Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Kurz Úvod do angličtiny 1
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:studenti PřF OU
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr / 40 vyučovacích hodin
Cena:2100,-
Forma:prezenční, kombinované
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava 1
Garantující odborná katedra:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.
Anotace:Kurz je koncipován jako základní seznámení s angličtinou pro ty studenty, kteří nemají dostatečnou znalost jazyka, aby mohli vstoupit do kurzu Angličtina studovaného oboru 1. Náplň tvoří základní slovní zásoba, běžné konverzační obraty a elementární struktura gramatiky.
Způsob ukončení studia:Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu v zápočtovém týdnu (minimálně 70% z celkového počtu bodů).
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení, na jehož základě mohou požádat o započítání 3 kreditů do kategorie výběrových předmětů v rámci svého studia.
Uzávěrka přihlášek:bude upřesněno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:převod z účtu, složenka
Vyučující:Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Užití členu
  Ukazovací zájmena THIS, THAT
 2. Sloveso TO BE
  Členy podstatných jmen
  Rod podstatných jmen
  Rod přídavných jmen
 3. Přítomný čas slovesa TO BE
  Množné číslo podstatných jmen
  Členy v množném čísle
  Množné číslo ukazovacích zájmen THIS a THAT
 4. Přítomný čas slovesa TO HAVE
  Přivlastňovací zájmena nesamostatná
  Pořádek slov v anglické větě oznamovací
  Množné číslo podstatných jmen zakončených na souhlásku –y
 5. Přítomný čas způsobových sloves CAN, MAY, MUST
  Infinitiv a rozkazovací způsob
 6. Přítomný čas průběhový, tvoření slov v angličtině, číslovky 1-10
 7. Podstatná jména, vazba there is, there are, číslovky 11 – 20
 8. Přítomný prostý čas významových sloves, zápor a otázka pomocí DO/DOES, čas, dny v týdnu
 9. Jediný zápor v anglické větě, postavení příslovcí, záporný rozkazovací způsob 2. osoby jednotného a množného čísla, číslovky 20 – 900.
 10. Stupňování přídavných jmen. Vynechání spojky THAT – že
 11. Budoucí čas. Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná. Vyjádření českého mnoho a málo v angličtině.
Další informace:informační leták ikona pdf