Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Klavír
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Těžiště výuky je zaměřeno na další rozvíjení stávající interpretační úrovně a celkové hudebnosti, jakož i na přípravu k dalším úkolům praktickým a teoretickým, které úzce souvisejí s oborem. Při stanovení studijní náplně jednotlivých ročníků se vychází z faktu, že studenti jsou při zahájení studia v 1. ročníku technicky i výrazově na velmi rozdílné úrovni - z této skutečnosti je třeba vycházet a podle toho individuálně stanovit postup výuky jednotlivých studentů. Podporovány jsou samozřejmě všechny tvůrčí aktivity, které mohou ve výsledku kladně ovlivnit uměleckou úroveň studenta. Studium vyžaduje stálé, pravidelné a cílené individuální cvičení a soustavnou přípravu. Vedle semestrálních a ročníkových zkoušek je student povinen vystoupit na recitálových koncertech s uceleným repertoárem, korepetovat jiné nástroje nebo zpěv a studovat komorní repertoár. Kvalifikaci podporují hodiny korepetice, interpretačního semináře, komorní hry, orchestrální praxe, hry z listu a orchestrálních partů a doplňkových teoretických předmětů: dějin evropské a světové hudební kultury, dějin české hudební kultury, úvodu do estetiky a základu teorie umění apod. Přístup k informacím podporuje jazyková vybavenost posluchačů.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
 1. Dvě etudy virtuózního charakteru k prokázání technické vyspělosti. Z toho jedna Chopinova (kromě pomalých a posthumních), druhá etuda dle vlastního výběru od některého z těchto skladatelů – F.Liszt, S.Rachmaninov, A.Skrjabin, C.Debussy.
 2. J.S.Bach – Preludium a fuga z Temperovaného klavíru nebo jedna Bachova suita či tokáta nebo Fantazie a fuga.
 3. Jedna věta v sonátové formě z klasické sonáty J.Haydna, W.A.Mozarta (mimo Sonátu facile) nebo L.v.Beethovena.
 4. Jedna skladba větší formy nebo výběr z cyklu některého autora období romantismu – R.Schumann, F.Chopin, F.Liszt, B.Smetana, P.I.Čajkovskij, J.Brahms, S.Rachmaninov.
 5. Jedna rozsáhlejší skladba některého českého nebo světového autora 20.století – L.Janáček, J.Suk, V.Novák,B.Martinů, C.Debussy, M.Ravel, S.Prokofjev, D.Šostakovič, E.Suchoň, L.Fišer apod.

Celý repertoár hraje uchazeč zpaměti!

Požadavky k ústnímu pohovoru:
 1. nejvýznamnější skladatelé klavírní tvorby 18. a 19.století, charakteristika jejich klavírní stylizace a výrazových prostředků
 2. přehled významných klavírních skladeb a jejich autorů z období klasicismu, romantismu, novoromantismu, impresionismu, česká klavírní tvorba 19. a 20.století
 3. koncertní a hudební život, který sledujete
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
 • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
 • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
 • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.