Účinná pomoc školám

logolink

Školy dosud postrádaly detailní informace o tom, o kolik vzrostly znalosti jejich žáků od okamžiku, kdy do školy přišli. Přitom správně se mohou rozhodovat jenom tehdy, pokud mají dostatek informací, nejen o výstupech, ale především o vstupech, tedy o tom s jakými znalostmi k nim žáci či studenti přišli. Získat tyto informace jim umožnil projekt EU Metodického a evaluačního centra, o. p. s. v Ostravě, jehož dalšími partnery jsou Ostravská univerzita v Ostravě a Trnavská univerzita v Trnavě.

Metodické a evaluační centrum, o.p.s. je vedoucím partnerem projektu Evropské unie pod názvem „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“. Tyto informace umožňují provést mnohem úplnější analýzy, směřující až k posouzení využití zdrojů. Umožňují i lepší řízení vzdělávacího procesu se záměrem zvýšení kvality a využití výsledků pro srovnání mezi školami i pro rozvoj sebehodnocení žáků.

Elektronické testování z českého nebo slovenského jazyka, matematiky, z cizího jazyka a z přírodovědného základu ukázalo přírůstek znalostí žáků během předcházejících dvou školních let. Testováním prošli žáci 5., 7., a 9. tříd ZŠ a 3. ročníků SŠ krajů Moravskoslezského (ČR), Žilinského, Trenčínského a Trnavského (SR).

Na dvoudenní závěrečné konferenci na sklonku května 2011 na Horní Bečvě si přítomní zástupci české i slovenské strany vyměnili své zkušenosti z realizace projektu i samotného testování vstupních a výstupních znalostí žáků. Pro výstupní testy byla například v testovaných ročnících vytvořena databáze 80-100 příkladů pro každý předmět, celkem bylo vytvořeno 1900 příkladů a 10 variant testů pro každý předmět.

Výstupní testování se uskutečnilo v březnu a dubnu 2011, zúčastnilo se jej 6399 žáků (4131 z ČR, 2268 ze SR) a navazovalo na vstupní testování z let 2009 a 2010. Byli testováni pouze žáci výše zmiňovaných krajů ČR a SR, výsledky proto není možné zevšeobecňovat na celé státy. Výstupní testování bude pokračovat i po ukončení projektu. Více informací na  webu projektu.

Jak uvedli ve svém vystoupení na závěrečné konferenci doc. Mária Lucká a Milan Pokorný z Pedagogické fakulty Trnavské univerzity, nejvíce testovaných žáků bylo z 5. tříd ZŠ (2146), dále pak 7. tříd ZŠ (2017), 9. tříd ZŠ (1803) a nejméně z 3. ročníků SŠ (433).

Slovenská děvčata měla v matematice 5. a 7. ročníku ZŠ vyšší úspěšnost než česká děvčata. Děvčata vyrovnala neúspěšné skóre vůči chlapcům v 9. ročníku, kdy se již výsledky obou pohlaví v podstatě neliší. Podle doc. Pavla Prokopa jsou celkové výsledky žáků obou států v daných krajích srovnatelné, v matematice dosáhli lepších výsledků slovenští žáci, v rodném jazyce zase čeští. Ze žáků 3. ročníků SŠ byly výstupními testy prověřeny nabyté znalosti jen u těch slovenských, přičemž vyšší úspěšnost měli chlapci.

S velkým zájmem českých i slovenských účastníků konference se setkalo vystoupení Radany Metelkové Svobodové. Poutavě hovořila o nejnovějších poznatcích z oblasti čtenářských gramotností i jejich praktickém využití při výuce nejen jazyků. Projekt EU dále umožnil 13 autorům společně s 18 recenzenty vytvořit 36 inovativních příruček (18 ČR, 18 SR) - didaktický materiál pro učitele s množstvím zadání úloh včetně řešení, které byly zaměřeny na procvičení dovedností žáků prověřovaných při vstupním testování žáků.

V rámci projektu bylo také uskutečněno 5 konferencí a stejný počet workshopů, a to jak v ČR, tak SR. Jak uvedl Michal Uhlař, ředitel Metodického a evaluačního centra, o. p. s.: „Vstupního testování se zúčastnilo v roce 2009 v ČR 4093 žáků ze 41 škol, v SR 1976 žáků z 25 škol. V roce 2011 pak v ČR 59 škol s 5536 žáky a v SR 12 škol s 922  žáky. Výstupním testováním prošlo v SR 4238 žáků ze 47 českých škol a 2342 žáci ze 30 škol slovenských.“

Konference projektuKonference projektuKonference projektuKonference projektuKonference projektuKonference projektuKonference projektu