Studium medicíny v Ostravě bude atraktivnější i díky podpoře města

Ostravská univerzita získala z rozpočtu statutárního města Ostrava, v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy, účelovou dotaci ve výši 6 mil. Kč. Tyto prostředky byly použity na financování projektu „Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařsví a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity. Na projektu participují Lékařská fakulta (5 mil. Kč) a Pedagogická fakulta (1 mil. Kč). V rámci Lékařské fakulty byly tyto finance směřovány převážně na rozvoj studijního oboru Všeobecného lékařství LF OU, podporu rozvoje postgraduálního studia navazujícího na obor Všeobecné lékařství a rozvoj jeho anglické mutace.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity díky tomuto grantu získá kvalitnější a modernější vybavení, které budou moci ve výuce využívat studenti Lékařské fakulty. V rámci projektu bude podpořen rozvoj vzdělávacích programů a oborů pro budoucí odborníky v lékařských i dalších zdravotnických oborech a vědecko-výzkumná činnost fakulty.

Lékařská fakulta, díky podpoře města Ostrava, získá moderní přístrojové vybavení v podobě trenažérů (včetně interaktivních modelů, simulátorů a příslušného softwaru) a medicínských přístrojů, které odpovídají reálnému vybavení moderních zdravotnických institucí. Nově tak studenti budou moci využívat například Software XVR pro 3D simulaci mimořádných událostí, nebo specializovaný software včetně pracovní stanice s možností pokročilé analýzy lidského těla a nutričního stavu. V rámci výuky se navíc do jednotlivých praktických úloh zapojí početnější skupiny studentů v jednom časovém rozmezí, kteří tak budou moci postupy vykonat i opakovaně a získané dovednosti využít v praxi. Poskytnuté finance budou rovněž použity na nákup odborné literatury a překlady odborných textů pro anglickou verzi medicíny – General Medicine, jehož výuka bude zahájena v září 2018.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podobnými projekty kontinuálně pracuje na zvýšení své prestiže a zatraktivnění pro potencionální zájemce o studium. Nakoupené modely a přístroje doplní plánovaný projekt výukového „simulačního centra“ i odborné učebny, které jsou součástí Lékařské fakulty již nyní. V neposlední řadě získané finance pomohou zajistit stabilní personální obsazení na pozicích jednotlivých akademických pracovníků profilových oborů teoretického, preklinického i klinického základu studijního oboru Všeobecné lékařství, a rovněž pro nedávno akreditované postgraduální obory: doktorský studijní obor Hygiena, Preventivní lékařství a Epidemiologie a Chirurgické obory.

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

logo