OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Orgány a vedení univerzity > Vědecká rada

Vědecká rada Ostravské univerzity

Celkem: 46 členů
Interních: 30
Externích: 16

Seznam interních členů:
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.Rektor OU, předseda vědecké rady OU
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.Prorektor pro řízení vědy a tvůrčí činnosti OU
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.Prorektor pro strategii a rozvoj OU
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.Prorektor pro řízení mezinárodních vztahů OU
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání OU
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU
prof. dr hab. Mieczyslaw BalowskiKatedra polonistiky, FF OU
doc. MgA. Dušan FoltýnKatedra dechových nástrojů, FU OU
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.Proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, FSS OU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.Děkan PřF OU
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.Děkan FSS OU
doc. PhDr. Zbyněk JanáčekDěkan FU OU
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.Děkan PdF OU
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBAKatedra kraniofaciálních oborů, LF OU
doc. MgA. František KowolowskiAteliér malby, FU OU
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů, LF OU
doc. PhDr. Josef Malach, CSc.Katedra pedagogiky a andragogiky, PdF OU
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.Katedra české literatury a literární vědy, FF OU
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.Katedra matematiky, PřF OU
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.Katedra hudební výchovy PdF OU
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, PdF OU
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.Proděkan pro vědu a doktorské studium
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.Proděkan pro lékařské obory, LF OU
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.Katedra pedagogiky a andragogiky, PdF OU
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.Katedra české literatury a literární vědy, FF OU
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.Katedra germanistiky, FF OU
doc. Mgr. Pavel VítekKatedra strunných nástrojů, FU OU
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.Děkan FF OU
doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS

Děkan LF OU

Seznam externích členů:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.Proděkan pro rozvoj, mobility a vnější vztahy, PřF Univerzity Hradec Králové
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.Rektor Vysoké školy podnikání, a. s.
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. EkF VŠB - TU Ostrava
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.III. interní klinika 1. LF Univerzita Karlova
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.Katedra české literatury, FF UP Olomouc
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.Katedra soc. politiky a soc. práce, FSS Masarykova univerzita Brno
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Proděkan pro vědu a výzkum, PdF Univerzita Karlova
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.Děkan FZSP, Trnavská univerzita v Trnave
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.Ústav matematiky a statistiky, PřF Masarykova univerzita Brno
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc.Katedra filozofie, FF UP Olomouc
prof. PhDr. Peter Terem, Ph.D.Proděkan pro vědu a výzkum, FPVMV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.Prorektorka pro vědu a výzkum UP Olomouc
prof. Ivo Vondrák, CSc.Rektor VŠB - TU Ostrava
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.Vedoucí katedry dějin umění a estetiky, Vysoká škola umělecko průmyslová Praha
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.Masarykův onkologický ústav Brno
Mgr. Jan ŽemlaŘeditel Janáčkovy filharmonie Ostrava» Hlavní směry výzkumu

» Projekty a granty

» Výroční zprávy Ostravské univerzity