Pracovní příležitosti

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na mikrobiologii, parazitologii, genetiku a virologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • odborný/á asistent/ka se zaměřením na mikrobiologii, parazitologii, genetiku a virologii

Předpokládaný nástup:

 • 1. listopadu 2022 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 50% s plánovaným navýšením – předpoklad hlavního pracovního poměru na LF OU

Kvalifikační a další předpoklady:

 • VŠ vzdělání II. stupně v lékařském oboru nebo zdravotnickém oboru nebo přírodovědném oboru nebo oboru příbuzném;
 • doktorské vzdělání v oboru mikrobiologie, buněčné a molekulární biologie, nebo virologie nebo příbuzném oboru; nebo aktuální studium doktorského studia daného nebo příbuzného oboru;
 • pedagogická zkušenost v oboru výhodou;
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost v daném nebo příbuzném oboru;
 • znalost českého jazyka – C2;
 • znalost anglického jazyka – B2;
 • EU research level: R2 – Recognized.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Odborný/á asistent/ka zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v impaktovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na LF OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem, přehledem publikační činnosti a koncepci rozvoje oboru z hlediska vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti včetně personálního rozvoje na min. 5 leté období, zasílejte do 29. září 2022 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: