Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Filozofie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra filozofie
Anotace:Cílem studia oboru Filozofie je vyprofilovat absolventy znalé filozofie jednak jako určitého penza moudrosti nashromážděné v dějinách myšlení, a jednak jako specifické metody, která má své nezastupitelné místo v širokém spektru věd. Ve spojitosti s tím, že u přijímaných studentů se očekávají znalosti, dovednosti a způsobilosti z bakalářského studia Filozofie, kde získají základní orientaci v dějinách filozofie, v navazujícím stupni se problematika z dějin filozofie soustředí na hlubší a širší studium současné etapy vývoje filozofie, která je nezbytná k tomu, aby byl/a absolvent/ka schopen/schopna zapojit se do současného diskurzu a využívat současné metodologické přístupy a koncepty. Na základě toho, že na bakalářském stupni studující získají základy tradičních filozofických disciplín, v navazujícím studiu je kladen důraz na ty disciplíny, které nebyly zahrnuty v základní struktuře předmětů bakalářského studia (epistemologie a problémy kognitivních věd, gender ve filozofii a Gender Studies, religionistika a současné náboženské směry, filozofie medicíny, filozofie médií) a jenž jsou zaměřeny na aktuální a důležité společenské problémy s cílem poskytnout studujícím teoretické nástroje k jejich analýze. Další disciplíny (metafyzika, politická filozofie, etika, estetika) jsou orientovány na prohloubení jejich znalosti a na analýzu aktuálních politických, etických a estetických problémů. Tuto strukturu doplňují předměty (kritika osvícenského rozumu, utopické myšlení v dějinách filozofie), které se týkají významných segmentů filozofie s důrazem na rozvoj kritického myšlení (argumentační a kritický aspekt je přítomen ve většině nabízených kurzů) a kurzy, zaměřené na četbu a interpretaci primárních zdrojů. Cílem studia oboru Filozofie je připravit filozoficky vzdělané odborníky/odbornice, kteří jsou schopni kriticky myslet, argumentovat a promýšlet současné problémy v široké historické perspektivě i s disciplinárním propojením, a tak nadále přispívat k další kultivaci regionu a společnosti tím, že se v ní zvýší počet humanitně vzdělaných odborníků vybavených velmi specifickými znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi.

Studijní program bude realizován v těchto variantách:
1. completus,
2. maior
3. minor.
Profil absolventa:Absolvent/ka oboru Filozofie se velmi dobře orientuje v dějinách filozofie a v systematické filozofii. Má
komplexní znalost podstatných filozofických problémů a jejich různých řešení, jak v dějinách, tak
v současné filozofii. Filozofické problémy a texty umí kvalifikovaně promýšlet, interpretovat a zaujímat
k nim kritická stanoviska. Umí se zaměřovat v dílčích filozofických disciplínách na speciální problémy
a prakticky je aplikovat. Je schopen/schopna filozofickými metodami teoreticky analyzovat problémy,
které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, politice,
společenských vědách, umění, ale i v přírodních vědách či medicíně. Je schopen/schopna filozoficky
zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky,
pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení složitých problémů.
Díky vhodně zvolené kombinaci povinných a povinně volitelných předmětů je vybaven/a schopností
odborně se profilovat v konkrétní speciální disciplíně jak v rámci filozofie, tak v oblastech k filozofii
přilehlých nebo se s filozofií prolínajících.
Studující navazujícího magisterského studia filozofie získají tyto
1. odborné znalosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) prokazují znalosti na úrovni soudobého stavu poznání ve filozofii, které jim umožní využívání ideových
podnětů koncepcí, zejména v oblasti směrů současné filozofie, metafyziky, epistemologie, religionistiky, estetiky a genderové problematiky ve filozofii;
b) mají důkladné znalosti konceptů a teorií ve výše uvedených oblastech a jejich souvislostí ve vztahu k výzkumným postupům a rozumějí jim;
c) orientují se v současných problémech v oblasti kognitivních věd, genderu, filozofie medicíny, filozofie
médií, současných náboženských směrů, politické a etické oblasti;
2. odborné dovednosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) jsou schopni samostatně vymezit filozofický problém v oblasti metafyziky, epistemologie, estetiky,
religionistiky a genderových studií, definovat základní pojmy těchto oblastí a používat adekvátní
terminologii;
b) umí řešit teoretické otázky tvůrčím způsobem s využitím metodologie zvolených teorií, konceptů
a postupů oboru, zejména těch, které jsou používány v současných filozofických směrech;
c) dokáží kriticky reflektovat filozofická východiska, posoudit teoretické limity a možné praktické
důsledky současných filozofických koncepcí;
d) jsou schopni pomocí racionálních argumentů zdůvodnit volbu adekvátního přístupu při řešení
konkrétního teoretického nebo praktického problému;
e) dokáží samostatně formulovat společenský problém z politického, etického, estetického, genderového
a religionistického hlediska, navrhnout postup jeho řešení, argumentačně navrhované řešení zdůvodnit
a adekvátně jej písemně zpracovat;
f) dokáží porozumět filozofickému a společenskovědnímu textu v cizím jazyce;
3. obecné způsobilosti (všeobecné, odborné a speciální):
a) umí samostatně formulovat problém, postup jeho řešení a cíl odborné činnosti;
b) dokáží zaujmout postoj k aktuálním etickým, estetickým, religionistickým, politickým a genderovým
společenským problémům, který zohlední jejich historický vývoj a možné důsledky alternativ jeho
řešení;
c) umí začlenit konkrétní problém do širších teoretických a historických souvislostí a na tomto základě jej
tvořivě interpretovat;
d) disponují komunikačními dovednostmi: umí se přesně vyjadřovat, správně a logicky argumentovat
a diskutovat o filozofických a společenskovědních tématech, jakož i o aktuálních společenských
problémech;
e) jsou schopni komunikovat s odborníky v jiných vědních oblastech a podílet se na týmovém řešení
problémů;
f) dokáží se kultivovaně vyjadřovat v cizím jazyce o filozofických a společenskovědních tématech;
g) jsou vybaveni schopností samostatně získávat vědomosti a celoživotně se učit.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení v dějinách filozofického myšlení, schopnost uchazeče/uchazečky vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky.
Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů:
  1. Dějiny filozofie
  2. Člověk a jeho otázky
Uchazeč/ka si z každého okruhu vylosuje jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie.
Kritéria přijímací zkoušky: Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů.
Minimální počet pro vykonání ústní zkoušky je 40 bodů.
Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .