OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Ochrana veřejného zdraví

Biologie • Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie
  organismů podle složitosti.

 • Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

 • Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení - nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií.
  Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

 • Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom.
  Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální
  dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu,
  genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

 • Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

 • Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací
  soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti
  vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Doporučená literatura:
 • Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.

 • Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.

 • Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2003.

 • Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika. MU Brno (překlad), 2009.

Chemie • Obecná chemie a anorganická chemie (Základní charakteristika látek - hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů.
  Názvy a chemické vzorce anorganických sloučenin. Výpočty z chemických vzorců. Chemické rovnice. Výpočty hmotností, látkových množství. Stavba atomu. Valenční elektrony. Periodická soustava prvků, s, p, d prvky. Elektronegativita
  prvku. Chemická vazba iontová a kovalentní, polarita vazby. Kovalentní vazba. Koordinační vazba. Směrová orientace vazeb, hybridizace atomových orbitalů, polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly. Roztoky - vyjadřování složení
  roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou koncentrací, výpočty. Ekvivalentní látková množství u neutralizačních reakcí (neutralizační titrace). Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty
  silné a slabé. Koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Typy chemických reakcí. Protolytické reakce. Silné kyseliny a zásady, disociační konstanta slabých kyselin a zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace
  vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad - výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích. Termochemické rovnice a energetická bilance reakcí,
  reakční teplo. Vliv reakčních podmínek na rychlost chemických reakcí. Chemická rovnováha a rovnovážná konstanta, vlivy porušující rovnovážný stav. Skupiny prvků periodické soustavy (prvky hlavních skupin a prvky přechodné, rozložení
  kovů a nekovů). Vodík a kyslík, kovalentní hydridy, iontové a kovalentní oxidy, oxidy kyselinotvorné, zásadotvorné a amfoterní. Voda.

 • Organická chemie (Vazby v molekulách organických sloučenin. Vlastnosti organických sloučenin, základní typy reakcí, Názvosloví - principy. Izomerie. Uhlovodíky (názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky,
  areny.. Halogenderiváty uhlovodíků, nitrosloučeniny, aminy - různé typy). Alkoholy a fenoly, chinony, ethery. Aldehydy a ketony. Karboxylové kyseliny. Přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- a dikarboxylových
  nesubstituovaných nasycených a nenasycených, substitučních derivátů - hydroxykyselin a ketokyselin). Optická izomerie. Močovina. Heterocyklické sloučeniny. Močová kyselina.

 • Biochemie (Sacharidy - rozdělení, význam, struktura nejdůležitějších monosacharidů (acyklické formy, odvození poloacetalových cyklických forem, anomerie), estery cukrů, vznik glykosidové vazby.
  Redukující a neredukující disacharidy, polysacharidy.), (Lipidy - mastné kyseliny vázané v lipidech, acylglyceroly, hydrolýza tuků a olejů, mýdla, žluknutí, hlavní součásti fosfolipidů. Steroidy - struktura steranu, biologicky
  významné steroidy.), (Purinové a pyrimidinové báze nukleových kyselin, struktura a názvy nukleosidů a nukleotidů, základní rysy struktury nukleových kyselin, jejich druhy a funkce v průběhu transkripce a translace.),
  (Aminokyseliny a bílkoviny: Názvy a struktury všech dvaceti standardních aminokyselin, polarita jejich postranních řetězců, ionizace. Vznik peptidové vazby, tvorba názvu peptidu. Struktura bílkovin - primární - kvartérní struktura,
  stabilizace sekundární, terciární a kvartérní struktury. Denaturace bílkovin. Základní typy bílkovin.), (Funkce enzymů, hlavní třídy. Významné enzymy trávicí soustavy. Funkce vitaminů, chemické názvy. Anabolický a katabolický
  charakter metabolických drah, význam oxidačních reakcí, makroergní sloučeniny a energetický efekt metabolismu. Úloha citrátového cyklu a koncového dýchacího řetězce. Konečné produkty aerobního a anaerobního odbourání glukosy,
  beta-oxidace vyšších karboxylových kyselin a dusíkatých látek.), (Hormony - základní charakteristika a funkce).Doporučená literatura: • Učebnice chemie v rozsahu učiva na gymnáziu.

 • Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie. Praha.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub