OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Rozšiřující studium latinského jazyka pro střední školy
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno zpravidla učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět latinský jazyk na střední škole.
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (255 hodin)
Cena:30 000,-Kč za celé studium
(1. ročník: 12 000,-Kč; 2. ročník: 10 000,-Kč; 3. ročník: 8 000,-Kč)
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra latinského jazyka a kultury (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Pedagogický poradce:
Anotace:Program je určen především odborně kvalifikovaným učitelům středních škol, resp. 2. stupně základních škol, kteří mají zájem rozšířit si svou kvalifikaci o všeobecně vzdělávací předmět latinský jazyk. Cílem programu je získání odborné kvalifikace pro výuku latinského jazyka na střední škole. Studijní plán programu je koncipován tak, aby jeho absolventi ovládali latinskou gramatiku (morfologii i syntax) a byli schopni pracovat s latinskými texty. Rozšiřující studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb..
Způsob ukončení studia:závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce
Výstupní doklad:osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra latinského jazyka a kultury
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:do 20. srpna daného roku
Kontakt / další informace:Tereza Mikšánková
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.,
Mgr. Richard Psík, Ph.D.,
Mgr. Kamil Harvánek, Ph.D.,
Mgr. Andrea Krúpová
Další informace:Minimální počet účastníků: 5
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub