Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Interpretace a teorie interpretace
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra teorie a dějin umění
Anotace:Doktorské studium je prezenční nebo kombinované.
Je realizováno podle každoročně aktualizovaných individuálních studijních plánů a je určeno vynikajícím absolventům magisterského studijního programu Hudební umění a jeho oborů Hra na flétnu, hoboj, housle, klarinet, klavír, kontrabas, lesní roh, trubka, violoncello a Sólový zpěv.
Umělecká a muzikologická rovina se v něm doplňují a prolínají. Doktorandům je umožněna co nejužší specializace v interpretační i teoretické rovině pevnou skladbou povinných a širší nabídkou povinně-volitelných předmětů. Z povinně-volitelných předmětů si doktorand vybere tři nebo více předmětů podle svého zaměření, charakteru tématu předpokládané disertační práce a záměru předpokládaného disertačního uměleckého projektu. Povinné předměty budou realizovány formou kolektivních, maloskupinových nebo individuálních konzultací nejméně 3x za semestr a zakončeny zkouškou nebo zápočtem. Povinně-volitelné předměty budou realizovány formou maloskupinových nebo individuálních konzultací cca 3x za semestr a zakončeny zkouškou.
I když se nejedná o řádně akreditované studium v cizím jazyce a bude probíhat oficiálně jen v českém jazyce, komunikace v Hlavním oboru, při vedení disertačních prací, přípravě disertačního uměleckého projektu i vedení v povinně-volitelných předmětech se předpokládá ve třech jazycích (čeština, slovenština nebo polština), případně dalších. Seminární a kvalifikační texty budou jen v českém nebo slovenském jazyce.
Doktorandi na jedné straně rozšiřují repertoár ve své specializaci, dávají mu koncepčně a dramaturgicky ucelený tvar, účastní se významných interpretačních soutěží, natáčejí, vystupují na významných koncertech a představeních, na druhé straně ve vazbě s tím řeší metodologické, rozvojové a badatelské úkoly související s povinnými a povinně-volitelnými předměty, disertační prací, pedagogickou, publikační, grantovou činností na FU OU a dalšími úkoly.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:praktická, ústní
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k přijímací zkoušce:
 1. praktický umělecký interpretační výkon v rámci své specializace. Uchazeč si připraví reprezentativní umělecký výkon obsahující repertoár dle vlastního výběru v rozsahu 90 minut. Z písemně předloženého programu recitálu určí přijímací komise konkrétní výběr a rozsah skladeb, jež uchazeč zahraje (zazpívá).
 2. rozprava k předložené anotaci disertační práce; v případě, že se ukáže nevhodnost tématu, nedostatečná připravenost uchazeče na jeho zpracování nebo není možné zajistit uchazeči pro jeho téma školitele, ale uchazeč prokáže v ostatních částech přijímací zkoušky odpovídající předpoklady k doktorskému studiu v příslušné specializaci, může přijímací komise v zastoupení OR nabídnout uchazeči náhradní téma a příslušného školitele;
 3. rozprava k předložené představě o disertačním uměleckém interpretačním projektu; přijímací komise v zastoupení OR může uchazeči nabídnout jiné varianty disertačního uměleckého interpretačního projektu spolu s návrhem pedagoga HO;
 4. teoretický pohovor (na úrovni magisterského studia svého oboru-specializace): teorie a dějiny hudby, estetické a filozofické aspekty umění, dějiny, literatura a mezinárodní rozhled v rámci svého oboru-specializace, orientace v základních metodologických otázkách současné muzikologie, schopnost integrovat parciální poznatky do užšího i širšího kontextu;
 5. Světový jazyk I – ústní prověrka dobré znalosti jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, italština) na téma své budoucí disertační práce, disertačního uměleckého interpretačního projektu nebo pod.;
 6. Světový jazyk II – ústní prověrka alespoň základní komunikační úrovně druhého světového jazyka (angličtina, němčina, ruština, italština).
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 145 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl“ u přijímací zkoušky je stanovena na 75 bodů. Přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • Hra na nástroj nebo zpěv - praktická zkouška: 50 - 70 bodů
 • Rozprava k anotaci dizertační práce - ústní zkouška: 5 - 15 bodů
 • Rozprava k předložené představě o dizertačním projektu - ústní zkouška: 5 - 15 bodů
 • Dějiny a literatura, estetika, metodologie, muzikologie - ústní zkouška: 5 - 15 bodů
 • Světový jazyk I. - ústní zkouška: 5 - 15 bodů
 • Světový jazyk II. - ústní zkouška: 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:29. května 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Témata dizertačních prací

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.