Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Kurz Úvod do angličtiny 2
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:studenti PřF OU
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr / 40 vyučovacích hodin
Cena:2100,-
Forma:prezenční, kombinované
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava 1
Garantující odborná katedra:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.
Anotace:Kurz dále rozvíjí znalosti angličtiny a připravuje studenty ke studiu kurzu Angličtina studovaného oboru 1. Náplň tvoří slovní zásoba, běžné konverzační obraty a základy gramatiky.
Způsob ukončení studia:Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu v zápočtovém týdnu (minimálně 70% z celkového počtu bodů).
Výstupní doklad:Úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení, na jehož základě mohou požádat o započítání 3 kreditů do kategorie výběrových předmětů v rámci svého studia.
Uzávěrka přihlášek:bude upřesněno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:převod z účtu, složenka
Vyučující:Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Vazba GOING TO. SOME, ANY, NO.
 2. Tázací zájmena WHO, WHAT, WHICH a otázka na podmět.
 3. Prostý minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves.
 4. Otázka a zápor s DID.
 5. Podmiňovací způsob přítomný. I SHOULD měl bych.
 6. Podmiňovací způsob slovesa CAN. Vazba LET ME, LET US a infinitiv bez TO.
 7. Předpřítomný čas prostý. Složeniny SOME, ANY a NO.
 8. Vyjádření českého ŽE?
 9. Přivlastňovací zájmena samostatná. Další významy sloves MAY, MUST.
 10. Minulý čas průběhový. Slovesa netvořící průběhové tvary.
 11. Vztažná zájmena WHO, WHICH, THAT.
 12. Dva typy vztažných vět. MUST – HAVE TO.
 13. Trpný rod. Zástupné zájmeno one.
 14. Nepravidelné množné číslo. Já také, já ne. Tvoření přídavných jmen pomocí –full, less.
 15. Průběhový předpřítomný čas. Zájmena zvratná a zdůrazňovací. Časové a podmínkové věty.