Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Populární geopolitické imaginace české společnosti v kontextu měnící se zahraniční politiky státu
Id projektuSGS10/PřF/2013
Hlavní řešitelPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zmapování populárních geopolitických imaginací české společnosti, resp. obyvatel Moravskoslezkého kraje, a to primárně ve vztahu k politice NATO a české účasti v této mezinárodní bezpečnostní organizaci. Na tomto základě bude projekt obecněji mapovat kontury české geopolitické kultury a to ve světle relativně často se měnící zahraniční politiky státu. Ke splnění cíle navrhovatelský tým využije metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu, zejména pak rozsáhlého dotazníkového šetření, obsahové analýzy, polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného pozorování. Konkrétním, kontrolovatelným, výstupem projektu bude publikace článku v časopisu s impakt faktorem nebo v časopisu indexovaným v databázi Scopus a jednak účast na mezinárodní konferenci. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 103 tis. Kč. Řešitelský tým se bude skládat ze 6 osob, z toho 3 osoby jsou studenti doktorského a magisterského studia Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.