OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název oboru: Sociální práce

 • termín přijímací zkoušky: 19. duben 2018

 • náhradní termín přijímací zkoušky: 11. květen 2018


Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží ve druhé polovině března 2018. Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na 
řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).
Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací
zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost
uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.Podmínky pro přijetí ke studiu:


 1. Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

 2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.


Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu: 1. Ukončení minimálně vysokoškolského bakalářského stupně vzdělání je ověřeno studijním oddělením formou evidence ověřené kopie diplomu uchazeče/uchazečky, který/á
  1. byl/a navržen/a k přijetí,

  2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto odvolání.


 2. Účast na přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazeče/uchazečky na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.

 3. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů/studentek podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.Poslední termín pro podání elektronické přihlášky:


 • 28. února 2018.Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 6. března 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou).V případě chybné platby musí uchazeč/uchazečka zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 6. března 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem/uchazečkou).
Žádost o vrácení chybné platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Nejvyšší počet přijímaných studentů všech studijních oborů na FSS OU mimo doktorské studium je 280 studentů/studentek.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub