Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Malba
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra malby
Anotace:Už ve svém slavném eseji "Umění po filozofii" se Joseph Kosuth zaobírá myšlenkou a transformací uměleckého systému jako a priori poznání ve vědeckých rozměrech a zkoumat podstatu umění samotného. Tato tautologie hry na významovost v umění je rozhodující pro další kritické zkoumání konceptuálních závěrů. Pokud se podíváme na vývoj umění minulého století je po Kosuthovi a Beyusovi každé umění konceptuální. Hlavním přínosem tohoto období bylo poznání, že umění je schopno pochopit sebe sama. Zároveň se estetické hranice rozmělňují a nepůsobí už tak silný tlak na to, jak musí umělecká díla vypadat. Mohou vypadat jakkoli. V každém případě se s filozofickým nástupem umění vytrácí vizualita. Současné umění je otevřené a pluralistické. Existují přinejmenším tři modely, které jsou v uměleckém díle přítomny, samozřejmě záleží na druhu umění, které chceme vidět. Je to krása, forma nebo tzv. angažované umění. Není nutné rezignovat na vizualitu, či estetické normy, a to se týká také média malby. Studenti se naučí přesně rozlišovat strukturu uměleckého díla od jejího vzniku až po samotnou realizaci, a to především malířskými prostředky. V magisterském studiu je dbáno na velký důraz tvorby v konceptuálním rozmezí, od překlenutí myšlenky uměleckého díla do formálního zpracování až po samotnou realizaci díla v galerijním prostředí. Každý student má víceméně individuální plán a program. Ten vzniká a upřesňuje se na základě dialogu a konsenzu s vyučujícím s příklonem k studentovým konkrétním výtvarným sklonům, dovednostem, aspiracím a danostem. Práci na vytyčených projektech konzultuje průběžně s vyučujícím, výsledky se učí formalizovat v písemných obhajobách. Seznamuje se se současným výtvarným provozem, možnostmi a způsoby jak se do něj zapojit. Po technické a technologické stránce práce studenta gravituje kolem malby - tedy aplikace barevného média na plochu. Přirozené však jsou i přesahy do jiných médií.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Obor Malba je realizován ve dvou ateliérech:
  • Ateliér malby I 
  • Ateliér malby II
Při podávání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Malba. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka.

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • Uchazeč představí a obhájí své dosavadní práce. Představí svou tvorbu, a to pomocí přesně definovaných verbalizovaných postupů, které uplatňoval v dosavadním studiu. Představí své koncepty a nastíní zásadní téma pro magisterskou práci. Toto téma se bude snažit obhájit v kritické polemice.
  • Teoretický diskurz z dějin umění, filozofie, estetiky, dějin umění a současného umění, v němž bude zřetelné studentovo ukotvení.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.