Univerzita získá od kraje 3 miliony

V první polovině letošního roku byla na Ostravské univerzitě úspěšně zahájena realizace projektu zaměřeného na přípravu nových projektů v programovém období 2014–2020.

Na základě poskytnutého příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje bylo do výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno dvacet projektových žádostí o celkovém rozpočtu převyšujícím 1,3 mld. Kč pro Ostravskou univerzitu.

V rámci těchto projektů budou podpořeny především aktivity zaměřené na získání a udržení excelentních pracovníků ze zahraničí, kteří zvýší mezinárodní potenciál univerzity ve vědeckovýzkumné oblasti, ale také na organizace mezinárodních odborných setkání za účelem navázaní nové spolupráce a výměny zkušeností či aktivity vedoucí k uzavření nových mezinárodních partnerství za účelem akcelerace mezinárodní spolupráce. Část připravovaných projektů je zaměřena na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů Ostravské univerzity.

Celková částka alokovaná na podporu aktivit projektu v období 2016-2017 činí 3 mil. Kč. Tento projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Místo realizace projektu je Moravskoslezský kraj.