Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - VÝTVARNÁ VÝCHOVA – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové rozšiřující si obornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat další předměty (§ 6, vyhl. 317/2005 Sb., v platném znění)
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 256 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, komplex budov S, ul. Fráni Šrámka 3, 70900 Ostrava (pravděpodobně soboty 1 x za 14 dní)
Číslo akreditace:7721/2015 - 1 -323
Garantující odborná katedra:Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Pedagogický poradce:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
Anotace:Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výuku výtvarné výchovy na základních školách a vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi. Tyto kompetence jsou specifikovány v popisech jednotlivých předmětů jako způsobilosti. Předměty zahrnují základní poznatky z jednotlivých společenskovědních a praktických disciplín, které tvoří základ odbornosti ve výtvarné výchově v souladu s platným kurikulem. Jedná se o dějiny umění, teorii a praxi výtvarné výchovy a dále praktické obory: kresba, malba, sochařství, grafika. Výstupní úroveň profesních kompetencí absolventa klade důraz na výtvarně-oborové, praktické a teoretické zkušenosti, dovednosti a znalosti studenta ve vztahu k ostatním oblastem jeho osobnostních a profesních způsobilostí předpokládaných v závěru rozšiřujícího studijního programu a studijního oboru, který absolvoval.
Vzdělávací cíl.:Od absolventa se v receptivní i produktivní složce jeho praktických a teoretických kompetencí očekává:
  • výrazná zaměřenost k vizuálnímu světu s důrazem na svět vizuální kultury, vizuálního umění a jeho výtvarných forem;
  • jeho citlivost v přijmu vizuálních a estetických hodnot přírody;
  • jedinečnost jeho vizuálního myšlení, autentičnost jeho vizuální tvorby, jeho plošných, prostorových časoprostorových a intermediálních forem;
  • výrazný zájem o svět vizuální kultury s důrazem na svět výtvarného umění a jeho historii;
Způsob ukončení studia:Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikace učitele druhého stupně ZŠ dle § 8 zákona 563/2004 Sb.,.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech