OU

Mieczyslaw Balowski

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. dr hab. Mieczyslaw Balowski
místnost, podlaží, budova: D 602, budova D
funkce:
obor činnosti:spisovný jazyk polský
katedra / středisko (fakulta): Katedra slavistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1842
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Balowski, M. Měško nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka - jména prvního polského vládce a jeho české manželky. Bohemistyka. 2019, XIX(2), s. 181-193. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Peterburskie badania nad przysłowiami czeskimi. 2019.
Balowski, M. Přidaná hodnota exilu. 2019.
Balowski, M. Bohemica w czasopiśmie "Łužica" (szkic do problemu). Studia Filologiczne. 2018, roč. 2018, sv. 6, s. 171-182. ISSN 1898-4657.
Balowski, M. Bohemistyka. 2018.
Balowski, M. Bohemistyka. 2018.
Balowski, M. Československý jazyk a myšlenka nezávislého národa. In: Svatava Škodová - Milan Hrdlička. Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. první. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. s. 1-2. ISBN 978-80-7308-884-2.
Balowski, M. Československý jazyk a myšlenka nezávislosti československého národa. In: Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. 2018.
Balowski, M. Droga "Bohemistyki" do bazy Scopus. In: Library Connect. Wyzwania dla bibliotek akademickich w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki. Poznań. 2018.
Balowski, M. Historia i współczesność paremii łużyckich. In: Parémie ve slovanských jazycích a v dilčích oblastech jazyka a kultury. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Balowski, M. Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne. 2018.
Balowski, M. Język wydarzeń roku 1968. In: ???????? ???????. Plovdiv: Filologicka fakulta, Univerzita v Plovdivu. 2018.
Balowski, M. Miedzy dialogiem a monologiem. 2018.
Balowski, M. Obcy czy inny w języku i literaturze. In: Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej. první. vyd. Poznań: IFS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo PRO, 2018. s. 9-24. Bohemica Posnaniensia. ISBN 978-83-63090-21-0.
Balowski, M. Obraz mężczyzny we frazeologii czeskiej. In: Kulturowe aspekty ewolucji języka. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018.
Balowski, M. Polska i czeska terminologia onomastyczna (koncepcja słownika). In: XXI MIĘDZYNARODOWA I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ONOMASTYCZNA Terminologia onomastyczna - Nazwotwórstwo. Lazimierz Dolny: Uniwersytet im. Narii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2018.
Balowski, M. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 2018.
Balowski, M. Poznańskie Studia Językoznawcze. 2018.
Balowski, M. Přednášky na Prešovské univerzitě. 2018.
Balowski, M. Přednášky na Univerzitě v Petrohradu. 2018.
Balowski, M. Rok 1918 - niepodległość [Výstava s kritickým dialogem]. Poznań, Polská republika. 3.10. - 17.10.2018. 2018.
Balowski, M. Sposób przedstawiania kobiety zawarty w polskich, czeskich, górnołuzyckich i niemieckich pzysłowiach opublikowanych w dziwiętnastym wieku. 2018.
Balowski, M. Studia Filologiczne. 2018.
Balowski, M. Vědecký výzkum poznaňské bohemistiky. In: Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav Akademie věd České republiky. 2018.
Balowski, M. . System adresatywny języka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. 2017.
Balowski, M. Antroponimia polsko-czeskiego pogranicza (na przykładzie gminy Krzanowice). In: Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane pamięci Profesora Władysława Kuraszkiewicza i Profesora Tadeusza Skuliny. Poznań. 2017.
Balowski, M. Bohemistyczne zainteresowania Władysława Nehringa. In: Władysław Nehring. Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską. první. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydawcniwto PRO, 2017. s. 107-126. Bohemica Posnaniensia. ISBN 978-83-63090-13-5.
Balowski, M. Bohemistyka. 2017.
Balowski, M. Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou. 2017.
Balowski, M. Jubileusz Profesor Jana Kořenskiego. Bohemistyka. 2017, roč. 2017, XVII(4), s. 400-402. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Jubileusz Profesora Viktora Viktory. Bohemistyka. 2017, roč. 2017, XVII(3), s. 290-291. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. K výuce terminologie v lingvodidaktice. In: Sborník k životnímu jubileu profesorsky Marie Čechové. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart, 2017. s. 11-21. ISBN 978-80-6465-256-1.
Balowski, M. Kategoria opozycji (swój - obcy) i pozornej opozycji (swój - inny) w języku czeskim. In: Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2017.
Balowski, M. Kształcenie Językowe. Tom 15. 2017.
Balowski, M. Kształtowanie etosu małej ojczyzny na przykładzie Prochowic. In: III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów nad Odrą. Legnica. 2017.
Balowski, M. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. 2017.
Balowski, M. O komparativním studiu jazyků. In: Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. Olomouc. 2017.
Balowski, M. O rozwoju terminologii czeskiej słów kilka. In: Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich. první. vyd. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. s. 295-304. ISBN 978-83-233-4254-0.
Balowski, M. Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej [Konference]. RAcibórz, Polská republika. 2017.
Balowski, M. Particles with evaluative and postural modality as possible devices of manipulation. 2017.
Balowski, M. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, vol. 24, nr 2. 2017.
Balowski, M. Přednášky. 2017.
Balowski, M. Přednášky. 2017.
Balowski, M. Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III. 2017.
Balowski, M. Sztuczny raj? Upojenie ideą wielkiego miasta (na przykładzie nazw ulic Polskiej Ostrawy). In: Sztuczne raje: upojenia kulturą ? upojenia w kulturze. Poznań. 2017.
Balowski, M. a Siatkowski, J. Władysław Nehring, Wpływ języka i literatury staroczeskiej na język i literaturę staropolską. 2017.
Balowski, M. Bohemistyka. 2016.
Balowski, M. Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjologicznego. 2016.
Balowski, M. Formalna i semantyczna analiza imion zwierząt domowych w wybranych językach słowiańskich. 2016.
Balowski, M. Chaos i ład jako porządek organizujący tekst. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. první. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Wydawnictwo PRO, 2016. s. 187-197. ISBN 978-83-63090-72-2.
Balowski, M. Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. 2016.
Balowski, M. Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim. 2016.
Balowski, M. Od počátků k současnosti (1955?2015). 60 let bohemistiky na ELTE. 2016.
Balowski, M. Odrodzenie narodowe na Słowacji. Studia Filologiczne. 2016, roč. 2016, č. 5, s. 115-123. ISSN 1898-4657.
Balowski, M. Praktyka frazeodydaktyczna na przykładzie nauczania języka chorwackiego polskich studentów kroatystyki. 2016.
Balowski, M. Staroczeskie rękopisy w Bibliotece Narodowej w Wiedniu. Bohemistyka. 2016, roč. 2016, č. XVI, s. 181-185. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Studia Filologiczne. 2016.
Balowski, M. Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego ptactwo czyste i nieczyste. 2016.
Balowski, M. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2016.
Balowski, M. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2016.
Balowski, M. VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový. In: VIII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyklu: Čeština - jazyk evropský a světový. Praha: UBS Univerzita Karlova. 2016.
Balowski, M. Wielokulturowość antroponimii czesko-polskiego pogranicza. In: XX Międzynarodowa i ogólnopolska konferencja onomastyczna Onomastyka ? Neohumanistyka ? Nauki Społeczne. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Jezyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. 2016.
Balowski, M. Władysław Nehring o dawnych polsko-czeskich stosunkach językowych. In: Gwiazdy i outsiderzy nauki - XIX i XX wiek. Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Warszawski. 2016.
Balowski, M. Wpływ Biblii na stereotyp mężczyzny. In: Język - religia - tożsamość. Głogów: Uniwersytet Szczeciński, PWSZ Gorzów Wielkopolski. 2016.
Balowski, M. a Balowska, G. Współrzędne czasu i miejsc. 2016.
Balowski, M. Wymienię cię na nowszy model!. In: Lingua et gaudium. první. vyd. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2016. s. 547-554. ISBN 978-83-7977-199-8.
Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M., Hrabal, M., Měškank, A. a Pomierska, J. Západoslovanská rčení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 480 s. ISBN 978-80-7464-833-5.
Balowski, M. Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej. In: Aforyzm europejski. Stanisław Jerzy Lec - in memoriam: Aforyzm europejski. Studia i szkice 2014-04-01 Poznań. Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2015. Wydawnictwo Pasaże, 2015. s. 11-23. ISBN 978-83-64511-11-0.
Balowski, M. Bohemistyczne zainteresowania Profesor Ewy Siatkowskiej. Bohemistyka. 2015, roč. 15, s. 401-406. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej. In: Szymborka po...: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej 2013-12-03 Poznań. Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2015. Wydawnictwo Pasaże, 2015. s. 402-418. ISBN 978-83-64511-09-7.
Balowski, M. Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. 2015.
Balowski, M. Doświadczanie codzienności. Zarys problematyki. In: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. první. vyd. Poznań: IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2015. s. 11-20. ISBN 978-83-63090-60-9.
Balowski, M. František Čermák, "Proverbs: Their Lexical and Semantic Features, Burlington, Vermont: "Proverbium" in cooperation with the Institute of the Czech National Corpus", The University of Vermont. 2015.
Balowski, M. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. 2015.
Balowski, M. Chaos i ład jako czynniki organizujące tekst. In: Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej. Głubczyce-Racibórz: Unicerzita Adama Mickiewicze w Poznaniu, PWSZ w Raciborzu. 2015.
Balowski, M. Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej [Konference]. Głubczyce-Racibórz, Polská republika. 2015.
Balowski, M. a Olchowa, G. Języki słowiańskie w procesie przemian. 2015.
Balowski, M. Komunikacja na pograniczu [Konference]. Racibórz, Polská republika. 2015.
Balowski, M. Muž v jazyce a kultuře. In: Od počátku k současnosti (1955-2015). Budapešť: Szláv és Balti Filolóogiai Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem (University). 2015.
Balowski, M. Náhrobní nápisy na Těšínsku. In: Stopami Poláků v šeském a rakouském Slezsku. Petrovice u Karviny: Ostravská univerzita. 2015.
Balowski, M. O funkcji kumulatywnej czeskich egzonimów. In: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. první. vyd. Poznan: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2015. s. 27-36. ISBN 978-83-943050-3-1.
Balowski, M. Posudek doktorské práce Nazwy miar przestrzeni w historii polszczyzny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 2015.
Balowski, M. Posudek doktorské práce Rozwój dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników od XIV wieku do współczesności, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 2015.
Balowski, M. Posudek doktorské práce Stałe związki frazeologiczne w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 2015.
Balowski, M. Posudek doktorské práce Vlastné mená v slovenských a poľských náboženských textoch z porovnávacieho hľadiska, Uniwersytet Jana Amose Komeńského v Bratislave. 2015.
Balowski, M. Posudek habilitační práce Eufemizmy we współczesnym języku słowackim, Univerzita Slezská v Katovicích. 2015.
Balowski, M. Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?. In: Języki słowiańskie w procesie przemian. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. s. 11-19. 1.. ISBN 978-80-557-1056-3.
Balowski, M. Przemiany języka czeskiego: spisovná čeština czy standardní jazyk?. In: Slovanské jazyky v procese premien. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2015.
Balowski, M. Ruská akademie věd v Moskvě. 2015.
Balowski, M. Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu. In: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych i onomastycznych. Włodawa: Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 2015.
Balowski, M. Socjolingwistyczne uwarunkowania rozwoju języka polskiego na polsko-czeskim pograniczu. In: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. první. vyd. Lublin-Włodawa: Wydawnictwo Polihymnia, 2015. s. 35-46. ISBN 978-83-7847-309-1.
Balowski, M. Tematyczny czesko-polsko-rosyjskio i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza. 2015.
Balowski, M. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2015.
Balowski, M. Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza. In: ???????????????? ???????? ? ?? ??????? ?? ???????? ? ??????????????? ???????? ?????????? ???????: ???????????????? ???????? ? ?? ??????? ?? ???????? ? ??????????????? ???????? ?????????? ??????? 2015-10-27 Moskva. ??????: ???????? ?????????????? PAH, 2015. ???????? ?????????????? PAH, 2015. s. 3-4. ISBN 978-5-7576-0357-5.
Balowski, M. Wpływ globalizacji na język i kulturę polsko-czeskiego pogranicza. In: ???????????????? ???????? ? ?? ??????? ?? ???????? ? ??????????????? ???????? ?????????? ???????. Moskva: Akademie věd Ruské federace. 2015.
Balowski, M. Aforyzm w perspektywie genologicznej i dyskursywnej. In: Aforyzm europejski. Stanisław Jerzy Lec - in memoriam. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2014.
Balowski, M. Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 2014, roč. 2014, č. 27, s. 33-50. ISSN 2082-9825.
Balowski, M. Bohemistyka XIV. 2014.
Balowski, M. Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne. In: Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych). první. vyd. Racibórz: PWSZ w Raciborzu, 2014. s. 17-32. ISBN 978-83-63090-56-2.
Balowski, M. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji [Konference]. Gniezno, Polská republika. 2014.
Balowski, M. Havlowska wizja Europy. In: Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. s. 211-222. ISBN 978-83-63090-48-7.
Balowski, M. Komunikacja na pograniczu w sytuacjach kryzysowych. In: Czesko-polskie centrum leksykograficzne. Racibórz: PWSZ w Raciborzu. 2014.
Balowski, M. Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów. In: Parémie národů slovanských. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2014. s. 155-164. VI. ISBN 978-80-7464-704-8.
Balowski, M. Koncepcja Františka Čermáka leksykograficznego opisu przysłów. In: Parémie národů slovanských VII. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Balowski, M. Leksyka specjalistyczna a komunikacja w sytuacjach kryzysowych. In: Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych). první. vyd. Racibórz: IN PWSZ w Raciborzu, 2014. s. 5-15. ISBN 978-83-63090-56-2.
Balowski, M. Nazwy własne w podręcznikach glottodydaktycznych. In: PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. s. 131-140. ISBN 978-80-246-2732-8.
Balowski, M. O języku Psałterza Małgorzaty z chrestomatii Františka Čelakovskiego. In: Historia języka polskiego obszary, metody, źródła. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2014.
Mrověcová, L., Mrhačová, E., Balowski, M., Pančíková, M. a Kolberová, U. Parémie národů slovanských VII. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. 450 s. ISBN 978-80-7464-704-8.
Balowski, M. Polská bohemistika na začátku 21. století. In: Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. 1. vyd. Praha: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka v Praze, 2014. s. 57-73. ISBN 978-80-7470-053-8.
Balowski, M., Taboł, S. A., Zimna, A., Balowska, G., Kościukiewicz, J., Maksym-Benczew, J. a Wróblewska, A. Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych. 1. vyd. Racibórz: IN PWSZ w Raciborzu, 2014. 436 s. ISBN 978-83-63090-52-4.
Balowski, M. Sociokulturní složka učebnic češtiny jako cizího jazyka (na příkladu vlastních jmen). In: Čeština jako cizí jazyk. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2014. s. 213-227. VII. ISBN 978-80-7308-525-4.
Balowski, M. Terminologia zintegrowanego systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych - założenia projektu i jego realizacja. In: Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego systemu ratowanictwa w sytuacjach kryzysowych. 1. vyd. Racibórz: PWSZ w Raciborzu, 2014. s. 7-16. Polsko-czeski słownik terminów zintegrowanego syst. ISBN 978-83-63090-52-4.
Balowski, M. Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk. 2014.
Kolberová, U. a Balowski, M. Vyvoj polskeho jazyka a dialektologie. 2014.
Balowski, M. a Marcinkowski, T. Wyraz żargonowy czy termin? Próba opisu leksyki socjolektu policyjnego. In: Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych). první. vyd. Racibórz: IN PWSZ w Raciborzu, 2014. s. 141-174. ISBN 978-83-63090-56-2.
Balowski, M. Bohemistyka. 2013.
Balowski, M. Codzienność zapisana w nazwach ulic Ostrawy. In: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Racibórz: PWSZ w Raciborzu. 2013.
Balowski, M. Czeska relacja wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Gdańskiem w 1577 roku. In: Cum reverentia, gratia, amicitia.... Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013. Wydawnictwo Rys, 2013. s. 105-115. ISBN 978-83-63664-05-3.
Balowski, M. Czeskie przekłady poezji Wisławy Szymborskiej. In: Szymborska po.... Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza. 2013.
Balowski, M. Damborský, Jiří. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. s. 35-37. ISBN 978-80-7464-459-7.
Balowski, M. Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej [Konference]. Racibórz, Polská republika. 2013.
Balowski, M. Dynamiczne układy w opisie leksykograficznym (na przykładzie terminologii) a słowniki specjalistyczne. In: Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem służb reagowania w sytuacjach kryzysowych). Racibórz: PWSZ w Raciborzu. 2013.
Balowski, M. Frazeologizmy czeskie z komponentem muž. In: Mężczyzna w kulturze. Ustka: Akademia Pomorska. 2013.
Balowski, M. Język przekładów literatury polskiej na język górnołużycki. In: Serbołużyczanie - Słowianie z Zachodu. Poznan: Uniwersytet A. Mickiewicza, Etnosfera. 2013.
Balowski, M. Leksykograficzne problemy opisu terminologii (ze szczególnym uwzględnieniem służb reagowania w sytuacjach kryzysowych). 2013.
Balowski, M. Nazwy własne jako nośnik treści socjokulturowych. In: Przemiany polonistyki. Tradycje i wyzwania badań polonistycznych. Praha: Ústav západoslovanských studií FF UK. 2013.
Balowski, M. Polská bohemistika na začátku 21. století. In: Čeština doma a ve světě. Praha: UJOP UK. 2013.
Balowski, M. Polsko-czeski słownik terminologiczny: możliwości i ograniczenia. In: Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka. Olomouc: Katedra slavistiky UP. 2013.
Balowski, M. Sobotkovy aforismy na pozadí současné české aforistiky. Bohemistyka. 2013, roč. 13, č. 13, s. 184-196. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Sociokulturní kompetence v učebnicích češtiny jako cizího. In: VII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. Praha: UBS UK. 2013.
Balowski, M., Balowska, G., Taboł, S. a Wróblewska, A. Terminologia zintegrowanego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Cz. 1. Służby reagowania w sytuacjach kryzysowych na pograniczu. 1. vyd. Racibórz: PWSZ Racibórz, 2013. 258 s. ISBN 978-83-63090-36-4.
Balowski, M. Akulturacja Żydów na przykładzie inskrypcji nagrobnych w Ostrawie. In: Język. Religia. Tożsamość. Głogów: Uniwersytet Szczeciński, PWSZ w Gorzowie Wielkpolskim. 2012.
Balowski, M. Dodatek ( 500 hesel do Polsko-českého slovníku K. Olivy). 2012.
Balowski, M. Havlowska wizja Europy. In: Václav Havel. Człowiek - pisarz - filozof - polityk. Poznań: Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani. 2012.
Balowski, M. Jaroslav Lipowski, Operatívna fonetika slovečiny, češtiny a pol´štiny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ISBN 978-83-229-3202-5. 2012.
Balowski, M. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w Jezyku i w literaturze czeskiej. 2012.
Balowski, M. Konflikt pokoleń i różnice cywilizacyjne w języku czeskim. Zarys problemu. In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydawnictwo PRO, 2012. s. 9-18. ISBN 978-83-63090-24-1.
Balowski, M. Postawy Polaków wobec Czechów i mniejszości czeskiej. In: Czesi. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012. s. 61-80. ISBN 978-83-7666-142-1.
Balowski, M. Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. 1. vydání. vyd. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum, 2012. s. 383-388. ISBN 978-80-246-2121-0.
Balowski, M. Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. s. 385-390.
Balowski, M. Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012. Karolinum, 2012. s. 383-388. ISBN 978-80-246-2121-0.
Balowski, M. Stylistyka nagrobków cmentarza w Polskiej Ostrawie. Bohemistyka. 2012, roč. 12, č. XII, s. 165-180. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Założenia i cele programu badawczego Terminologia Zintegrowanego Systemu Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w ramach grantu Czesko-polskie Centrum Leksykograficzne. In: Multilingwizm w komunikacji na polsko-czeskim pograniczu: terminologia a słownictwo żargonowe. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci. 2012.
Balowski, M. Zarys dziejów bohemistyki w Polsce. In: Czesi. 1. vydaní. vyd. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012. s. 99-118. ISBN 978-83-7666-142-1.
Balowski, M. 100 rocznica urodzin Profesora Josefa Hrabaka. Bohemistyka. 2012, roč. 2012, s. 309-311. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Český jazyk a literatura: generační střed a civilizační rozdíly [Konference]. Racibórz, Polská republika. 2011.
Balowski, M. Jazyk a kultura - bariéry a hranice překladu. In: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich. 1. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 2011. s. 283-292. ISBN 978-83-63090-00-5.
Balowski, M. K otázce dějin české aforistiky. In: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2011. s. 66-76. ISBN 97880-7414-365-6.
Balowski, M. Morawy - historia dawna i współczesna. In: Kultura Moraw. Poznań: Dom Bretanii. 2011.
Balowski, M. Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje [Konference]. Poznań, Polská republika. 2011.
Balowski, M. Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. 2011.
Balowski, M. Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza). Poznańskie Studia Językoznawcze. 2011, roč. 2011, č. XVIII, s. 21-42. ISSN 2082-9825.
Balowski, M. Panelová diskuse o Balabanovi. In: Czechy pod specjalnym nadzorem. Poznań: Centrum Kultury i Urząd Miasta w Poznaniu. 2011.
Balowski, M. Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku. In: Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiwicza w Poznaniu, 2011. s. 115-124. ISBN 978-83-63090-04-3.
Balowski, M. Poznańscy bohemiści I połowy XX wieku. In: Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. 2011.
Balowski, M. Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich. 2011.
Balowski, M. Przestrzeń jako kategoria językowa. Usta ad albim Bohemica. 2011, roč. 11, s. 37-45. ISSN 1802-825X.
Balowski, M. (rec.) Mira Načeva-Marvanová, Perfektum v současné češtině. Korpusová studie jeho gramatikalizace na bázi Českého národního korpusu,Nakladatelství Lidových novin, Ústav Českého národního korpusu, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-041-8. 2011.
Balowski, M. "Rodzinna Europa" Czesława Miłosza. In: Spoluprace Brno - Poznań. Brno: Masarykova univerzita. 2011.
Balowski, M. Różnice kulturowe i pokoleniowe w języku czeskim. In: Český jazyk a literatura. Racibórz: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2011.
Balowski, M. Sémantická relace protikladu ve frazeologických jednotkách. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha: Akademie věd České republiky. 2011.
Balowski, M. Stylistyka nagrobków cmentarza Polskiej Ostrawy. In: Język. Religia. Tożsamość. Głogów: Uniwersytet Szczeciński. 2011.
Balowski, M. Svět kreslený slovem. 2011.
Balowski, M. Tożsamość narodowa w społeczeństwie wielokulturowym na przykładzie języka. In: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Tradycje - współczesność - perspektywy - zagrożenia. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. 2011.
Balowski, M. V. Mokijenko, Ja. Guljuszkina, Razgovornyj czeszskij w dialogach, Sankt-Peterburg 2011, 128 s. ISBN 978-5-9925-0643-3. 2011.
Balowski, M. Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym. In: Tożsamość na styku kultur 2. Vilnius: Išleido leidykla Edukologija Vilnius, 2011. s. 165-175. ISBN 978-9955-20-693-4.
Balowski, M. Zrozumieć Czechy. In: Czechy pod specjalnym nadzorem. Poznań: Centrum Kultury i Urząd Miasta w Poznaniu. 2011.
Balowski, M. Historyczne uwarunkowania współczesnej dyferencjacji języka czeskiego. In: Problemy normalizacji języków słowiańskich. Poznań: WFPiK, Uniwersytet Adama Mickiewcza w Poznaniu. 2010.
Balowski, M. Jubileusz Profesora Ernsta Eichlera. BOHEMISTYKA. 2010, roč. 2010, č. X, s. 161-163. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010.
Balowski, M. Słowa klucze poezji K.H. Máchy. In: Karel Hynek Mácha a evropský romantismus. Olomouc: FF Univerzita Palackého v Olomouci. 2010.
Balowski, M. Súčasná rečová etiketa v západoslovanskom a východoslovanskom prostredí. Konfrontačný aspekt. 2010.
Balowski, M. Testovani znalosti ciziho jazyka. In: Cizí jazyk se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). Poděbrady: FF Univerzita Karlova, Praha. 2010.
Balowski, M. Walencja kulturowa a identyfikacja narodowa w społeczeństwie wielokulturowym. In: Tożsamość na styku kultur. Vilnius: PF, Pedagodicka Univerzita ve Vilniusu. 2010.
Balowski, M. Władysław Nehring a Czechy. In: Władysław Nehring - uczony, edytor, nauczyciel. Wrocław: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski. 2010.
Balowski, M. Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej). In: Miasto w perspektywie onomastyki i historii. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2010. s. 281-296. ISBN 978-83-7654-050-4.
Balowski, M. a Muryc, J. Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce. 2009.
Mrhačová, E. a Balowski, M. Česko-polský frazeologický slovník. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 427 s. ISBN 978-80-7368-633-8.
Balowski, M. Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešov, Slovensko. 2009.
Balowski, M. Já, ty a oni v polských aforismech. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009. PF UJEP, 2009. s. 276-280. ISBN 978-80-7414-131-7.
Balowski, M. Język dyskursu politycznego pierwszych wolnych wyborów w Czechach. In: Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2009.
Balowski, M. Język i literatura czeska ?- refleksja ważnych wydarzeń historycznych [Workshop]. Racibórz, Polská republika. 2009.
Balowski, M. Kognitivní přístup ve výuce mateřského jazyka. In: Výuka mateřským jazykům dnes. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 2009.
Balowski, M. Kognitivny prístup v glottodidaktike. In: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy. 1. vyd. Banská Bystrica: FF UMB, 2009. s. 8-16. ISBN 978-80-8083-799-0.
Balowski, M. Kulturní determinanty struktury jazykového projevu. In: Člověk - jazyk - text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice 18.-22. září 2007. České Budějovice: FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009. s. 21-24. ISBN 978-80-7394-075-1.
Balowski, M. Miłoszowski obraz Europy. In: Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce. Ostrava: FF OU, 2009. FF OU, 2009. s. 285-299. ISBN 978-80-7368-686-4.
Balowski, M. Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza). In: Sesja naukowa dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Profesora Karola Zierhoffera. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 2009.
Balowski, M. Slovanské paralely: Jiří Orten a Krzysztof Kamil Baczyński (2). Bohemistyka. 2009, roč. 2009, č. 9, s. 99-118. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy. In: Česká a polská aforistika. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2009.
Balowski, M. Vydavatelský posudek: Maria Hádková, Paths to Czech. 2009.
Balowski, M. Vydavatelský posudek: Mariola Krakowczyková, Figuratywność poezji Anieli Kupiec. 2009.
Balowski, M. Vydavatelský posudek" Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. 2009.
Balowski, M. Vzájemné působení českého a polského jazyka. In: Razem czy osobno: przenikanie kultur polsko-czeskich na kresach południowych. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2009.
Balowski, M. Vzájemné působení polštiny a češtiny. In: Razem czy osobno - przenikanie kultur polsko-czeskich na kresach południowych. Racibórz: Wydawnictwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. R. Kincla, 2009. Wydawnictwo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. R. Kincla, 2009. s. 117-135. ISBN 978-83-910588-2-4.
Balowski, M. Zmiana funkcji nazw ulic i placów (od funkcji orientacyjnej do funkcji symboliczno-lokalizacyjnej). In: Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 2009.
Balowski, M. Adam Mickiewicz a Slované. 2008.
Balowski, M. Antroponimia w czeskich tłumaczerniach. In: Adam Mickiewicz a Slované. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2008. s. 315-330. ISBN 978-80-7368-529-4.
Balowski, M. Bohemistyka. 2008.
Balowski, M. a Muryc, J. Czesław Miłosz. Tradice - současnost - recepce [Konference]. Filozofická fakulta OU v Ostravě, Česká republika. 2008.
Balowski, M. Historie polského jazyka a dialektologie (studijní opora). 2008.
Balowski, M. Jan Werich i jego bajki. In: Fimfarum. 1. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PRO, 2008. s. 227-232. ISBN 978-83-926152-2-4.
Balowski, M. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 2008.
Balowski, M. Kognitivní pristup vo glottodidaktice. In: Vyuka cizích jakov. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2008.
Balowski, M. Kultura a jazyk ve výuce cizího jazyka. In: Sociokulturní kompetence ve výuce cizího jazyka a SERR. 1. vyd. Praha, Ratiboř: Univerzita Karlova v Praze, Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2008. s. 19-28. ISBN 978-83-60730-20-1.
Balowski, M. Ośrodki bohemistyczne w Polsce. Bohemistyka. 2008, roč. 8, s. 449-456. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Podstawowe zagadnienia stylistyki porównawczej w językach zachodniosłowiańskich. In: Polština jako cizí jazyk. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2008.
Balowski, M. Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (część 1). Bohemistyka. 2008, roč. 2008, č. 1-4, s. 197-208. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Rozwój przestrzeni wiejskiej i miejskiej Polskiej Ostrawy. In: Pamięci Profesora Tadeusza Skulimy w 15. rocznicę śmierci. 1. vyd. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008. s. 43-71. ISBN 978-83-706355-0-3.
Balowski, M. Slavia Orthodoxa, Slavia Latina, Slavia - Czechia. In: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 1. vyd. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. s. 13-22. ISBN 978-83-60730-15-7.
Balowski, M. Standaryzacja współczesnego języka czeskiego. In: Konferencja naukowa dedykowana pamięci Profesora Władysława Kuraszkiewicza. Poznań: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet A. Mickiewicza. 2008.
Balowski, M. Studia Filologiczne. 2008.
Balowski, M. Zanik puryzmu w języku czeskim?. In: Mezinarodní sjezd slavistů. Ohrid: Mezinarodni komitét slavistů. 2008.
Balowski, M. Bohemistyka. 2007.
Balowski, M. Co všechno slovo znamená. 2007.
Balowski, M. Glottodidaktické otázky české frazeologie. In: Co všechno slovo znamená. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007. Univerzita J.E. Purkyně, 2007. s. 45-56. ISBN 978-80-7044-901-1.
Balowski, M. Glottodidaktické otázky testování. In: Písemné zkoušky a Evropský společný referenční rámec. Racibórz - Praga: UJOP Uniwersytet Karola w Pradze i PWSZ w Raciborzu, 2007. UJOP Uniwersytet Karola w Pradze i PWSZ w Raciborzu, 2007. s. 17-30. ISBN 978-83-60730-08-9.
Balowski, M. Studia Filologiczne I. 2007.
Mrhačová, E. a Balowski, M. Z problematyki czesko-polskiego słownika frazeologicznego. Studia Filologiczne. 2007, č. 1, s. 59-71. ISSN 1689-4657.
Balowski, M. Zanik puryzmu w języku czeskim. In: Z polskich studiów slawistycznych. 1. vyd. Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN, 2007. s. 5-13. 11. ISBN 978-83-92392-0-9.
Balowski, M. Bohemistyka. 2006.
Balowski, M. Czeskie frazeologizmy z komponenetem 'czas'. In: Pocta Evě Mrhačové. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 43-52. ISBN 80-7368-209-5.
Balowski, M. Dobrych ludzi nikt nie zapomina. Bohemistyka. 2006, roč. VI, s. 157-159. ISSN 1642?9893.
Balowski, M. a Raclavská, J. Henryk Sienkiewicz. Tradice- současnost-recepce. 2006.
Balowski, M. Interakcja a język. In: Język i literatura czeska w interakcji. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2006. s. 13-22. ISBN 83?920312?7?X.
Balowski, M. a Svoboda, J. Język i literatura czeska w interakcji. 2006.
Balowski, M. a Svoboda, J. Język i literatura czeska w interakcji. - Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
Balowski, M. Jubileusz Docent Evy Mrhačovej. Bohemistyka. 2006, roč. VI, s. 319-321. ISSN 1642?9893.
Balowski, M. Jubileusz Profesor Marii Krčmovej. Bohemistyka. 2006, č. 1, s. 79-81. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Konceptualizacja życia w ?Quo vadis? Henryka Sienkiewicza . In: Henryk Sienkiewicz. Tradice ? současnost ? recepce. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 163-176. ISBN 80?7368?171?4.
Raclavská, J. a Balowski, M. Pocta Evě Mrhačové. 2006.
Balowski, M. Ústní zkoušky z češtiny pro cizince v Polsku. In: Ústní zkoušky a Evropský společný referenční rámec. Racibórz - Praga: PWSZ w Raciborzu, UJOP Uniwersytet Karola w Pradze , 2006. PWSZ w Raciborzu, UJOP Uniwersytet Karola w Pradze , 2006. s. 9-20. ISBN 83?60730?01?6.
Balowski, M. Doktorat honoris causa dla Profesora Milana Jelínka. Bohemistyka. 2005, roč. 5, č. 1, s. 77-79. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Ernst Mukas sprachwissenschaftliche Forschungen zu den Slawen im Hannoverschen Wendland. In: Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. s. 31-38. ISBN 83?7395?138?5.
Balowski, M. Jubileusz Bohuslava Hoffmanna. Bohemistyka. 2005, roč. V, s. 155-157. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Jubileusz Docent PhDr. Naděždy Kvítkovej, CSc.. Bohemistyka. 2005, roč. V, s. 233-236. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Jubileusz Profesor Ewy Siatkowskiej. Bohemistyka. 2005, roč. 5, č. 4, s. 303-305. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Kulturní kontextualizace jazykového projevu. In: Multidisciplinární komunikace. Problém a princip všeobecného vzdělání. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2005. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2005. s. 165-175. ISBN 80?7290?199?0.
Balowski, M. O języku współczesnej młodzieży. In: Západoslavanské jazyky v 21. století. Lingvistický sborník. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 9-17. ISBN 80?7368?158?7.
Balowski, M. O języku współczesnej młodzieży, . In: Západoslovanské jazyky v 21. století. Lingvistický sborník 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 9-18. ISBN 80?7368?158?7.
Balowski, M. a Chlebda, W. Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. 2005.
Balowski, M., Bartošek, J., Čechová, M., Hoffmannová, J., Hubáček, J., Jodas, J., Kořenský, J., Krčmová, M., Kvítková, N., Machová, S., Müllerová, O. a Orłoś, T. Z. Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji. první. vyd. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racoborzu, Wydawnictwo PRO, 2005. 340 s. ISBN 83-920312-5-3.
Balowski, M. Struktura Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego w latach 2002?2005. In: 50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. s. 77-118. ISBN 83?7395?131?8.
Balowski, M. Vlastní jména jako prostředek persvaze v polském tisku. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 15-21. ISBN 80?7368?101?3.
Balowski, M. Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pożyczki leksykalne w języku Adama Mickiewicza. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Nakladatelství Tilia, 2005. Universum. 296 s. ISBN 80-86904-08-3.
Balowski, M. Zmiany w czeskiej ortografii po 1989 roku. In: Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji. první. vyd. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Wydawnictwo PRO, 2005. s. 279-292. ISBN 83?920312?5?3.
Balowski, M. 50 lat Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 2005.
Balowski, M. Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego. 2004.
Balowski, M. a Svoboda, J. Stałość i zmiemość w języku i literaturze czeskiej XX wieku. Konstanty i proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
Balowski, M. a Raclavská, J. Wisława Szymborska. Tradice - současnost - recepce. 2004.
Balowski, M. Czeskie frazeologizmy z komponentem "pravda". Bohemistyka nr 3. 2003, s. 239-250. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Język górnołużyckich przekładów "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza. In: Na przełomie wieków... . Opole: Uniwersytet Opolski, 2003. Uniwersytet Opolski, 2003. s. 33-48. ISBN 83-7395-028-1.
Balowski, M. Kategorie centrum a periferie v kognitivní gramatice. In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference . Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. Univerzita J. E. Purkyně, 2003. s. 22-26. ISBN 80-7044-479-7.
Balowski, M. Metody rekonstrukce jazykového obrazu světa. In: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. Sborník referátů věnovaný E. Lotkovi. Acta Philologia 78. Supplementum 2003 . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 95-102. ISBN 80-244-0628-4.
Balowski, M. Glottodidaktická teorie v Polsku. In: Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku . s. 99-106. ISBN 80-7308-020-6.
Balowski, M. Jubileusz Profesor Marii Čechovej. Bohemistyka nr 3. 2002, s. 225-228. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Konotacje semantyczne słowa "Bůh" w poezji Jerzego Ortena. In: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 3. Opis, konfrontacja, przekład . Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2002. Uniwersytet Wrocławski, 2002. s. 15-22. ISBN 83-229-2238-1.
Balowski, M. Michał Hórnik w artykułach wspomnieniowych. In: Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze . Opole: Opolskie Studia Łużycoznawcze, 2002. Opolskie Studia Łużycoznawcze, 2002. s. 27-42. ISBN 1643-1391.
Balowski, M. Profesor Miloš Dokulil (5.07.1912 - 2.11.2002). Bohemistyka nr 4. 2002, s. 311-315. ISSN 1642-9893.
Balowski, M. Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku. In: Studia Slavica VI. Slavistika osudem a volbou. K 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 37-44. ISBN 80-7042-610-1.
Balowski, M. Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji. In: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo t. X . Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2002. Uniwersytet Warszawski, 2002. s. 37-44. ISBN 83-917499-1-6.
Balowski, M. Z recepcji utworów Henryka Sienkiewicza na Łużycach. In: Henryk Sienkiewicz - twórca i obywatel . Opole: Uniwersytet Opolski, 2002. Uniwersytet Opolski, 2002. s. 241-256. ISBN 80-88796-68-2.
Balowski, M. Alena Debická. O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace. 2001.
Balowski, M. Bohemistyka - the new international forum for Bohemists. Czech Language News. 2001, s. 10-10. ISSN 1085-2950.
Balowski, M. Czeskie frazeologizmy z semem "žena" (wstęp do językowego obrazu kobiety). In: Frazeografia słowiańska . Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. Uniwersytet Opolski, 2001. s. 387-398. ISBN 83-88796-27-5.
Balowski, M. Dobrava Moldanová. Studie o české próze na přelomu století. 2001.
Balowski, M. a Chlebda, W. Frazeografia słowiańska. 2001.
Balowski, M. Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach. In: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi . Opole: Uniwersytet Opolski, 2001. Uniwersytet Opolski, 2001. s. 128-131. ISBN 83-88796-27-5.
Balowski, M. Górnołużyckie przekłady "Chłopów" Władysława St. Reymonta. In: Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 181-190. ISBN 80-7042-579-2.
Balowski, M. Informator dla studentów. Specjalność: język czeski. 1. vyd. 27 s. ISBN nemá.
Balowski, M. Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech. In: Čeština - jazyk slovanský . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 125-130. ISBN 80-7042-194-0.
Balowski, M. a Svoboda, J. Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. 2001.
Balowski, M. Kodyfikacja języka czeskiego po roku 1990. Bohemistyka nr 1. 2001, s. 27-51. ISSN 83-911312-5-4.
Balowski, M. Marie Čechová. Komunikační a slohová výchova. 2001.
Balowski, M. Sémantika slovní zásoby prvního a posledního období Ortenovy tvorby. In: Konec a začátek v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference . Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2001. Univerzita J. E. Purkyně, 2001. s. 130-136. ISBN 80-7044-370-7.
Balowski, M. a Lubaś, W. Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi. 2001.
Balowski, M. Tendencyjność i manipulacja w czeskiej prasie po rewolucji aksamitnej. In: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století . Wałbrzych-Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 15-22. ISBN 80-7042-587-3.
Balowski, M. a Raclavská, J. Władysław Stanisław Reymont. Tradice - současnost - recepce. 2001.


AutorNázev práceTypRok
Paśkiewicz Janusz Agresja j\c{ezykowa m\l{odzie\.{zy (na przyk\l{adzie werbalnych zachowa\'n uczniów Zespo\l{u Szkó\l{ Plastycznych we Wroc\l{awiu)disertační 2017 
Moskwa Maria MałgorzataObraz Polski i Polaków w utworach Tadeusza Konwickiegodisertační 2015 
Sliwka Roman\'Srodki gramatyczne pe\l{ni\c{ace funkcje nak\l{aniaj\c{ace w komunikacie reklamowymdisertační 2013 
Danszczyk JoannaPrzemiany j\c{ezykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{awskiego pos\l{uguj\c{acej si\c{e gwar\c{a \'sl\c{ask\c{a (na przyk\l{adzie wsi Olza i Odra)disertační 2012 
Krakowczyková MariolaJęzyk i styl twórczosci Anieli Kupiecdisertační 2009 
Marcol DanielNazwy w\l{asne w prasie polskiejdiplomová 2008 
Kantorová MonikaMetafora w prasiediplomová 2007 
Kapustková DorotaJ\c{ezykowy obraz ro\'{slin w j\c{ezyku polskimdiplomová 2007 
Sikorová LucynaFrazeologia potoczna w j\c{ezyku polskim i czeskimdiplomová 2007 
Paździorová EvaJ\c{ezyk polskiego internetudiplomová 2006 
Polesný PetrWyrazy obce we wsp\'o\l{czesnym j\c{ezyku polskimdiplomová 2006 
Slowiková DenisaSemantyka kolorów w dzie\l{ach Stefana \.{Zeromskiegodiplomová 2006 
Kocierzová KateřinaLingvistická analýza českých a polských vtipůdiplomová 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub