Program Hodnocení škol zřizovatelem byl nastartován Metodickým a evaluačním centrem Ostravské univerzity

Moravská Ostrava 24. dubna 2007 - Za účasti náměstkyně hejtmana MSK J. Wenigerové, prorektorů Ostravské univerzity v Ostravě (OU) I. Málkové a P. Kazika, ředitele Metodického a evaluačního centra, o.p.s. (MEC) M. Malčíka, předsedkyně správní rady MEC E. Mechlové, ředitelů škol kraje ale také zástupců krajských úřadů dalších krajů ČR a více než 40 zástupců měst a obcí – převážně z oddělení a odborů školství proběhla 24. dubna 2007 v aule OU závěrečná konference k projektu Vytvoření metodiky pro komplexní hodnocení škol zřizovatelem a její pilotní ověření.

„Vítám, že Ostravská univerzita zaštítila vznik nezávislé neziskové organizace Metodické a evaluační centrum, o.p.s., která pod vedením Martina Malčíka prokázala svou životaschopnost,“ uvedla na konferenci prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání Ostravské univerzity Iva Málková.

„Oceňuji, že se na této konferenci mohu seznámit se zkušenostmi škol v této oblasti, přišla jsem se  poučit,“ dodala Málková.

Náměstkyně hejmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová vyzvedla velmi dobrou spolupráci kraje s Metodickým a evaluačním centrem. „Byla to cesta velmi trnitá, ale nakonec jsme se po hodinách diskuzí dokázali shodnout na způsobu realizace státní zakázky Hodnocení škol zřizovatelem,“ řekla Wenigerová.

Předsedkyně správní rady MEC E. Mechlová připomněla přítomným, že pilotní část projektu bude ukončena v dubnu 2007 a další pokračování projektu bude na rozhodnutí Moravskoslezského kraje. Hovořila dále o tom, že kvalita školy byla ověřována podle ukazatelů kvality školy, metodiky pro provádění vlastního hodnocení školy za využití služeb speciálně vyškolených poradců. Školy budou mít přístup k informačnímu systému pro záznam výsledků vlastního hodnocení školy, mohou se zúčastnit odborných kurzů k danému tématu, seznámit se s objektivizačními metodami pro provádění evaluace.

Mechlová hovořila také o tom, jak bude docházet ke zvyšování kvality školy. Důležitou roli sehraje speciální informační systém na podporu vlastního hodnocení školy. Zajímavostí je přístup ke znalostní bázi „Dobrá praxe školy“. Přínosné jistě budou i kurzy využívání výsledků autoevaluce při přípravě plánu rozvoje školy. Bude zjišťován styl učení žáků, hodnoceny učebnice a další vzdělávací materiály.

Na konferenci dále odezněly výstupy řešitelů projektu z Metodického evaluačního centra o.p.s, Ostravské univerzity a jejích devíti participujících partnerů – středních škol Moravskoslezského kraje v oblasti tvorby a pilotního ověření metodiky evaluace škol ve třech hlavních tematických oblastech: Řízení školy, Prostředí školy a Výsledky vzdělávání – v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a  navazující vyhláškou č. 15/2005 Sb. Během konference došlo k  přímému vstupu dvou zástupců spolupracující organizace CEM center z Univerzity Durham ve Velké Británii –Petra Tymmse a Christiane Merell.

Komplexní hodnocení škol zřizovatelem je vlastně objektivizací autoevaluace (sebehodnocení) škol, ke které všechny školy v republice zavazuje školský zákon č. 561/2004 Sb. a  navazující vyhláška č. 15/2005 Sb.. Základní a střední školy jsou povinny vykonat vlastní hodnocení a do konce října 2007 a zprávu z něj projednat v pedagogické radě. Zákon i vyhláška umožňuje zřizovatelům kontrolu tohoto postupu i jednotlivých finálních výstupů podle kritérií, která předem zveřejní. Moravskoslezský kraj jako první v ČR zadal projekt na tvorbu a ověření nástrojů a kritérií Hodnocení škol zřizovatelem.