OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sociální práce
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociální práce
Anotace oboru:Tříletý bakalářský obor Sociální práce připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti sociální práce pro kvalifikovaný výkon povolání sociálního pracovníka. Vychází přitom z profesní historie sociální práce, jejích cílů, principů, z požadavků praxe, z poznatků vědy a výzkumu a z aktuálních legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR. Studium je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou skládající se z Obhajoby bakalářské práce, Sociální práce, Sociální politiky, Sociologie a Psychologie. Úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky se studující stává držitelem akademického titulu Bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem.
Profil absolventa:Tříletý bakalářský obor Sociální práce připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti sociální práce. Absolvent vykonává povolání sociálního pracovníka dle požadavků § 109 a 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Umí částečně samostatně koncipovat a provádět teoreticky zdůvodněnou a prakticky využitelnou reflexi soc. problémů a strategií intervence. Dle rámcového zadání dovede plánovat, koordinovat, metodicky zajišťovat i přímo provádět strategie vedoucí k řešení soc. problémů na různých úrovních praxe sociální práce. Dále je schopen samostatně koncepčně a metodicky zajišťovat poskytování soc. služeb a sociálně právní ochrany dětí. Je schopen rozvíjet své profesionální kompetence, reflektovat a kriticky hodnotit svoji práci a dále se vzdělávat.
Absolventi se mohou uplatnit v široké sociální sféře veřejného i neziskového sektoru na pozicích sociálních pracovníků či referentů v organizacích státní správy a samosprávy, sociálních pracovníků v resortu práce a sociálních věcí, školství, spravedlnosti, ve službách Policie ČR, Vězeňské služby a po nezbytném zapracování také na pozicích řídících pracovníků na úrovni středního managementu ve všech organizacích poskytujících či koordinujících služby sociální práce.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky v oblasti základů společenských věd.
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u  přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: středoškolské učebnice z oblasti společenských věd
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 20. - 21. dubna 2017
náhradní termín přijímací zkoušky: 12. května 2017
Požadavky pro přijetí:

  1. Uchazeč o studium ukončil minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

  2. Uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se 
    do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Okruhy pro přijímací řízení:

Základy společenských věd na středoškolské úrovni.

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:
Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida,
e-mail: referent.pyramida@osu.cz,
telefon: +420 597 091 234,
mobil: +420 733 784 095.

Regulované povolání dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí