Ostravská univerzita otevírá novou pobočku v Českém Těšíně

Nabídka vzdělávání v Moravskoslezském kraji se rozšíří o sedm desítek míst

Ostrava, Český Těšín, 17. září 2008 – Dne 26. září slavnostně otevře Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty a Katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě nové detašované pracoviště. Stane se tak v Českém Těšíně za účasti zástupců univerzity a města Českého Těšína. Do bakalářského studijního oboru Geografie a regionální rozvoj v kombinované formě nastoupí od září více než čtyři desítky studentů. Do bakalářského oboru Polština ve sféře podnikání v kombinované formě nastoupí třicet tři studentů.

Obecnými trendy současného vysokoškolského vzdělávání je zpřístupnění univerzitního vzdělání lidem v každém věku a pružná reakce na aktuální potřeby po vzdělaných pracovnících. Toto s sebou přináší i změnu ve strategiích univerzit – být co možná nejblíže svým studentům nebo dokonce i „vyjít za studenty“ do míst jejich bydliště. A to s cílem nabídnout vzdělání, které napomůže k novému uplatnění se na trhu práce nebo zkvalitní pracovní výkon na dosavadní pracovní pozici. Ostravská univerzita se k tomuto trendu připojuje a od září otevírá svoji první mimoostravskou pobočku v příhraničním Českém Těšíně.

Zdejší studenti v průběhu studia získají řadu teoretických a hlavě praktických poznatků z oblasti geografických a příbuzných věd, které plně využijí na trhu práce v dynamicky se rozvíjejícím kraji. To potvrzuje i vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Vladimír Baar: „Velkou pozornost při studiu klademe na rozvoj klíčových kompetencí, jako jsou znalosti informačních technologií, jazykové a komunikační dovednosti a pokročilá znalost projektového řízení v územním rozvoji. Absolventi se tak uplatní v manažerských a referentských pozicích veřejné správy při řešení problémů rozvoje obcí, měst a regionů.“

Cílem studia tříletého bakalářského studijního oboru Polština ve sféře podnikání je vzdělání odborníků schopných komunikovat polsky v různých komunikačních situacích v podnikatelské sféře v českém i zahraničním prostředí. Studijní obor poskytuje jazykové znalosti a řečové dovednosti pro praktickou realizaci cizojazyčné komunikace. Studijní obor je orientován na praktické osvojení znalostí, které pak student uplatní ve své budoucí profesi. Připravenost absolventů na požadavky praxe bude proto rozšířena o znalosti odborné polštiny zejména pro oblast podnikání a cestovního ruchu. Absolventi budou mj. schopni vést obchodní jednání a korespondenci v polštině. Vedoucí Katedry slavistiky Blažena Rudincová dodává: „Základ studijního oboru Polština ve sféře podnikání tvoří předměty standardního lingvistického studia, které jsou základem pro jazykovou specializaci studentů, a předměty odborného zaměření na jazykovou sféru v oblasti podnikání a cestovního ruchu. Dále to jsou disciplíny kulturologické nebo předměty, v nichž student získá další speciální znalosti a dovednosti. Studijní obor tedy propojuje teoretickou složku vzdělávání a aplikované disciplíny, které jsou vyučovány v cizím jazyce, přičemž důraz je kladen na uplatnění funkčnosti a interdisciplinárních vztahů.“

Detašované pracoviště bude zřízeno v objektu základní školy na ulici Slovenská, v prostorách adaptovaných pro vysokoškolskou výuku. Určitou zvláštností skladby nově nastupujících studentů je jejich různorodost co se týče věku a dosavadních profesních zkušeností. Vedle devatenáctiletého maturanta bude studovat padesátiletý strojní inženýr, který si rozšiřuje vzdělání a k nim se přidá maminka v domácnosti, která po ukončení mateřské dovolené bude hledat nové uplatnění. „Tato situace je zcela běžná ve vyspělých státech, kde člověk studuje v podstatě celoživotně“, říká rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. „Trh práce se proměňuje prakticky neustále a univerzity jsou těmi institucemi veřejné služby, které mají svojí flexibilní nabídkou vzdělání vytvořit lepší podmínky pro zapojení se do pracovního procesu.“

Slavnostní otevření detašovaného pracoviště se odehraje 26. září v 9:30 v areálu základní školy na ulici Slovenská 1 v Českém Těšíně za účasti zástupců Ostravské univerzity a zástupců města Český Těšín.