Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zpravidla učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět anglický jazyk na střední škole.
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (420 hodin)
Cena:20.000,-Kč za 1. ročník
Forma:prezenční
Organizace studia:celkem 420 hodin, 12x14 výukových týdnů v jednom semestru (výuka 1x týdně v pátek od 12.30 hod.)
Číslo akreditace:MSMT-37738/2014-1-991 (DVPP)
Garantující odborná katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Pedagogický poradce:Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Anotace:Cílem kurzu je poskytnout především aprobovaným učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si svou aprobaci o předmět anglický jazyk, takové odborné znalosti a dovednosti, aby úroveň jejich kompetence byla v závěru studia srovnatelná s absolventy odpovídající prezenční formy navazujícího magisterského studijního oboru učitelství. Program tříletého kurzu vychází jednak z dlouholetých zkušeností katedry s přípravou učitelů anglického jazyka pro střední školy v řádném denním studiu, jednak z již sedmileté zkušenosti z rozšiřujícího kurzu pro učitele středních škol realizovaného v rámci celoživotního vzdělávání. Nově upravený studijní plán kurzu se snaží tuto zkušenost z práce s učiteli reflektovat a reaguje na ni proměnou ve skladbě předmětů i v hodinové dotaci předmětů stávajících tak, aby náplň studia vedla studenty k vysoké odborné úrovni a zohlednila jejich specifické profesionální potřeby. Přijetí ke studiu v kurzu je podmíněno úspěšným složením přijímací zkoušky, která prověřuje požadovanou vstupní jazykovou kompetenci uchazečů, tj. úroveň C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studijní plán kurzu je projektován tak, aby jeho účastníci dosáhli výstupní úrovně C2 (dle SERR). Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb.
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Filozofická fakulta OU
katedra anglistiky a amerikanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Přijímací řízení:proběhne v červnu daného roku, formou písemného testu
Uzávěrka přihlášek:od 15. března do 12. června daného roku
Kontakt / další informace:Bc. Petra Valošková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.,
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.,
PhDr. Stella Nangonová,
Mgr. Petr Filip,
Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.,
Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D.,
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.,
Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia (IS Stag)
Další informace:další informace ikona pdf
vzorový test ikona pdf
Minimální počet účastníků: 12.