Na Ostravské univerzitě se dnes představí kandidáti na rektora

Moravská Ostrava 25. října 2006 – Dnes 25. října 2006 proběhne v 15 hodin v aule Ostravské univerzity (OU) na Českobratrské ulici Shromáždění Akademické obce OU, na němž se představí jednotliví kandidáti na rektora docentka Iva Málková a profesor Jiří Močkoř.

Stávající rektor, doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc., se k volebnímu klání nepřipojil, přestože by mohl tuto funkci vykonávat ještě jedno volební období. „Nekandiduji, protože jednotlivé fakulty Ostravské univerzity nepodpořily myšlenku nového univerzitního Campusu na Karolině,“ uvedl Baar.

„Mou kandidaturu navíc navrhovala jen vlastní katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, což jsem považoval za slabou podporu do následujícího volebního období,“ dodal Baar.

Na rektora Ostravské univerzity kandidují doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. prorektorka pro studium a vzdělávání Ostravské univerzity a prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. děkan Přírodovědecké fakulty OU.

Iva Málková je kmenovým zaměstnancem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Od založení univerzity působí na katedře české literatury, literární vědy a dějin umění, od roku 2004 jako docentka v oboru dějiny české literatury. Badatelsky se zaměřuje na období literárních dějin 20. století. Ve své odborné činnosti mimo jiné velmi úzce spolupracuje s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Pět let byla proděkankou pro studium, prorektorkou pro studium a vzdělávání Ostravské univerzity je od roku 2004.

Jiří Močkoř vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor matematika. Hodnost DrSc. získal na této univerzitě v roce 1990 a profesorem pro obor algebra a teorie čísel byl jmenován v roce 1991. Dlouhodobě byl zaměstnán na VŠB-TUO na katedře matematiky, od roku 1990 pracuje na Ostravské univerzitě postupně ve funkci vedoucího katedry, rektora, prorektora a děkana PřF. Publikoval (i jako spoluautor) čtyři monografie v prestižních vědeckých zahraničních nakladatelstvích, je členem vědeckých rad, je zván na zahraniční přednáškové pobyty.

Na dnešním shromáždění akademické obce se po úvodu očekává představení jednotlivých kandidátů, jejichž pořadí určí los. V závěru setkání zodpoví kandidáti písemné, anonymní dotazy přítomných. Na dobu konání shromáždění akademické obce je vyhlášeno rektorské volno.

Samotná volba rektora proběhne 6. listopadu 2006, případné druhé kolo 13. listopadu 2006. Za regulérnost voleb odpovídá volební komise schválená na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity 12. června. 2006 ve složení: předseda - mgr. Pavel Drozd, Ph.D., členové - doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. z Filozofické fakulty, ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. z Pedagogické fakulty, z Přírodovědecká fakulty mgr. Monika Mulková, Zdravotně sociální fakultu zastupuje mgr. Tomáš Šobáň a z komory studentů Akademického senátu OU Vratislav Vozník.

Základy pro vznik Ostravské univerzity byly položeny již v roce 1953 otevřením Vyšší pedagogické školy v Opavě. V roce 1959 byl zřízen Pedagogický institut v Ostravě. V roce 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. V současné době poskytuje Ostravská univerzita vysokoškolské vzdělání na Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké a Zdravotně sociální fakultě a na Institutu pro umělecká studia. Univerzita má také vědecké ústavy: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřením na rozvoj speciálních matematických metod a Ústav pro regionální studia, jehož základní badatelské cíle se zabývají studiem literárních tradic Slezska a severní Moravy. Vysoká škola má vlastní Univerzitní knihovnu, která zahájila činnost v roce 1999. Centrum informačních technologií Ostravské univerzity zahájilo svou činnost před rokem 1991 a spravuje univerzitní počítačové sítě a telekomunikační zařízení, zajišťuje internetové služby včetně e-mailu, webu a zabezpečení informačního systému.