Školy konečně viděly samy sebe z různých úhlů pohledů

Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanovila školám povinnost autoevaluce výsledků vzdělávání. Naše univerzita společně se svým Metodickým a evaluačním centrem (MEC) proto na pomoc školám vytvořila projekt Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji (MSK). V aule univerzity proběhla 5. 12. 2007 závěrečná konference k tomuto projektu.

Projekt podpořil národní evaluaci na krajské úrovni. Zabýval se také jejím praktickým využitím k rozvoji škol a vzdělávání v kraji. Jím vytvořené nové postupy se staly kvalitním nástrojem pro učitele, ředitele, výchovné poradce a metodiky základních, středních a vyšších odborných škol. Díky němu školy ví, jak testovat, vyhodnocovat a zlepšovat vzdělávání vlastní školy.

„V rámci projektu ESF Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji bylo vytvořeno 15 kurzů, akreditovaných v rámci DVPP,“ sdělila Erika Mechlová, vedoucí projektu. Kromě těch zaměřených na konkrétní evaluaci, také kurzy poradců. Kurzy jak teoretické, tak i zaměřené na praktické tréninky autoevaluce pro předměty český jazyk a matematika na základních a středních školách. „Obsah kurzů vznikal za spolupráce didaktiků kateder pedagogické fakulty s učiteli základních a středních škol,“ dodala závěrem Mechlová.

Všichni přítomní se shodli, že projekt byl potřebný a úspěšný. Hana Havránková, vedoucí oddělení přímých nákladů z odboru školství mládeže a tělovýchovy MSK, sdělila ve svém příspěvku, že o úroveň vzdělávání se kraj zajímá už od roku 2001. Už tehdy si stanovil v oblasti vzdělávání tři priority: zvýšení účasti lidí na něm, dále zlepšení jeho kvality a úrovně, nárůst jeho efektivity. V rychlé reakci na nový školský zákon pak kraj v roce 2004 vyhlásil rozvojový program Kvalita pro MSK. V roce 2006 byl systém kvality ve vzdělávání zakotven v dlouhodobém záměru kraje. Jak uvedla dále Havránková: „V České republice je tento program ojedinělý, stal se užitečným pomocníkem ředitelů, učitelů a výchovných poradců škol. Doufáme, že vytvořený program bude dál žít svým životem i po skončení projektu.“

Na fotografii zleva M. Malčík, P. Kazík a J. MalachIng. Petr Kazík, prorektorProf. RNDr. Erika Mechlová, CSc., vedoucí projektuDoc. PhDr. Josef  Malach, CSc., děkan Pedagogické fakulty OUMgr. Marie Kubíčková, předsedkyně předmětové komise SPŠ elektrotechniky a informatiky v OstravěRNDr. Hana Žufanová, Ph.D., ředitelka odboru rozvoje inspekční činnosti České školní inspekceMartin Malčík, Ph.D., ředitel Metodického a evaluačního centra, o.p.s.

Petr Kazík, prorektor pro rozvoj a automatizaci OU na konferenci řekl: „Program Efektivita potvrdil, že učitelé vítají možnost rozvoje kvality výuky. Program je principem, který rozpohybuje další aktivity. Ostravská univerzita byla, je a bude garantem těchto změn. Různým projektům naše univerzita věnuje velkou pozornost, o čemž svědčí i skutečnost, že celá jedna třetina jejího rozpočtu je věnována projektové činnosti.“

Děkan Pedagogické fakulty OU a místopředseda správní rady MEC, Josef Malach sdělil: „Školy díky projektu k podpoře efektivity školství MSK mohly konečně vidět samy sebe z nejrůznějších úhlů pohledů.“ Právě on, jako děkan fakulty, může tuto oblast dobře odborně posoudit, protože kromě každodenních zkušeností z práce na pedagogické fakultě, se  na tématu pedagogického hodnocení habilitoval. „V podobném týmu jsem pracoval před třemi lety na programu Phare 2000, zabývajícím se systémem celoživotního vzdělávání MSK. Tým vedený, tehdy stejně jako teď, profesorkou E. Mechlovou, se plně osvědčil,“ řekl Malach závěrem.

Martin Malčík, ředitel Centra informačních technologií OU a ředitel MEC uvedl: „Na evaluaci škol jsme, společně s pedagogickou fakultou, začali pracovat už před čtyřmi lety.“

Podle něj mnohé možná napadne, proč vlastně hodnotit školy? Je to proto, že spotřebovávají velkou část státního rozpočtu a společnost chce vědět, jak jsou tyto prostředky využity. Je přesvědčen, že lidé chtějí vědět kde, jak a v jakých podmínkách jsou vzdělávány jejich děti. Ale nejen to. „Škola potřebuje zpětnou vazbu. Chce vědět, jakou kvalitu má vše, co ve škole probíhá. Protože nejen vedoucí pracovníci školy, ale každý učitel je manažerem své třídy. Při zjišťování své kvality se škola neobejde bez metodiky. Tu jsme školám poskytli a na bezmála 50 školách kraje i pilotně otestovali. Je velmi důležité, aby metodika byla dále využívána i na jiných školách. Naše centrum a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě jsou zapojeny v přípravných pracích národního systémového projektu autoevaluace škol,“ dodal Martin Malčík.

Zajímavý názor vyslovila například Marie Kubíčková, vedoucí předmětové komise matematiky a fyziky na  SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě: „Pro nás, jako pro školu, nemá projekt, co se týká matematiky, větší význam. Podle mého názoru je spíš určen školám, které se potýkají s problémy v určitých tematických celcích matematiky.“ Kubíčková se domnívá, že vzdělávání je vždy o náročnosti učitele. Pokud učitel správně spojí teorii s praxí, je znalý tématu a  uplatňuje nové vyučovací metody, je to člověk na svém místě. „Dnes už ale není možné učit jenom s křídou a tabulí, je nezbytností využívat nové pomůcky a metody v rámci ICT,“ dodala Kubíčková.

Hana Žufanová, ředitelka odboru rozvoje inspekční činnosti České školní inspekce, považuje za  největší přínos projektu kurzy, v nichž jsou školy připravovány na autoevaluaci ve vlastním prostředí a účastní se jich většina pedagogů. Ví, že práce ve školách se výrazně mění a je stále náročnější. Jenom společné přípravě všech pracovníků přisuzuje roli účinného pomocníka ve zvládnutí této situace. Pěknou tečku za celým projektem pak udělala když řekla: „Metodickému a evaluačnímu centru přeji, aby vytrvalo ve svém snažení a bylo i nadále školám oporou. Všem školám pak přeji, aby podpora kraje pokračovala i nadále protože zdaleka ne ve všech krajích je vzdělávání prioritou.“