Epos o Karlu Velikém poprvé v českém překladu - Král Karel a papež Lev

Poprvé v českém překladu vychází latinský středověký epos o Karlu Velikém, známý též jako Paderbornský epos nazvaný podle místa setkání obou hlavních protagonistů.

Z latinského originálu přeložila prof. Jana Nechutová, která knížku obohatila o další doprovodný text vztahující se k době a okolnostem vzniku, srovnání díla s jinými analogickými celky, vztahu autora k Vergiliovi a další. Díky autorčina doprovodného komentáře je kniha přístupná všem zájemcům o středověké dějiny a kulturu, laické i odborné veřejnosti. V knize jsou ukázky originálního textu, který je dochován pouze v jediném exempláři, i zrcadlový překlad jednotlivých veršů. Jedná se o unikátní doklad středověké epiky, který není příliš znám a doposud nebyl do češtiny přeložen. Filozofická fakulta Ostravské univerzity tak jako první nabízí čtenářům komentovaný překlad tohoto díla. Tato útlá knížka je dokladem, že i v dnešní době má znalost jazyka středověkých intelektuálů svůj význam, neboť poodkrývá další střípek z mozaiky nám vzdálené minulosti.

Centrum pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM při Filozofické fakultě Ostravské univerzity knihu vydalo k příležitosti 1200. výročí úmrtí Karla Velikého.

Jedná se o básnickou skladbu pravděpodobně z 9. století z prostředí vzdělanců na dvoře Karla Velikého. Čtenářům se do ruky dostává bilingvní latinsko-český text, přičemž i mezi odborníky zůstává otázkou, zda se jedná pouze o fragment širšího celku nebo o ucelené dílo chvalozpěvu a oslavy Karla Velikého. Otázkou je také autorství původního latinského textu, kdy se v této souvislosti nejčastěji hovoří o čtyřech osobnostech Karlova okruhu, a to Angilbertovi, jeho učiteli Alkuinovi, Modoinovi z Autunu a Karlovu životopisci Einhardovi.

Prezentace knihy Král Karel a papež Lev (De Karolo rege et Leone papa) a beseda s autorkou překladu a doprovodné studie se bude konat 27. listopadu 2014 od 15:30 hodin v knihkupectví Academia v Ostravě na Zámecké ulici. Úvodní řeč pronese vedoucí Katedry latinského jazyka Filozofické fakulty doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.