Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Grafika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Výuka oboru grafika je realizována v rámci tří ateliérů: ateliér volné grafiky, ateliér obalového a knižního designu a ateliér grafického designu.
Ateliér volné grafiky - je zaměřen na rozvoj myšlení, vnímaní a utváření si názoru v reflexi na současnou společnost a umělecký provoz skrze volnou tvorbu. Studium v rámci ateliéru volné grafiky je koncipováno na tvorbu a práci jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie). Dále jsou kreativně studovány všechny dostupné exper. formy tisku a rozmnožovací techniky. Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody počítačových programů a práce s fotografií. Student získá co nejširší přehled a možnosti využití grafických technik a technologií s jejími přesahy do jiných médií (objekt, animace).
Ateliér obalového a knižního designu - těžiště výuky je zaměřeno na tvorbu obalu a knižní grafiky směrem k výstupu na průmyslové zpracování, knižní vazbu a současně na volnou tvorbu média papír a autorské knihy. Jednotlivé tyto tvůrčí aktivity se vzájemně prostupují a navazují na sebe, jsou závislé nejen na výtvarné erudici posluchače, ale i na kvalitní průpravě z oblasti technologie, na zvládnutí řemeslných dovedností a současně jsou ovlivňovány novými informacemi a trendy z oboru grafického a obalového designu.
Ateliér grafického designu - koncepce výuky se zaměřuje především na umělecký provoz a odráží jeho potřebu po designérech s uceleným přehledem, schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Studenti zkoumají a prezentují různé strategie chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury. Je kladen důraz na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a prostorem jako dějištěm textu.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. V 1. kole jsou posuzovány domácí práce všech uchazečů. Do 2. kola přijímací zkoušky postupují automaticky ti uchazeči, jejichž domácí práce byly hodnoceny 10 body.

Obor Grafika je realizován ve třech ateliérech:
 • ateliér volné grafiky
 • ateliér obalového a knižního designu
 • ateliér grafického designu
Při podávání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Grafika. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka a také při zaslání domácích prací elektronickou formou.

Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:

První kolo - domácí práce v elektronické podobě celkem v rozsahu 25 prací.
 • fotodokumentace vlastních studií (portrét, figura, ruce...)
 • fotodokumentace vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
 • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém rozsahu
Druhé kolo - praktická zkouška
 • Ve 2. kole předloží uchazeči své domácí práce ve fyzické podobě.
 • Uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány tři úkoly. Každý z úkolů bude zadáním vycházet z jednotlivých ateliérů – volná grafika, obalový a knižní design a grafický design.
 • individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi (studijní práce – portrét, figura, ruce…, vlastní volné práce úzce s dotýkající zvoleného ateliéru), pohovor dále orientován na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění.
Pro druhé kolo přijímací zkoušky si postupující uchazeči donesou tyto pomůcky:
Min. 5 ks papírů vyšší gramáže cca 250 g/m2, formátu A2 + různé jiné papíry dle uvážení a potřeb adepta, skicák, tužky, tuš, pravítka, kružítka, křivítka, nůžky, řezák, lepidlo, štětce ploché a kulaté, nádobku na vodu, různé barvy (pastely, tempery...) atd.
 • pohovory budou probíhat průběžně
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 75 bodů.
 • domácí práce: 10 bodů
 • praktické úkoly: max. 60 bodů
 • rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 30 bodů
Pokud jsou domácí práce hodnoceny méně než 10 body, uchazeč nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:1. kolo - domácí práce 18. - 31.3. 2019
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny) duben 2019
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den) duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studentské stránky ateliéru obalového a knižního designu

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.