky (Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity), Slovenska (Katedra histórie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Polska (Institut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Spolupráce na realizaci studijního oboru je zajištěna smlouvou mezi jmenovanými univerzitami, kterou uzavřeli rektoři těchto univerzit.

Studijní program umožní studentům plné rozvinutí zásad kritické historické práce a zprostředkuje jim znalosti a dovednosti, které je budou kvalifikovat k výkonu odborných povolání. Studijní program poskytne studentům především rozšířený historický přehled s důrazem na historický vývoj participujících zemí (tj. České republiky, Polska a Slovenska) v širším středoevropském kontextu. Studijní program není pojat jako pouhá informační platforma, ale má především vést k vlastní tvůrčí aktivitě. Tomu je uspůsoben i koncept studia. Každý student v průběhu studia stráví dva semestry na partnerských univerzitách (student imatrikulován na Ostravské univerzitě jeden semestr v Banské Bystrici a jeden semestr v Katowicích), kde se seznámí s historií dané země, prohloubí si znalost tamního jazyka a obeznámí se s vývojem historického myšlení dané země a s její kulturou.

Studijní program bude realizován ve variantě completus.
Profil absolventa:Obecné znalosti:
Absolvent navazujícího magisterského programu Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny získá podrobnější znalosti českých, polských a slovenských dějin v širším středoevropském kontextu; podrobně bude obeznámen s vývojem historiografie, trendů, směrů a škol historického výzkumu, přičemž důraz je kladen na vývoj v zemích participujících univerzit. Student získá znalosti historického a kulturního vývoje, seznámí se s vývojem historického myšlení a pozná základní vědeckou infrastrukturu zastoupených zemí (znalost archivů, knihoven a vědeckých pracovišť) a bude obeznámen s vědeckými metodami oboru.

Obecné dovednosti:
Absolvent je schopnost rozvíjet základní faktografické znalosti nabyté studium. Je schopen kritické a tvůrčí práce se zdroji. Je schopen formovat teoretické koncepty a dále je aplikovat na historickou látku. Absolvent je schopen komparativního pohledu na dějinné fenomény. Absolvent je schopen samostatné odborné práce. Absolvent si také prohloubí jazykové kompetence.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Předpokládá se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; doporučujeme předložení seznamu historické četby.
Kritéria přijímací zkoušky: Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Obsahem pohovoru jsou dvě otázky z oblasti českých, polských nebo slovenských dějin v kontextu obecných (světových) dějin v rozsahu od středověku po soudobé dějiny. Maximální počet získaných bodů za jednu otázku je 50.
Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout celkového minimálního počtu 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:zkoušku nepromíjíme
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .