OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název oboru: Sociální práce


 • termín přijímací zkoušky: 19. duben 2018

 • náhradní termín přijímací zkoušky: 11. květen 2018Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží ve druhé polovině března 2018. Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize
termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím
studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážní zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti
jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.
Podmínky pro přijetí ke studiu:


 1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.


Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu: 1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání s maturitou je ověřeno studijním oddělením formou evidence úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení uchazeče/uchazečky, který/á
  1. byl/a navržen/a k přijetí,

  2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto odvolání.

 2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.

 3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů/studentek podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.Poslední termín pro podání elektronické přihlášky:


 • 28. února 2018.Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 6. března 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem).V případě chybné platby musí uchazeč/uchazečka zaplatit poplatek znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 6. března 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou). Žádost o vrácení
chybné platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.


Nejvyšší počet přijímaných studentů všech studijních oborů na FSS OU mimo doktorské studium je 280 studentů/studentek.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub