OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyhlášení volby děkana Fakulty umění Ostravské univerzity

Akademický senát Fakulty umění Ostravské univerzity vyhlašuje dnem 13. května 2019 volbu děkana FU OU.

Kdo může kandidovat:

obecně kterákoliv fyzická osoba, zejména:

 • kterýkoliv člen akademické obce kterékoliv vysoké školy
 • kterýkoliv člen akademické obce kterékoliv fakulty kterékoliv vysoké školy
 • kterýkoliv jiný zaměstnanec kterékoliv vysoké školy
 • kterýkoliv jiný student kterékoliv vysoké školy
 • kterákoliv jiná fyzická osoba

Harmonogram volby:

Způsob, termín a místo odevzdání písemných Návrhů kandidátů:

 • Návrhy kandidátů je třeba odevzdávat členům AS FU OU zvoleným do Volební komise (Ján Garláthy – předseda komise, Jiří Kuděla a Vojtěch Dolana) prostřednictvím podatelny OU nejpozději do pátku 30. srpna 2019.
 • Navrhovatel použije předepsaný formulář návrhu, který je k dispozici u sekretářek kateder FU OU (, ) a na webové stránce Ostravské univerzity.

Kdo navrhuje kandidáty:

 • Návrh na kandidáta může podat kterýkoliv člen akademické obce FU OU, tj. akademičtí pracovníci v pracovněprávním vztahu k FU OU a studenti zapsaní na FU OU.

Povinné součásti návrhu kandidáta:

 1. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (viz příloha) v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. prosinci 1971)
 2. písemný souhlas kandidáta v listinné podobě
 3. kontakt na kandidáta (adresa, tel., e-mail)
 4. profesní životopis kandidáta

Další postup ve volbě děkana:

 • 2. září 2019 – 6. září 2019: volební komise zveřejní Kandidátní listinu na děkana FU OU ve veřejné části internetových stránek OU (bez jmen navrhovatele, resp. navrhovatelů a jejich počtů).

 • Pondělí 23. září 2019, 14:00, aula FU OU (budova děkanátu FU OU, Podlahova ul. 3, Ostrava-Mariánské Hory): představení kandidátů na Shromáždění akademické obce FU OU, průběh řídí předseda volební komise.

 • Pondělí 30. září 2019: zasedání AS FU OU spojené s volbou děkana FU OU a  zveřejnění výsledku volby děkana FU OU a jeho oznámení rektorovi OU a předsedovi AS OU.

 • V případě nezvolení děkana v 1. kole volby následuje vyhlášení 2. kola volby (koná se týž den); další postup – postup viz Jednací řád AS FU OU.


V Ostravě 13. května 2019

Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
předseda AS FU OU


Dokumenty:


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 05. 2019

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub