Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Nina Pavelčíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:
obor činnosti:nejnovější české a československé dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1967
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Pavelčíková, N. Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam. In: O. Kolář. Slezsko znovuzrozené. 1. vyd. Hrabyně: Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně, 2016. s. 27-47. ISBN 978-80-87789-34-6.

Všechny publikace

HERMAN, J. a Pavelčíková, N. Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů. Hospodářské dějiny = Economic history. 2018, roč. 2018, 31/1(září), s. 61-99. ISSN 0231-7540.
Tomášek, M., Špiláčková, M. a Pavelčíková, N. "Chtěla bych být, mámo, jeřábnicí...": Moderování veřejné debaty, Centrum PANT Ostrava, 8. 3.. 2018.
Pavelčíková, N. a Popelka, P. Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace. Slezský sborník. 2018, roč. 115, 115(2), s. 113-137. ISSN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Historický pohled na sociální reprezentace Romů v rámci intraetnických a interetnických vztahů romských společenství. Závěr. In: D. Janák J. Štreit. ROMOVÉ OBRAZEM, Příspěvek ke zkoumání sociálních reprezentací Romů v české společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2017. s. 53-89. ISBN 978-80-7510-266-9.
Pavelčíková, N. Pokus o vyvrácení dvou nejčastějších stereotypů české a slovenské společnosti k Romům. Zeszyty Luźyckie. 2017, roč. 2017, č. 51, s. 111-128. ISSN 0867-6364.
Pavelčíková, N. Regionální výzkum soudobých dějin minorit - metodické problémy a zkušenosti. In: X. sjezd českých historiků 14.-16.9.2011 Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 133-141. svazek VI. ISBN 978-80-7464-379-8.
Tomášek, M., Pavelčíková, N., Jemelka, M. a Macura, T. Vyrovnání se s rokem 1945: Moderování Večeru s vědci, Knihcentrum Ostrava, 23. 11.. 2017.
Pavelčíková, N. Historik sám sobě pamětníkem (metodická úvaha). In: P. Mucke-Martin Brychta. Na hranicích mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie. 1. vyd. Praha-Ostrava: Česká asociace orální historie, 2016. s. 21-36. ISBN 978-80-7464-880-9.
Pavelčíková, N. Ostrava v letech 1945-1948 - politický vývoj a ekonomický význam. In: O. Kolář. Slezsko znovuzrozené. 1. vyd. Hrabyně: Slezské zemské muzeum, obec Hrabyně, 2016. s. 27-47. ISBN 978-80-87789-34-6.
Pavelčíková, N. Reflexe prožitků pamětníků z let 1945-1989. Časopis Matice moravské. 2016, roč. CXXXV, s. 335-359. ISSN 0323-052X.
Pavelčíková, N. Vztah Romů k práci. Konfrontace stereotypu s historickými doklady. Český lid. 2015, roč. 110, s. 307-328. ISSN 0009-0794.
Pavelčíková, N. Změna v politice státní moci vůči romskému obyvateolstvu na sklonku osmdesátých let (aneb co KSČ už nestihla). Romano džaniben. 2015, roč. 22, s. 71-96. ISSN 1210-8545.
Pavelčíková, N. Grobelný Andělín (1922-1972). In: Česká polonistická studia: tradice a současnost. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. s. 408-414. ISBN 978-80-7286-245-0.
Pavelčíková, N. Moravská a slezská města v průběhu tzv. sametové revoluce v listopadu 1989. In: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeské muzeum Č. Budějovice, 2014. s. 145-166. ISBN 978-80-87472-75-0.
Pavelčíková, N. Církevní život na Těšínsku jako objekt zájmu komunistického režimu. Časopis Matice moravské. 2013, roč. 82, s. 407-443. ISSN 0323-052X.
Pavelčíková, N. Důsledky zásahů komunistického režimu do vývoje romských skupin v ČSSR (1958 - 1969). Človek a spoločnosť. 2013, roč. 16, s. 2-9. ISSN 1335-3608.
Pavelčíková, N. Historické kořeny a souvislosti procesu marginalizace romského obyvatelstva českých zemí. In: Paměť-národ-menšiny-marginalizace-identity I. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK Praha, 2013. s. 179-194. ISBN 978-80-87398-43-2.
Pavelčíková, N. Možnosti a meze integrace Romů - počáteční analýza metod a výstupů výzkumného projektu. Romano džaniben. 2013, roč. 20, s. 36-72. ISSN 1210-8545.
Pavelčíková, N. Problematyka przestępczości Romów w Czechach w latach 1950-1989 z punktu widzenia. In: Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego. Wroclaw: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2013. s. 13-39. ISBN 978-83-62969-16-6.
Pavelčíková, N. Současné problémy výzkumu romského etnika v českých zemích. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 133-146. ISSN 0323-0619.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Pavelčíková, N. Historie církevního života na Těšínsku (dějiny katolické a evangelické církve augsburského vyznání). In: Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 11-37. ISBN 978-80-7464-192-3.
Kaleja, M., Zezulková, E., Ševčíková, V. a Pavelčíková, N. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7464-175-6.
Pavelčíková, N. Jakoubek, Marek - Budilová, Lenka (eds.): Cikánské skupiny a jejich sociální organizce. 2011.
Pavelčíková, N. K některým problémům identity Romů v ČR: Střety mezi společenstvím spřežitky tradiční kultury a moderní společností. In: Identita národnostních menšin a integrace cizinců střední a východní Evropy ve dvaceti letech svobody. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. v.v.i., 2011. s. 95-103. ISBN 978-80-7285-138-6.
Pavelčíková, N. Ohlas únorových událostí a počátky odporu proti komunistickému režimu ve Slezsku a na severní Moravě. In: Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,v.v.i., 2011. s. 129-135. ISBN 978-80-7285-108-9.
Pavelčíková, N. Okresním městem v komunistickém Československu (1945-1989); Sametová revoluce a obnova demokratické společnosti (po 1989). In: Nový Jičín./Historie /Kultura/Lidé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2011. s. 273-329. ISBN 978-80-7422-078-4.
Pavelčíková, N. On some Problems of the Roma Identity in the Czech Republic: Conflicts between the Community with the Traditional Cultural Relicts and Modern Society. In: National Minorities, Identity, Education. 1. vyd. Praha: Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. s. 59-65. ISBN 978-80-7285-136-2.
Pavelčíková, N. Politika a pozice politických stran Národní fronty v regionech země Moravskoslezské od osvobození do února 1948. In: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky -OKP MO, 2011. s. 15-23. ISBN 978-80-7278-571-1.
Pavelčíková, N. Romové-příběhy Antonína a Bartoloměje Daniela-prvních představitelů romských elit. In: Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 316-329. ISBN 978-80-7325-244-1.
Pavelčíková, N. Těšínsko v osidlech totalitárního režimu (1945-1968). In: Český Těšín - válečné a poválečné osudy města. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 76-93. ISBN 978-80-86696-23-2.
Pavelčíková, N. The possible Use of the Oral History. Words and Silences. 2011, roč. 2011, č. 16, s. 92-97. ISSN 2222-4181.
Pavelčíková, N. Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu. Antropowebzin. 2010, s. 109-114. ISSN 1801-8807.
Pavelčíková, N. Mýtus Ostravy - ocelového srdce socialistického Československa. In: Evropské město. Identita, symbol, mýtus. s. 54-63. ISBN 978-80-88997-44-3.
Pavelčíková, N. Několik poznámek k proměnám identity spojeným s příběhy českých a slovenských Romů ve 20. století. -Romano džaniben. 2010, roč. 16, č. 2010, s. 71-95. ISSN 1210-8545.
Pavelčíková, N. Opava, dáma věčně mladá. 1. vyd. Opava: Statutární město Opava, 2010. 256 s. ISBN 978-80-904734-0-9.
Pavelčíková, N. Problém vzdělanosti Romů - historický pohled. In: Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. s. 163-171. ISBN 978-80-7285-129-4.
Pavelčíková, N. Historicko-filozofické kořeny ideologie nacistického a komunistického totalitárního režimu. In: Totalitarismus 5 - Podoby politické ideologie. Plzeň: DRYADA, Mníšek p. Brdy, 2009. DRYADA, Mníšek p. Brdy, 2009. s. 20-26. ISBN 978-80-87025-24-6.
Pavelčíková, N. Historie Romů v českých zemích v letech 1945-1989. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 41-49. ISBN 978-80-7368-708-3.
Pavelčíková, N. Perzekuce pracovníků Československé akademie věd v letech tzv. normalizace. Slezský sborník - příloha CD. 2009, roč. 107, č. 1, s. 267-270. ISSN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Problém vytváření romských elit v českých zemích: Historie, současné možnosti a meze jejich veřejných aktivit. In: Etnické komunity (elity, instituce, stát). 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009. s. 53-66. Agora, 5.. ISBN 978-80-87398-03-6.
Pavelčíková, N. Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv). Romano džaniben. Časopis romistických studií. 2009, č. 2, s. 37-66. ISSN 1210-8545.
Vaishar, A., Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Pavelčíková, N., Pospíšilová, J. a Zapletalová, J. Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. Brno: Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., 2009. Studia Geographica 100. 136 s. ISBN 978-80-86407-69-2.
Grollová, J. a Pavelčíková, N. An overview of the History of the Czech Lands. 2008.
Pavelčíková, N. Apetýt. chuti života [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2008.
Pavelčíková, N. Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1948 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungbericht: (kol. autorů). In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Praha: Karlova univerzita, 2008. Karlova univerzita, 2008. s. 223-243. ISBN 978-80-7308-232-1.
Pavelčíková, N. Dobré ráno. Velká říjnová socialistická revoluce [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2008.
Pavelčíková, N. historie.cs. Historie a kultura Romů [Televizní relace].. Česká televize Praha. 2008.
Pavelčíková, N. Jak Romové šli do města.: Proměny romské kultury v kontaktu s městským prostředím. In: Miasto w obrazie, legemdzie, opowieści .... Wroclaw: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. s. 209-216. ISBN 978-83-87266-72-1.
Pavelčíková, N. Jak Romowie szly do miasta. In: Miasto w obrazie legendzie opowieści. Krakow: Uniwersytet Jagellonski, Krakow. 2008.
Pavelčíková, N. K otázkám metodologického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století. Česko-slovenská historická ročenka, 2007. 2008, s. 89-102. ISSN 1214-8334.
Pavelčíková, N. Klíčové mezníky vývoje ČSR po rce 1945. 2008.
Pavelčíková, N. Kosmopolis. Ostrava - město Romů? [Televizní relace].. Česká televize. 2008.
Pavelčíková, N. Ohlasy pokusu o obnovu občanské společnosti na příkladu ostravského regionu. In: Pražské jaro 1968. Pokus o obnovu občanské společnosti. Olomouc: Epocha, 2008. Epocha, 2008. s. 22-35. ISBN 978-80-87027-78-3.
Pavelčíková, N. Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století. In: Cyklus Kdo jsou Romové?. Brno: Muzeum romské kultury. 2008.
Pavelčíková, N. Proměny romské komunity v průmyslovém městě. In: Romové a cikáni neznámí i známí. Voznice, Plzeň: LEDA, Voznice, 2008. LEDA, Voznice, 2008. s. 62-80. ISBN 978-80-7335-119-9.
Pavelčíková, N. Rok 1968 pokus o obnovu občanské společnosti v Československu [Workshop]., Česká republika. 2008.
Pavelčíková, N. Romové na Brněnsku v letech 1959-1968. In: Bulletin Muzea romské kultury 17/2009. Brno: Muzeum romské kultury, 2008. Muzeum romské kultury, 2008. s. 151-158. ISBN 978-80-86656-15-1.
Pavelčíková, N. Sloužil jsem ve wehrmachtu. [Televizní relace].. Česká televize. 2008.
Pavelčíková, N. Uni Viadrina, Frankfurt/Oder. 2008.
Pavelčíková, N. Volnočasové aktivity slezských učitelů na přelomu 19. a 20. století ( na příkladu Rudolfa Gudricha). In: Opava - Sborník k dějinám města 6. Opava: Matice Slezská, Zemský archiv v Opavě, 2008. Matice Slezská, Zemský archiv v Opavě, 2008. s. 17-20. ISBN 978-80-86887-10-4.
Pavelčíková, N. Zpráva o stavu výzkumu sociálních dějin v období 1938-1948 od začátku 90. let 20. století do současnosti: (kolektiv autorů). In: Reflexe dějin Československa 1918-1948 v historiografii na počátku 3. tisíciletí. Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 125-143. ISBN 978-80-7286-132-3.
Pavelčíková, N. K otázkám metodického přístupu a terminologických problémů výzkumu slovenských a českých romů ve 20. století. In: Česko-slovenská historická ročenka 2007. Brno, Bratislava: Masarykova univerzita, Česko-slovenská komise historiků, 2007. Masarykova univerzita, Česko-slovenská komise historiků, 2007. s. 89-102. ISBN 978-80-210-4497-5.
Pavelčíková, N. Metodické poznámky ke srovnávacímu výzkumu ve 20. století. In: Ślaskoznawcze deficity badawcze nauk historycznych. Wroclaw: GS Media, 2007. GS Media, 2007. s. 187-188. ISBN 978-83-913944-9-6.
Pavelčíková, N. Osobnost Tomáše Bati očima jeho přítele a ředitele Baťova koncernu Hugo Vavrečky. In: Tomáš Baťa. Doba a společnost. Zlín: Viribus Unitis, 2007. Viribus Unitis, 2007. s. 63-68. ISBN 978-80-903948-0-3.
Pavelčíková, N. a Jeřábková, J. Postřehy z každodenního života obyvatel Ostravy v letech 1945-190. In: Historie Historica 14. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 97-117. ISBN 978-80-7368-283-5.
Pavelčíková, N. Romové na Brněnsku v letech 1945-1958. In: Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2007. Muzeum romské kultury, 2007. s. 96-105. ISBN 978-80-86656-13-7.
Pavelčíková, N. Rudolf Gudrich. Muž, se kterým se doba snažila držet krok. 1. vyd. Opava: Magistrát města Opavy, 2007. 87 s. ISBN 978-80-7225-240-4.
Pavelčíková, N. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společenství.. 2006.
Pavelčíková, N. K historii, hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska. In: Pocta Evě Mrhačové ( K životnímu jubileu Doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 325-335. ISBN 80-73682-09-5.
Pavelčíková, N. Milena Hübschmannová a historie Romů po 2.světové válce. Romano džaniben. Sborník romistických studií . 2006, č. 10, s. 191-207. ISSN 1210 8545.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 0-0. ISBN 80-7368-169-2.
Pavelčíková, N. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9. 2006.
Pavelčíková, N. Romská kultura jako specifický fenomén multikulturní společnosti českých zemí: Roma culture as a specific phenomenon of the Czech Republic's multicultural society. In: Vzdělání k toleranci v multikulturním prostředí střední Evropy. Praha: EIS SVLP UK, 2006. EIS SVLP UK, 2006. s. 56-63. ISBN 80-903623-1-1.
Pavelčíková, N. Čech závistivec, Rakušan byrokrat. Spisy FF OU 155/2005. 2005.
Pavelčíková, N. Krajský výbor Svazu Cikánů-Romů v Ostravě v letech 1969-1973 (Pokus o emancipaci romského hnutí). In: Ostrava 22. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov: Tilia, 2005. Tilia, 2005. s. 178-198.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 0-0. ISBN 80-7368-098-X.
Pavelčíková, N. Některé obecné problémy koncepce vztahu komunistického režimu k minoritám v letech 1948-1989 (na příkladu romského obyvatelstva ČSR). In: K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 139-214. ISBN 80-7285-058-X.
Pavelčíková, N. O veselském vodním hradu. 2005.
Pavelčíková, N. Pokusy o vzdělávání Romů v Ostravě v průběhu padesátých let 20. století. In: Historie-Historica 12. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 183-194. ISBN 80-7368-044-0.
Pavelčíková, N. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). ISBN 80-86488-20-9. . 2005.
Pavelčíková, N. Vliv poválečných migrací a urbanizace na možnosti integrace Romů. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 239-241. ISBN 80-86712-32-X.
Pavelčíková, N. Vzpomínka Jana Vráblíka na osvobozování Uherskobrodska. Malovaný kraj. 2005, roč. XLI, č. 5, s. 8-9.
Pavelčíková, N. Zrození Baťovy průmyslové metropole. Populační vývoj města Zlína v letech 1880-1938.(Rkp. rigorózní práce). 2005.
Pavelčíková, N. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti. ISBN 80-7106-508-0. 2004.
Pavelčíková, N. Československá krize 1967-1970 a západní Čechy (Rkp. habilitační práce). 2004.
Pavelčíková, N. Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala (14.6.1924-30.3.2004). 2004.
Pavelčíková, N. Jak se Veselí nad Moravou stalo (i nestalo) politickým a kulturním centrem.. In: Literární věda č. 5. Sborník prací FF OU č. 213. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 77-83. ISBN 80-7042-656-X.
Pavelčíková, N. Návrat nežádoucích obyvatel. In: Bulletin Muzea romské kultury 11-12/2002-2003. Brno: MRK, 2004. MRK, 2004. s. 86-87. ISBN 80-86656-05-5.
Pavelčíková, N. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1969. 2004.
Pavelčíková, N. Pokusy o asimilaci romského etnika českých zemí a proces likvidace tradiční kultury ve 20. století. In: Studie k sociálním dějinám 11. Praha-Opava: Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. Fakulta humanitních studií UK - Slezské zemské muzeum, 2004. s. 178-183. ISBN 80-86224-48-1.
Pavelčíková, N. Romové - konec (ne)jednoho mýtu. ISBN 80-86140-21-0. 2004.
Pavelčíková, N. Romové v českých zemích v letech 1945-1989.. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu , 2004. Sešity, č. 12. 183 s. ISBN 80-86621-07-3.
Pavelčíková, N. Romský legionář Jan Daniel. In: Bulletin Muzea romské kultury v Brně 9/2000. Brno: MRK, 2004. MRK, 2004. s. 76-79. ISBN 80-902476-5-2.
Pavelčíková, N. Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby.. 2004.
Pavelčíková, N. Úspěchy jihomoravských Romů v padesátých letech. In: Bulletin Muzea romské kultury v Brně č. 10/2001. Brno: MRK, 2004. MRK, 2004. s. 60-63. ISBN 80-86656-01-2.
Pavelčíková, N. Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže. Spisy FF OU 153/2004. 2004.
Pavelčíková, N. Co konečné řešení nevyřešilo. Romové na Moravě a ve Slezsku v letech 1945-1947. In: Milý Bore...(Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci) . Brno: HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. HÚ AV ČR, HÚ FF MU a Matice moravská, 2003. s. 327-336. ISBN 80-86488-12-8.
Pavelčíková, N. Moravská Ostrava jako útočiště uprchlíků z německého a polského záboru na podzim roku 1938. 2003.
Pavelčíková, N. Pokusy o řešení tzv. romské otázky v Československu v letech 1960-1975. Wieki stare i nowe. T.3. . 2003, s. 228-243.
Pavelčíková, N. Likvidace středních vrstev české společnosti totalitárními režimy od čtyřicátých let 20. století. In: Mezinárodní sympozium: Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci 5.10.2001 Příbor. Příbor: Opava-Nový Jičín-Příbor, 2002. Opava-Nový Jičín-Příbor, 2002. s. 247-253. ISBN 80-7042-606-3.
Pavelčíková, N. Národnostní a sociální aspekty formování a současného postavení romského etnika (na příkladu ostravských romských komunit).. In: Sborník z mezinárodní věd. konference: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: SÚ SZM , 2002. SÚ SZM , 2002. s. 207-211. ISBN 80-86224-40-6.
Pavelčíková, N. Proces likvidácie strednej vrstvy v totalitných režimoch. Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. 2002, roč. 5, s. 7-21. ISSN 1335-2741.
Pavelčíková, N. Romové v západních Čechách. In: Sborník muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, č. 14 . s. 32-46.
Pavelčíková, N. Zánik středních vrstev v českých zemích. Poznámky k procesu likvidace středních vrstev totalitárními režimy dvacátého století. In: Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti: Studie k sociálním dějinám 10/2 (ed. J. Machačová a J. Matějček) PRAHA - Jinonice - FHS UK. Opava: Slezský ústav SZM, 2002. Slezský ústav SZM, 2002. s. 45-55. ISBN 80-86224-38-4.
Pavelčíková, N. Formování komunistické koncepce řešení tzv. romské otázky v ČSR v letech 1948-1960. In: Wieki stare i nowe. T. 2 . Katowice: Prace Naukowe Universytetu Ślaskiego nr. 1991, 2001. Prace Naukowe Universytetu Ślaskiego nr. 1991, 2001. s. 326-352.
Pavelčíková, N. K historii romského obyvatelstva na Těšínsku po roce 1945. In: Sborník z mezinárodní konference 4.10.2001 Český Těšín. Český Těšín: PCPN Český Těšín, 2001. PCPN Český Těšín, 2001. s. 69-82. ISBN 80-238/-8051-9.
Pavelčíková, N. a Pavelčík, J. Myths of the Czech Gypsies. Asian Folklore Studies. 2001, roč. 9, s. 21-30. ISSN 0385-2342.
Pavelčíková, N. Ostrava 20. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 2001.
Pavelčíková, N. Problém etnické identity a "národního povědomí" Romů. In: Mezinárodní vědecká konference : Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti 6.11.2001 Opava. Opava: SÚ SZM v Opavě, 2001. SÚ SZM v Opavě, 2001. s. 413-418. ISBN 80-86224-27-9.
Pavelčíková, N. Romové - zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomiku padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska). In: Sborník prací k 70. narozeninám Vlastimila Laciny. Historický ústav AV ČR Praha: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vl. Laciny . Praha: Historický ústav AV ČR, 2001. Historický ústav AV ČR, 2001. s. 425-443. ISBN 80-7286-030-5.
Pavelčíková, N. Romové-zdroj nekvalifikovaných pracovních sil pro komunistickou ekonomi padesátých a šedesátých let (na příkladu Ostravska). In: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny. . Praha: HÚ AV ČR, 2001. HÚ AV ČR, 2001. s. 425-444. ISBN 80-7286630-5.
Pavelčíková, N. Romské obyvatelstvo v národnostní politice ČSR v letech 1945-1954. In: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha (grantový projekt GA ČR č. 409/98/609): Sborník studií k národnostní politice Československa (1945-1954). Uspořádala Helena Nosková . Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2001. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, 2001. s. 35-52. ISBN bez ISBN .
Pavelčíková, N. Tradycyjna kultura romska w konfroktacji z większościowym społeczeństwem xx wieku. In: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku: Kultury tradycyjne a kultura globalna (konteksty edukacji międzykulturowej), Tom II 2000-05-30 . Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. s. 127-136. ISBN 83-86696-78-6.
Pavelčíková, N. Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948. 2001.
Pavelčíková, N. Fenomén "moravectví" v novém pojetí? In: Slezský sborník 99. 2000.
Pavelčíková, N. K problematice vývoje vzdělanostní úrovně romského etnika v českých zemích v letech 1950-1990. In: Sborník z mezinárodní konference, konané Slezským ústavem SZM v Opavě a DIS Rady Evropy při EIS UK v Praze: Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy 2000-11-14 SÚ SZM Opava. Opava: Slezské zemské muzeum a DIS Rady Evropy při EIS UK, 2000. Slezské zemské muzeum a DIS Rady Evropy při EIS UK, 2000. s. 235-241. ISBN 80-86224-19-8.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.) (2 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 1. (13.). 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 0-0. ISBN 80-7042-547-4.
Pavelčíková, N. Polská menšina očima příslušníků tří generací In: Slezský sborník 99. 2000.
Pavelčíková, N. Romové. O. Roma. Tradice a současnost - Angodes the akának. 2000.
Pavelčíková, N. Romský legionář Jan Daniel . Bulletin Muzea romské kultury Brno . 2000, s. 79-79.
Pavelčíková, N. Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. 2000.
Pavelčíková, N. Fenomén Hlučínska jako příhraniční oblasti z historického hlediska. In: Hranice a pohraničí jako specifický historický, sociokulturní a filozofický fenomén: Hranice a pohraničí jako specifický historický, sociokulturní a filosofický fenomén 4. 5. 1999 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 57-61. ISBN bez ISBN.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. (3 biogramy). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 12. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 0-0. ISBN 80-7042-534-2.
Pavelčíková, N. Několik poznámek ke změnám sociálního postavení romských imigrantů do českých zemí po roce 1945. In: Sborník z mezinárodní konference, pořádané SÚ SZM v Opavě a Dokumentačním a informačním střediskem Rady Evropy v Praze: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě . Opava: SÚ SZM Opava, 1999. SÚ SZM Opava, 1999. s. 257-260. ISBN 80-86224-10-4.
Pavelčíková, N. Příprava a provádění zákona o násilném usazování Romů na Ostravsku. In: Ostrava 19, sborník k dějinám a současnosti města . Šenov u Ostravy: Tilia, 1999. Tilia, 1999. s. 34-48. ISBN 80-86101-21-5.
Pavelčíková, N. Romské obyvatelstvo na Ostravsku (1945-1975). 1. vyd. Ostrava: Repronis, 1999. 195s.+22př s. ISBN 80-7042-538-5.
Pavelčíková, N. Slováci v České republice po roce 1945. In: Acta historica Neosoliensis. T. 2.. 1999.
Pavelčíková, N. Imigrace slovenských Romů na Ostravsko po roce 1945. In: Acta universitatis Mathiae Belii, sekcia spoločenskovedná, 2. . s. 257-273. ISBN 80-8055-173-1.
Pavelčíková, N. Některé aspekty současné struktury romského obyvatelstva českých zemí ve světle historického vývoje po roce 1945. In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století . Opava: SÚ SZM Opava, 1998. SÚ SZM Opava, 1998. s. 257-264. ISBN 80-86224-04-X.
Pavelčíková, N. Některé historické aspekty romské problematiky na Ostravsku. In: Sborník ze semináře: 17. 3. 1998 Ostrava. Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. ISBN bez ISBN.
Pavelčíková, N. Romové v Uherském Ostrohu po druhé světové válce. Bulletin MRK Brno. 1998, s. 16-17.
Pavelčíková, N. Rytíři průmyslové revoluce. Slezský sborník 96. 1998.
Pavelčíková, N. Hugo Vavreckas Visionen. Morgen-Danubius. 1997, s. 5-6.
Pavelčíková, N. Hugo Vavris: Život byl spíš román. 1997.
Pavelčíková, N. K problematice vývoje romského etnika na teritoriu českých zemí po r. 1945. In: Etnika v pohybu II.: Slezský sborník 95 22.10. 1996 SÚ SZM Opava. Opava: SÚ SZM Opava, 1997. SÚ SZM Opava, 1997. s. 108-110. ISBN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Likvidace středních vrstev na Opavsku po roce 1945. Slezský sborník. 1997, roč. 95, č. 11, s. 293-313. ISSN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 8. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-470-2.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (1 biogram). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-480-X.
Pavelčíková, N. Problém sedenterizace olašských Romů (metodicke poznámky a náměty). In: Historie-Historica 5 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. s. 149-155. ISBN 80-7042-474-5.
Pavelčíková, N. Zamyšlení nad pokusy o řešeni tzv. romského problému v padesátých letech. Bulletin Muzea romské kultury Brno. 1997, roč. 6, s. 7-10. ISSN není.
Pavelčíková, N. Myška, M. (ed.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. (5 biogramů). In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 5. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. s. 0-0. ISBN 80-85819-45-7.
Pavelčíková, N. Obec v letech 1920-1948. In: Obecní úřad Chuchelná: Naše obec Chuchelná . Chuchelná: Obecní úřad Chuchelná, 1996. Obecní úřad Chuchelná, 1996. s. 35-56. ISBN není.
Pavelčíková, N. Počáteční fáze procesu normalizace v Severomoravském kraji v letech 1968-1971. In: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 24 . Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. s. 7-30. ISBN 80-8527-056-0.
Pavelčíková, N. Romové na Vítkovsku a Hlučínsku v první polovině padesátých let. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. 1996, roč. 22, s. 7-9. ISSN 0139-6790.
Pavelčíková, N. Romové v Ostravě během poválečného desetiletí (1945-1955). In: Filozofická fakulta Ostravské univerzity: Historica 4 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1996. s. 93-110. ISBN 80-7042-454-0.
Pavelčíková, N. Die slowakische Frage. Eine Studie zu den historischen Ursachen der Teilung der ČSR. In: Niederösterreich-Fonds: Morgen-Danubius. Das Mitteleuropa Magazin č. 101 . Klosterneuburg: Niederösterreich-Fonds, 1995. Niederösterreich-Fonds, 1995. s. 4-6. ISBN není.
Pavelčíková, N. Narůstání tzv. romského problému na Opavsku na počátku padesátých let. Vlastivědné listy. 1995, roč. 21, s. 8-10. ISSN 0139-679-0.
Pavelčíková, N. Romská otázka na Ostravsku va světle pramenů. In: Etnika v pohybu: Slezský sborník 1994-05-31 . Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 1995. Slezský ústav SZM v Opavě, 1995. s. 176-178. ISBN 0037-6833.
Pavelčíková, N. Soupis romského obyvatelstva na Opavsku a Ostravsku v roce 1947. Vlastivědné listy. 1995, s. 10-12. ISSN 0139-679X.
Pavelčíková, N. Ředitel Baťovych závodů Hugo Vavrečka. In: Okresní archiv Zlín: Zlínsko od minulosti k současnosti 1994 . Zlin: Okresní archiv Zlín, 1994. Okresní archiv Zlín, 1994. s. 21-67. ISBN není.
Bakala, J., Borák, M., Gawrecki, D., Janák, D., Kaňok, J., Müller, K., Pavelčíková, N., Prokop, R., Rebrová, A. a Steiner, J. Dějiny Orlové. 1. vyd. Orlová: Městský úřad v Orlové, 1993. 274 s. ISBN nemá.
Pavelčíková, N. Frýdecko-Místecko v roce 1945 (Doktorská dizertace).
Pavelčíková, N. Historie-Historica.
Pavelčíková, N. Romské obyvatelstvo ostravské aglomerace v letech 1945-1998.
Pavelčíková, N. Vývoj romského etnika v oblasti bývalého Ostravského kraje v období po druhé svět. válce.


AutorNázev práceTypRok
Brychta MartinKaždodenní život obyvatel Ostravy v období normalizace.disertační  
Carbol PavelÚstav dr. Edvarda Beneše v Londýně v letech 1950-1964 a jeho podíl na formování poúnorového exiludisertační 2013 
Markowski ArkadiuszPolska i Czechosłowacja w okowach ideologii komunistycznej w latach 1945-1955. Havířov, Žiar nad Hronom i Tychy - pierwsze lata budowy trzech miast socjalistycznychdisertační 2010 
Dolejský MartinDějiny Komunistické strany Československa v letech 1921-1938 v okrese Brandýs nad Labemrigorózní 2018 
Juřica MartinOstrava v letech 1945-1989rigorózní 2015 
Denkocy LenkaŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÝCH ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍHO ODBOJE V PRŮBĚHU 2. SVĚTOVÉ VÁLKYrigorózní 2013 
Rataj MichaelVznik a vývoj nazávislého okresního tisku na Opavsku v letech 1990 - 2000rigorózní 2011 
Plátková MonikaPolitické procesy v 50. letech 20. století na Novojičínskudiplomová 2018 
Angerová EliškaKolektivizace a její odraz v životě obyvatel města Hluku v letech 1949 - 1960diplomová 2017 
Dostálová HanaObčané Hlučínska před Mimořádným lidovým soudem v Opavě v letech 1945-1948diplomová 2017 
Herman TomášRocková hudba v Ostravě v éře normalizacediplomová 2017 
Němečková JanaZvraty v historii poutního místa Svatý Antonínek u Blatnice v letech 1938-1955diplomová 2017 
Kolářová MarkétaHistorické aspekty procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy (ve 2. polovině 20. století)diplomová 2016 
Mustafayeva HeyranFenomén mezinárodní družby a družebních měst po druhé světové válce (na příkladu města Ostravy)diplomová 2016 
Jahoda OndřejVývoj základního školství v centru Ostravy od roku 1945 do konce 70. letdiplomová 2015 
Brychta MartinKaždodenní život obyvatel Ostravy v letech 1965-1975diplomová 2013 
Herman JanVývoj obce Žlutava v letech 1945-1968diplomová 2013 
Skýbová LadislavaZkušenosti pracovníků neziskových organizací z práce s Romydiplomová 2013 
Verbíková LucieSoudní řízení s exponenty nacistické tajné policie před MLS Uherské Hradištědiplomová 2013 
Erben JiříVývoj situace, která vyústila do vyvrcholení průběhu revoluce 1989 v Opavě.diplomová 2012 
Konopka LiborVývoj náboženského života křesťanského obyvatelstva na Frýdecko-Místecku v letech 1948 - 1969diplomová 2012 
Medveďová SoňaVývoj mateřského školství v Opavě v letech 1945-1990 a komparace s dnešním systémem mateřských školdiplomová 2012 
Pavelcová RadkaVývoj divadelního života v Ostravě v 50. a 60. letech 20.stoletídiplomová 2011 
Šustková MarkétaVývoj drobného a středního podnikání v okrese Jeseník v období po druhé světové válcediplomová 2011 
Uvizlová RadkaVývoj romského obyvatelstva v regionu Hradec Králové v letech 1945 až 1965 očima dobových úředníkůdiplomová 2011 
Karen JiříOsudy aktérů demokratizačního procesu roku 1968 v letech tzv. normalizace v Opavědiplomová 2010 
Kollarčík LukášVývoj obce a lázní Luhačovice v letech 1945-1948 v kontextu celospolečenských revolučních přeměndiplomová 2010 
Matušková MartinaŽivotní osudy obětí politických procesů padesátých let 20. století a jejich rodin na Ostravsku (1950 - 1990)diplomová 2010 
Chrobáková Lněničková Andrea"Malý" retribuční dekretdiplomová 2009 
Marušák IvoVývoj obce Otrokovice v letech 1945 - 1948diplomová 2009 
Holíková AndreaKolektivizace na Zlínsku a její odraz v životě obyvatelstva obcí Fryšták a Velíkovádiplomová 2008 
Nétková HanaRole ostravské televize v šedesátých letech 20. stoletídiplomová 2008 
Pospíšil KarelKolektivizace zemědělství na Kroměřížsku v letech 1949-1960diplomová 2008 
Válková TerezaVývoj okresu Frýdek-Místek od května 1945 do února 1948diplomová 2008 
Břusková Komendová KateřinaPovodně na Ostravsku v letech 1925-1985diplomová 2007 
Ivánek JakubOsudy zámeckých sídel v severozápadní části okresu Opava po druhé světové válcediplomová 2007 
Jílková JanaKaždodenní život obyvatel města Havířova od jeho vzniku do sedmdesátých let 20. století.diplomová 2007 
Kavecký DavidKulturní vývoj Moravské Ostravy v letech 1918 - 1938 v kontextu společenské a sociální situacediplomová 2007 
Křižanovská BarboraHistorie vzniku a vývoje Vyšší pedagogické školy v Opavě (1953 - 1959)diplomová 2007 
Benková LucieKolektivizace vesnice na Hlučínsku 1949-1960 (na příkladu dvou obcí).diplomová 2006 
Jeřábková JanaProměny každodenního života obyvatel Ostravy v období od konce druhé světové války do počátku 60. let 20. století.diplomová 2006 
Syryčanská MarieDějiny obce Loukov (okres Kroměříž)diplomová 2006 
Neumannová MarcelaVývoj Těšínska v období let 1945-1948diplomová 2005 
Šmídová RadkaVývoj okresu Uherský Brod v letech 1945-1948diplomová 2005 
Liszok DanielOkolnosti vzniku a vývoj města Havířova od konce 40. let do roku 1970.diplomová 2004 
Káňa VítKlub vynálezců Moravská ostrava 1934-1951bakalářská  
Kupčová EvaProces kolektivizace ve vybraných obcích na Ostravsku v letech 1949-1965 (Polanka nad Odrou a Svinov)bakalářská 2018 
Martínek JindřichHistorický vývoj obce Otrokovice mezi lety 1948 - 1968bakalářská 2018 
Anlaufová LucieVývoj Albrechtic u Českého Těšína v letech 1969- 1989bakalářská 2017 
Zapletalová KláraVývoj církevních poměrů na Odersku v letech 1948 - 1989.bakalářská 2017 
Bartoníková AnetaVybrané literární časopisy vydávané v samizdatu v letech tzv. normalizacebakalářská 2016 
Jurkas MartinHistorie dominikánského řádu v Olomouci a členů jeho komunity po roce 1945bakalářská 2016 
Angerová EliškaHistorické proměny folklorní slavnosti tzv. Jízdy králů ve Vlčnově v letech 1965-1989bakalářská 2015 
Masaryková LuciePronásledování židovského obyvatelstva českých zemí v letech nacistické okupace (1939-1945).bakalářská 2015 
Němečková JanaZ historie Veselí nad Moravou a jeho okolí od roku 1945 do roku 1960bakalářská 2015 
Plátková MonikaLikvidace tzv. partyzánských obcí na Zlínsku nacistickými komandy v roce 1945 (očima pamětníků)bakalářská 2015 
Weiss JiříŽivotní příběh vesnického učitele Cyrila Machabakalářská 2015 
Herman TomášHistorie junáckého hnutí v Ostravě v letech 1945 - 1995bakalářská 2014 
Dostálová HanaHlučínsko v období od 2. světové války do konce 60tých let 20. století, prostřednictvím vyprávění paní Jany Schlossárkovébakalářská 2013 
Kaděrová RadmilaKaždodenní život obyvatel Čeladné od 50. do počátku 60. let 20. stoletíbakalářská 2013 
Kroščenová ŠárkaAngažovanost neziskových organizací při práci s Romybakalářská 2013 
Konečná VeronikaDějiny obce Háj ve Slezsku v letech 1945-1948bakalářská 2011 
Malinek MartinProces kolektivizace ve vybraných obcích Luhačovského Zálesí.bakalářská 2011 
Skýbová LadislavaVzájemné soužití a jeho představitel Sri Kumar Vishwanathanbakalářská 2011 
Slobodníková VeronikaPriebeh Slovenského národného povstania v obciach Lučatín, Slovenská Ľupča, Ľubietová a Strelníkybakalářská 2011 
Blahová VendulaPolitický vývoj města Zlína v letech 1945-1948bakalářská 2010 
Pavelcová RadkaRekreace v proměnách času v obci Ostravice v letech 1945-2005bakalářská 2009 
Verbíková LuciePrůběh soudního řízení s obviněnými z Uherského Hradiště před MLS Uherské Hradištěbakalářská 2009 
Galatíková JitkaPerzekuce laiků v římskokatolické církvi v 50. letech 20. století na Ostravskubakalářská 2006 
Vávra JaromírProblematika hospodářství v politickém okrese Nové Město na Moravě od počátku hospodářské krize do roku 1938bakalářská 2006 
Pečenková KarolínaOhlas událostí let 1967-1968 na Frýdecku-Místeckubakalářská 2005 


Kulturní fenomény každodenního života obyvatel Ostravska v letech 1965-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ostravsko v osidlech komunistického režimu. Proměny každodenního života na Ostravsku v období let 1948-1989
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Historické podmínky procesu integrace romského obyvatelstva Ostravy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub