OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Ochrana a tvorba krajiny

Fyzická geografie
 1. Atmosféra
  • atmosféra jako složka klimatického systému

  • teplo v atmosféře

  • cirkulace v atmosféře

  • počasí a podnebí


 2. Hydrosféra
  • oběh vody

  • voda v oceánech

  • voda na pevnině


 3. Kryosféra
  • sníh

  • ledovec

  • dlouhodobě zmrzlá půda a podzemní led


 4. Litosféra
  • základní poznatky o litosféře

  • planetární členění zemské kůry

  • členění zemské kůry na malém území

  • povrch litosféry


 5. Georeliéf
  • základní údaje o georeliéfu

  • planetární členění georeliéfu (vlivy vlastností hornin na georeliéf, vnitřní pochody a tvary reliéfu jimi vytvořené, exogenní pochody) 6. Pedosféra
  • půda a její význam

  • půdotvorní činitelé, půdotvorné pochody a půdní typy

  • planetární členění pedosféry

  • výšková stupňovitost půd


 7. Biosféra
  • organismy a její životní prostředí

  • planetární členění biosféry


Ekologie a životní prostředí
 1. Krajina
  • krajinná sféra, krajina, životní prostředí

  • vlastnosti krajiny

  • činitelé a procesy přetvářející krajinu

  • typy krajin

  • funkce kulturní krajiny


 2. Vliv člověka na složky krajiny
  • antropogenní ovlivnění atmosféry

  • spotřeba a znečištění vody

  • světový oceán a jeho ovlivnění

  • horninové prostředí a jeho narušení

  • přírodní zdroje a obnovitelné přírodní zdroje

  • odpady a jejich zneškodňování


 3. Ochrana přírody
  • ochrana přírody

  • ochrana přírody v České republice

  • právní ochrana přírody v České republice

  • současné ekologické problémy


 4. Ekologie a její zákonitosti
  • abiotické podmínky života

  • životní prostor pro organizmy

  • vlastnosti populací

  • vztahy mezi populacemi
Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium). Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který sestává z 10 otázek. V každé otázce
jsou na výběr 3 odpovědi, přičemž pouze jedna odpověď je správná.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub