OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Geografie (dvouoborové)


 1. Obecná fyzická geografie a základy planetární geografie (30 %)

  Atmosféra - dělení, pohyb, počasí a podnebí, podnebné pásy. Hydrosféra - dělení, voda v oceánech, voda na pevnině. Kryosféra a její specifika. Litosféra a georeliéf - dělení, pohyby litosférických
  desek, zemětřesení a vulkanismus, planetární členění zemské kůry. Pedosféra - dělení, půdotvorní činitelé, planetární členění pedosféry. Biosféra - organismy a jejich životní prostředí, planetární členění
  biosféry. Země jako součást vesmíru. Planeta Země, pohyby a jejich důsledky. 2. Obecná socioekonomická geografie (30 %)

  socioekonomická sféra a její složky, obyvatelstvo, demografické ukazatele, etnická a náboženská struktura, sídelní systémy, hospodářství a jeho struktura, politické systémy (20 %) 3. Základy kartografie (10 %)

  mapy - definice, vznik a druhy, měřítko mapy, obsah mapy. Kartografická zobrazení. 4. Regionální geografie světa a České republiky (30 %)

  fyzickogeografická a politická mapa světa, specifika makroregionů všech světadílů, ekonomické charakteristiky a typologie států, kulturní a civilizační specifika, regionální rozdíly ve velkých
  státech (centra a periferie), integrační struktury


Poznámky:
 • přijímací zkouška se koná písemně formou testu bez možnosti nahlédnutí do map nebo atlasů

 • z výše uvedených tématických okruhů budou vycházet konkrétní otázky v testu

 • v závorkách jsou určeny podíly jednotlivých okruhů v testu

 • požadované znalosti v rozsahu výše uvedených tematických okruhů vycházejí z předmětu zeměpis na gymnáziu
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub