Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odborné kvalifikace vyučovat další předměty - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogové rozšiřující si obornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat další předměty (§ 6, vyhl. 317/2005 Sb., v platném znění)
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 256 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, budova SA, Fr. Šrámka 3, 70900 Ostrava (pravděpodobně pátek odpoledne)
Číslo akreditace:8903/2014-1-327
Garantující odborná katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Anotace:Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výuku občanské výchovy na základních školách a vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi. Tyto kompetence jsou specifikovány v popisech jednotlivých předmětů jako způsobilosti. Předměty zahrnují základní poznatky z jednotlivých společenskovědních disciplín, které tvoří základ odbornosti ve výchově k občanství v souladu s platným kurikulem. Jedná se o  dějiny filozofie, etiku, religionistiku, politologii, sociologii, kapitoly z českých a československých dějin s akcentem na 20. století, ekonomii s důrazem na otázky finanční gramotnosti, základy práva a oborovou didaktiku.
Způsob ukončení studia:Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou před minimálně tříčlennou komisí pod předsednictvím garanta oboru a obhajobou závěrečné písemné práce.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:Kvalifikace učitele druhého stupně ZŠ dle § 8 zákona 563/2004 Sb.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky (podepsanou zkrácenou verzi el. přihlášky + ověřenou kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání + další požadované dokumenty je nutno zaslat na CDV). Po přihlášení obdrží uchazeči informace k úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 30. dubna daného roku
Kontakt / další informace:Mgr. Marie Marek
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech ikona pdf