OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Německý jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Německý jazyk a literatura v kombinované formě je pokračováním bakalářského studijního programu. Cílem dvouletého jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru je připravit odborníky - germanisty s jazykovou kompetencí na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří mají hluboké znalosti synchronní i diachronní lingvistiky, literární teorie a německé literatury. Absolventi se dokáží orientovat v širších historických a společensko-kulturních souvislostech, zejména v problematice česko-německých vztahů.
Profil absolventa:Po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura student dosáhne jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dále bude mít výbornou znalost lingvistiky, německé literatury, literárních směrů a žánrů a všeobecný kulturně-společenský a politický přehled, zvláště v oblasti česko-německých vztahů. Absolvent bude disponovat vytříbeným mluveným i písemným projevem, bude schopen komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné němčině. Získané znalosti bude schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe, v programech celoživotního vzdělávání nebo v rámci doktorského studia.
Absolvent studia najde uplatnění především v redakcích literárních a společenských časopisů, v nakladatelstvích, v institucích kulturně-společenského charakteru spolupracujících s německy mluvícími zeměmi, v informačních agenturách, v odděleních exportu českých firem spolupracujících se zahraničními firmami, ve středním managementu firem německy mluvících zemí, ve státní správě a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
U uchazeče se předpokládá znalost gramatiky, literatury, historie a reálií německy mluvících zemí, dále schopnost správného a plynulého vyjadřování v cílovém jazyce.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace: