OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Španělský jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra romanistiky - Oddělení španělštiny
Anotace oboru:Navazující magisterské studium oboru Španělský jazyk a literatura je koncipováno jako odborné jednooborové studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Má za cíl připravit kvalitního odborníka-filologa v oblasti španělského jazyka a literatury, zkušeného uživatele španělského jazyka s dobrými znalostmi španělské lingvistiky, literatury a kultury příslušné jazykové oblasti, které mu umožní uplatnit se v řadě profesí, vyžadujících samostatnou odbornou a tvůrčí práci v uvedeném oboru. Absolventi mohou svou erudici dále rozvíjet ve výzkumné práci, aplikovat své znalosti a dovednosti při práci s různými typy cizojazyčných textů či v oblasti zahraniční spolupráce a mezikulturní komunikace. Flexibilitu a všestrannou připravenost absolventů pro požadavky praxe zvyšuje široká nabídka povinně volitelných předmětů.
Profil absolventa:Dvouleté navazující magisterské studium oboru Španělský jazyk a literatura je koncipováno jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy schopné využívat pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený uživatel cizího jazyka (úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Absolvent studia se uplatní jako kvalifikovaný vysokoškolsky vzdělaný odborník především v redakcích literárních a společenských časopisů, v nakladatelstvích, v institucích kulturně společenského charakteru spolupracujících s hispanofonními zeměmi, v informačních agenturách, v odděleních exportu českých firem spolupracujících s hispanofonními firmami, ve středním managementu španělských firem a firem se španělskou účastí, v institucích státní správy a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí. Může pokračovat v doktorském studiu v daném oboru na univerzitách v České republice nebo v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška se nekoná.
Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia Filologie v oboru španělský jazyk nebo v oboru příbuzném.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: referent.pyramida@osu.cz, telefon: 597 09 1234).» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí