Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Sociální pedagogika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra sociální pedagogiky
Anotace:Tříleté bakalářské jednooborové prezenční studium je zaměřené na přípravu kvalifikovaných odborníků na výchovu v jejím užším slova smyslu, jíž se zpravidla rozumí zaměření na morální chování a kultivaci emocionální stránky osobnosti člověka a jeho osobnostní rozvoj. V popředí přípravy je vize odborníka na výchovu s popředím zájmu o prostředí a faktory, které především z tohoto hlediska ovlivňují formování jedince. V praxi to mimo jiné znamená vytváření pokud možno souladu mezi potřebami jedince a společností a organizování optimálního a vhodného způsobu života v dané společnosti
Studium je zaměřeno na dva základní směry:
Za prvé oblast profylaxe. Odborná pedagogická pomoc při rozvoji osobnosti v prostředí rodiny, různorodých lokalit, vrstevnických skupin, hnutí či společenských organizací. Studium je směřováno k vytváření kompetencí zaměřených na minimalizaci a v rámci možností také na likvidaci ohrožujících podnětů. Zahrnuje jednak primární prevenci (formování zdravého životního způsobu), sekundární prevenci, tj. detekci jedinců a skupin s potenciálně sociálně patologickým jednáním. Za druhé je bakalářské studium z části také zaměřeno na oblast kompenzace a nápravy negativních vlivů na zdravé výchovné formování, i když plné zaměření na tuto oblast je především záležitostí navazující magisterské přípravy v oboru Sociální pedagogika.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:


Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.