OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium českého jazyka a literatury k získání způsobilosti vyučovat na SŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět Český jazyk a literatura na střední škole.
Doba trvání / hodinová dotace:2 roky (200 hodin, výuka probíhá jednou za čtrnáct dní vždy v odpoledních hodinách (12.30 - 18.00)
Cena:23 398,-Kč (při nižším počtu účastníků než 15 bude cena adekvátně navýšena).
Forma:prezenční
Organizace studia:Přímá výuka bude probíhat v jeden zvolený den v odpoledních hodinách (bude upřesněno).
Číslo akreditace:MSMT-37738/2014-1-991 (DVPP)
Garantující odborná katedra:Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Anotace:Studijní program je určen zvláště učitelům, kteří ukončili své vzdělání s vymezením učitelství pro 2. stupeň základní školy (nověji studijní program Učitelství pro ZŠ), ale praxe je postavila před nutnost vyučovat v programech integrovaných či víceletých škol. Tato okolnost po nich vyžaduje rozšíření vzdělání v rámci dalšího studijního programu. Katedra českého jazyka a katedra české literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v souladu s akreditovaným studijním programem Učitelství pro SŠ, studijním oborem český jazyk připravily dvouleté čtyřsemestrální studium.Program je zaměřen na vědomosti a schopnosti, které nejsou součástí přípravy učitelů ZŠ. Studium se tak soustřeďuje zejména na historické (jazyk) a teoretické disciplíny (literatura). Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Filozofická fakulta OU
katedra české literatury, literární vědy a dějin umění
Reální 5
70103 Ostrava
Přijímací řízení:bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia
Uzávěrka přihlášek:20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Bc. Romana Gračková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.,
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.,
PhDr. Marcela Grygerková, Ph.D.,
doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.,
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.,
Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (IS Stag)
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub