Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Dana Kričfaluši zdůrazňuje spolupráci

Moravská Ostrava 12. dubna 2007 – První děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) docentka Dana Kričfaluši byla 12. dubna 2007 slavnostně inaugurována v aule univerzity. Společně s ní byli za přítomnosti rektora OU profesora Jiřího Močkoře a tří prorektorů inaugurováni též noví proděkané. Doktorka Petra Konečná bude proděkankou pro studium a celoživotní vzdělávání a docent Petr Šaloun proděkanem pro vědu a vnější vztahy.

„Je třeba fakultu lépe prezentovat na veřejnosti, protože se má v řadě oblastí čím pochlubit. Chci fakultu více otevřít, aby nabízela spolupráci regionu a ostatním vysokým školám nejen v ČR, ale i v zahraničí,“ sdělila u příležitosti své inaugurace děkanka Kričfaluši. Spolupráci mezi jednotlivými subjekty fakulty v rámci univerzity si klade děkanka rovněž za  cíl v nastávajícím funkčním období především při dosahování cílů v oblasti vzdělávací i výzkumné. Jak uvedla již dříve, bude usilovat také o to, aby se Přírodovědecká fakulta stala dynamickou a efektivní institucí, která má dobré jméno a je dobrým místem ke studiu a k práci.

Proděkan pro vědu a vnější vztahy Petr Šaloun na slavnosti uvedl: „Chtěl bych vytvořit celofakultní fórum pro prezentaci výsledků studentů, zejména v oblasti výzkumu – student research competition.“

nová děkanka PřF

Docentka PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. – děkanka PřF OU je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě oboru učitelství fyziky a chemie. Po absolutoriu začala pracovat na katedře chemie Pedagogické fakulty nejdříve jako asistentka a později jako odborná asistentka. Na stejné katedře, ale Přírodovědecké fakulty OU, se stala odbornou asistentkou v roce 1990. Od roku 2000 dosud je na katedře chemie PřF OU docentkou. Proděkankou pro studijní činnost na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity byla od roku 1997 až do prvního března letošního roku, kdy se ujala funkce děkanky Přírodovědecké fakulty OU.

Děkanka Kričfaluši má třiadvacetiletou praxi v přípravě vysokoškolských studentů. Zaměřuje se na obecnou chemii, didaktiku chemie a vzdělávání s podporou informačních a komunikačních technologií. V oblasti řídících a organizačních činností pracovala deset let jako tajemnice katedry chemie a více než devět let se podílela na vedení Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě jako proděkanka pro studium. Byla a stále je vedoucí nebo členkou řešitelských týmů v řadě projektů. V roce 2006 jí byla udělena Pamětní medaile k 15. výročí založení univerzity, kterou obdržela za zásluhy na rozvoji a propagaci Ostravské univerzity v Ostravě. Mezi největší koníčky paní děkanky patří cestování.

nová děkanka PřF

RNDr. Petra Konečná, Ph.D. – proděkanka PřF OU pro studium a celoživotní vzdělávání vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, magisterský obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy. Roku 2001 se stala asistentkou na katedře matematiky PřF OU. Od roku 2003 byla členkou akademického senátu (AS) stejné fakulty a posléze se v březnu 2006 stala předsedkyní AS Přírodovědecké fakulty OU. Od října 2006 zastávala funkci vedoucí katedry matematiky této fakulty. Do funkce proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání PřF OU byla jmenována v březnu tohoto roku. Mezi její velké zájmy patří sport a hra na flétnu.

Doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. – proděkan PřF OU pro vědu a vnější vztahy vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika - fyzika. Působil zde později rovněž jako pedagog, dále na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a rok hostoval na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. Je členem ACM (Association for Computing Machinery) a i pod jeho záštitou spoluorganizuje studentské soutěže v oblasti informačních technologií. Na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě nastoupil v září roku 2006, kde zastává funkci proděkana pro vědu a vnější vztahy. Rád fotografuje, zejména hvězdy na obloze na které se i rád dívá.