Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Český jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka
Anotace:Bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se realizuje ve 4 variantách (studijních plánech):
1. completus (jednooborové studium),
2. maior (víceoborové studium s bakalářskou prací z českého jazyka a literatury),
3. minor (víceoborové studium s bakalářkou prací z druhého programu),
4. maior se zaměřením na vzdělávání.

Studium tohoto bakalářského programu Český jazyk a literatura se sestává z jazykovědných a literárně zaměřených disciplín.
V lingvistické části tvoří náplň programu studium současného českého jazyka v plánech foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním, a to včetně obecnělingvistického úvodu, současné stylistiky a historického vývoje češtiny.
V části literární jsou pilířem studia dějiny české literatury 19. a 20. století a základy literární teorie a literární vědy. V rámci povinně volitelných předmětů si mohou studenti vybrat disciplíny zaměřené teoreticky i prakticky.

Cílem varianty completus je poskytnout filologické vzdělaní v rozsahu základních lingvistických disciplín, literární historie zejména 19. a 20. století a literární teorie.
Cílem varianty maior a minor je přispět k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni integrovat filologické aspekty programu Český jazyk a literatura s dalšími filologickými, společenskovědními nebo uměnovědnými programy (např. angličtina, němčina, ruština, polština, francouzština, historie, psychologie, základy společenských věd), případně s přírodovědnými programy.
Cílem varianty maior se zaměřením na vzdělávání je příprava na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.

Studenti mohou získané znalosti následně rozvíjet a prohloubit v navazujícím magisterském studiu. Struktura předmětů bakalářského studia zároveň zohledňuje potřeby studentů, kteří míří po absolvování bakalářského studia do praxe (práce v knihovnách, profese redakční, editorské, korektorské).
Profil absolventa:Odborné znalosti
V jazykovědných disciplínách absolvent prokazuje znalost současné jazykové normy v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním (viz předměty Fonetika a fonologie; Morfologie; Lexikologie, sémantika a slovotvorba; Syntax), rozumí stylovým specifikům jazykové komunikace (Stylistika a teorie textu), orientuje se v základních vývojových procesech češtiny (Historická mluvnice češtiny). Bezpečně zná lingvistickou terminologii a dokáže analyzovat text (staročeský i novočeský). Absolvent prokazuje znalost jazyka se zaměřením na praxi.
Absolvent prokazuje znalosti z dějin české literatury 19. a 20. století (Česká literatura 19. století 1, 2; Česká literatura 1. poloviny 20. století 1, 2; Česká literatura 2. poloviny 20. století 1, 2), prokazuje širokou znalost příslušné literatury, bezpečně ovládá základní literárněvědnou terminologii. Má přehled o hlavních přístupech ke studiu literatury (Úvod do studia literatury; Úvod do literární vědy).

Odborné dovednosti a způsobilosti
Absolvent se naučil adekvátně využívat všech jazykových prostředků češtiny (s ohledem na komunikační situaci), je schopen vidět jazykové a literární jevy v širších souvislostech (včetně historických). Dokáže hodnotit jazykové projevy a literární díla v širším kulturním a společenském kontextu. Umí analyzovat psaný a mluvený projev za použití základní oborové terminologie a analyzovat konkrétní literární text.
Umí pracovat se sekundární literaturou, poučeně číst, dokáže uplatnit základní kritické a komparační metody. Dokáže formulovat a stylizovat psané texty s ohledem na jejich funkci.
Absolvent je způsobilý samostatně získávat odborné informace a prokazuje komunikační a aplikační způsobilosti, včetně schopnosti zasazení analyzovaných jevů do kulturního a společenského kontextu.
Státní závěrečná zkouška se zaměřuje především na prověřování míry odborných znalostí a odborných způsobilostí. Vypracování bakalářské práce, její obhajoba a vedení dialogu při státní zkoušce prověřuje také obecné způsobilosti, viz Součásti SZZ a jejich obsah.
Výsledný profil absolventa se v případě variant maior a minor odvíjí také od druhého programu ve sdruženém programu.
Absolventi varianty studijního plánu maior se zaměřením na vzdělávání, sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele, získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Písemný test z českého jazyka: pravopis, gramatika, základní terminologie, znalost základní odborné literatury.
Písemný test z české literatury: základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, interpretace textu.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat celkem 100 bodů, z toho maximálně 50 bodů z části jazykové a maximálně 50 bodů z části literární.
Prominutí přijímací zkoušky:Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nejsou stanoveny.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 27. května do 31. května 2019, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .