Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sedm smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku v kontextu vývoje křesťanské morálky
Id projektuGAP405/10/0527
Hlavní řešitelMgr. Jana Grollová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt vychází z potřeby komplexního zpracování problematiky proměny křesťanské morálky v městské společnosti 13.-15. století v českých zemích v kontextu vývoje střední Evropy. Výchozími prameny bádání bude traktátová literatura a výtvarní umění. Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a skutcích milosrdenství je jednou z možností jak reflektovat středověké formování křesťanské morálky. Prostředí českých zemí nabízí badateli v pohledu na dějiny zbožnosti a morálky zajímavé reflexe a podněty, popř. dokonce pokusy o prosazení těchto změn v chování společnosti. Dalším zkoumaným aspektem je reflexe těchto změn ve vizuální kultuře daného období. Výstupy projektu budou publikovány v samostatné odborné monografii, která bude zahrnovat obecně historický kontext vývoje křesťanské morálky, zpracování českých traktátů o sedmi smrtelných hříších a zpracování ikonografických námětů českého a středoevropského výtvarného umění týkajících se problematiky morálií. Vzhledem k nutnosti interdisciplinární spolupráce bude vytvořen tým zahrnující odborníky v oblasti historické, uměnovědné a filologické.