Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zpravidla učitelům 1. a 2. stupně základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět anglický jazyk na 2. stupni základních škol.
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (420 hodin)
Cena:20.000,-Kč za 1. ročník
Forma:prezenční
Organizace studia:celkem 420 hodin, 12x14 výukových týdnů v jednom semestru (výuka 1x týdně v pátek od 12.30 hod.)
Číslo akreditace:MSMT-37738/2014-1-991 (DVPP)
Garantující odborná katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Anotace:Cílem kurzu je poskytnout především aprobovaným učitelům 2. stupně základních škol, kteří mají zájem rozšířit si svou aprobaci o předmět anglický jazyk pro 2. stupeň základní školy, takové odborné znalosti a dovednosti, aby úroveň jejich kompetence byla v závěru studia srovnatelná s absolventy odpovídající prezenční formy navazujícího magisterského studijního oboru učitelství. Program tříletého kurzu vychází jednak z dlouholetých zkušeností katedry s přípravou učitelů anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ v řádném denním studiu, jednak z již sedmileté zkušenosti z rozšiřujícího kurzu pro učitele 2. supeň. ZŠ realizovaného v rámci celoživotního vzdělávání. Právě několikaletá systematická práce s učiteli přinesla řadu podnětných a aktuálních zkušeností z proměňující se školské praxe, na které se snaží nově upravený program kurzu adekvátně reagovat. Nový studijní plán kurzu daleko podstatnějším způsobem zohledňuje specifické profesionální potřeby učitelů 2. stupně základních škol, které jsou vedle charakteristických potřeb dané věkové skupiny žáků tvarovány také novými úkoly a povinnostmi, se kterými se učitelé musí vyrovnávat - např. tvorbou školních vzdělávacích programů a následnou prací s nimi, výběrem stále se vyvíjejících výukových materiálů, využitím nových pomůcek (interaktivní tabule) či vhodnou návazností výuky anglického jazyka na 2. stupni na kompetenci, kterou žáci získávají ve stoupající míře již na 1. stupni ZŠ. Přijetí ke studiu v kurzu je podmíněno úspěšným složením přijímací zkoušky, která prověřuje požadovanou vstupní jazykovou kompetenci uchazečů, tj. úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studijní plán kurzu je projektován tak, aby jeho účastníci dosáhli výstupní úrovně C1 (dle SERR). Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Filozofická fakulta OU
katedra anglistiky a amerikanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Přijímací řízení:proběhne v červnu daného roku, formou písemného testu
Uzávěrka přihlášek:od 15. března do 12. června daného roku
Kontakt / další informace:Bc. Petra Valošková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.,
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.,
PhDr. Stella Nangonová,
Mgr. Petr Filip,
Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.,
Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D.,
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.,
Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (IS Stag)
Další informace:další informace ikona pdf
vzorový test ikona pdf
Minimální počet účastníků: 12