Pracovní příležitosti

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava spolu s rektorem Ostravské univerzity vyhlašují výběrové řízení na obsazeni vedoucího pracovního místa:

 • přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.)
 • vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.) v dotčeném oboru, případné již zahájené habilitační řízení v oboru
 • praxe minimálně 1O let v oboru gynekologie a porodnictví, z toho 3 roky v řídící funkci
 • pedagogická aktivita
 • vědecko-výzkumná aktivita
 • publikační aktivita v odborných publikacích s impakt faktorem
 • bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti

Požadované materiály:

 • přihláška, jejíž součástí jsou všechny níže uvedené dokumenty
 • strukturovaný profesní životopis
 • osobní dotazník
 • doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzděláváni
 • doklady o získaných vědeckých a vědecko-pedagogických titulech
 • licence CLK k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
 • přehled vědecko-výzkumných a publikačních aktivit
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.(nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971)
 • reference minimálně dvou významných osob z oboru gynekologie a porodnictví
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášeni uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízeni
 • písemná strategie pracoviště, na které se uchazeč hlásí do vedoucí pozice

Přihlášky:

Přihlášky přijímá do 31. prosince 2018 Ing. Tereza Lyčková, MBA.

Kontakt:

Ing. Tereza Lyčková, MBA
Fakultní nemocnice Ostrava
Oddělení zaměstnanosti a péče o zaměstnance
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba