OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Speciální pedagogika pro učitele
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra speciální pedagogiky
Anotace oboru:Navazující magisterský studijní obor Speciální pedagogika pro učitele je spjat s bakalářským studijním oborem Speciální pedagogika na PdF OU. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje poznatky získané v rámci bakalářského studia a především se orientuje na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní obor dále rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu efektivního vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studenti jsou připravováni pro odbornou speciálně pedagogickou práci v základních školách speciálních a v základních školách s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění předpisů následujících), v základních školách při zdravotnických zařízeních.
Profil absolventa:Absolvent magisterského studia oboru Speciální pedagogika pro učitele je připraven motivačně i odborně na edukační činnost u dětí/žáků se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami. Je schopen realizovat speciálně pedagogickou edukaci po stránce obsahové i organizační. Při realizaci vstupní, průběžné i výstupní speciálně pedagogické diagnostiky je připraven spolupracovat s dalšími odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, medicíny a se sociálními pracovníky. Absolvent oboru získává učitelskou kvalifikaci ve školských a zdravotnických zařízeních určených k edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a v základních školách s upraveným vzdělávacím programem pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s integrovaným vzděláváním dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test odborného přehledu z oboru speciální pedagogika
Obsah přijímací zkoušky: Test odborného přehledu je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce z logopedie, psychopedie a psychologie v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika realizovaného PdF OU.
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.
Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů
Okruhy pro přijímací řízení: Speciální pedagogika (logopedie, psychopedie a psychologie)
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub