Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Typ studia:magisterské
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:5 let
Maximální délka studia:7 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace:Studijní program je koncipován jako pětileté nestrukturované magisterské studium. Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, a to včetně výuky anglického jazyka. Cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Obsah studia má interdisciplinární charakter. Teoretická, oborově didaktická i praktická složka mají v obsahové struktuře oboru plnohodnotné postavení. Respektována jsou jak teoretická východiska pedagogiky, psychologie a souvisejících humanitních, společenských a přírodních věd, tak požadavky pedagogické praxe v oblasti primárního vzdělávání. Těžiště oborových didaktik je zaměřeno na předměty, které kvalifikovaný učitel vyučuje na 1. stupni základní školy. Profilace studenta umožňuje systém průběžných a souvislých praxí a možnost účastnit se exkurzí, zahraničních studijních pobytů i tvůrčí a výzkumné činnosti.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.

Okruhy pro přijímací řízení:

  • logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: Kombinovaná forma studia je v procesu získání akreditace, v případě obdržení bude program v kombinované formě nabídnut v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020. Sledujte aktuality PdF OU.
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.