Ostravská univerzita udělí čestný doktorát finskému profesorovi

Ostrava, 3. listopadu 2006 - Na návrh děkana Zdravotně sociální fakulty doc. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. udělí rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. čestný doktorát Ostravské univerzity v Ostravě prof. Dr. Juhovi Erkki Hämäläinenovi. Tento významný akt se uskuteční v aule OU dne 6. listopadu 2006.

Výše uvedený kandidát se narodil 10. 2. 1954 v Imatře ve Finsku a je významnou osobností v oboru sociální práce nejen v rodné zemi, ale i v Evropě. Těžištěm práce prof. Hämäläinena je řešení otázek vztahu sociální práce a sociální politiky, ale i řešení etických dilemat sociální práce, vztahu sociální pedagogiky a sociální práce a problému teoretického ukotvení sociální práce. Výsledky své vědecké práce publikoval v 26 monografiích jak ve Finsku, tak i v zahraničí, dále v 7 učebnicích, 84 článcích v odborných časopisech a ve 32 vystoupeních ve Finsku i v zahraničí.

Spolupracuje se zahraničními univerzitami, jak např. Univerzita Eichstät v SRN, Univerzity Tartu v Estonsku, dále vyučuje na univerzitách ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku, Itálii a ČR.

Prof. Hämäläinen spolupracuje se Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity od roku 1966. Svými radami – na základě zkušeností s doktorským studijním programem sociální práce a univerzitě v Kuopiu – významně přispěl k akreditaci doktorského studijního programu sociální práce na Zdravotně sociální fakultě OU v Ostravě. Vytvořil podmínky pro spolupráci Katedry sociální práce ZSF OU s institutem Sociální práce a sociální pedagogiky Univerzity v Kuopiu. V rámci této spolupráce funguje od roku 1977 pravidelná výměna studentů a učitelů obou pracovišť, spolupráce na společných projektech a společné publikace. Rovněž vytvořil podmínky pro spolupráci dalších pracovišť ZSF OU s Univerzitou v Kuopiu, a to Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví a Ústavu patologické anatomie ZSF OU.

Vzhledem k nepopiratelnému vlivu na rozvoj oboru sociální práce na Zdravotně sociální fakultě OU a propagaci ZSF OU ve Finsku a v Evropě, i za přínos k rozvoji sociální práce jako vědecké discipliny je udělení titulu Doktor honoris causa Ostravské univerzity v Ostravě prof. Hämäläinovi zcela určitě zasloužené.

Štěpán Neuwirth, tiskový tajemník Zdravotně sociální fakulty OU