Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Modelování v environmentální geografii
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Obor reaguje na významný posun ve způsobech zpracování dat v geografii a to jak v praxi, tak i ve vědeckovýzkumné oblasti, kdy jsou "klasické metody" stále častěji základem pro vytváření matematických modelů. Obor odráží současné požadavky institucí, jako jsou ČHMÚ, VÚMOP, ČIŽP či podniky Povodí, které stále častěji přístupy založené na matematickém modelování využívají. Obor navazuje na bakalářský obor kartografie a geoinformatika a je zaměřen na pokročilé metody zpracování geografických dat a zejména na modelování geografických jevů a procesů. Teoretický základ oboru je rozvíjen předměty zaměřenými na obecné metody správy, zpracování a analýzy dat (algoritmizace, metadata a metadatové systémy, fuzzy modelování, evoluční algoritmy apod.). Aplikační část je zaměřena na formulování a řešení konkrétních geografických úloh (environmentální modelování, modelování eroze, geoinformatika při studiu krajiny atd.), přičemž důraz je kladen na mezinárodně platné standardy v této oblasti (DHI MIKE, USACE/HEC, SIMWE,
WEPP a další). Studijní plán dále obsahuje skupinu předmětů obsahujících vybrané části environmentální geografie (krajinná ekologie, přírodní hazardy a další) a skupinu předmětů zaměřenou na rozšíření základů programování (např. objektové programování, programování serverových aplikací), které umožní absolventům zpracování dat a řešení úloh i bez závislosti na stávajících programových prostředcích, případně tyto dále rozvíjet. Nezbytná široká teoretická a informatická základna staví obor na rozhraní mezi geografii a geoinformatiku a neumožňuje připravovat uvedené odborníky pouze v rámci specializace stávajícího všeobecně zaměřeného studijního oboru fyzická geografie. Obor poskytuje ucelenou sumu vědomostí a znalostí, která umožní absolventovi aplikovat moderní metody při samostatném i týmovém řešení problémů environmentálního modelování v praxi i ve vědeckovýzkumné oblasti.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.