OU

Ivona Závacká

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 141, budova ZZ
ZY 226, budova ZY
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

  • Úvod do genetiky
  • Genetická ekotoxikologie
  • Vyšetřovací metody v genetické toxikologii
  • Úvod od biologie
  • Genetická toxikologie
  • Cytogenetické vyšetřovací metody v lékařské genetice
  • Biologie I, II

Vzdělání

1991 - 1995Gymnázium Hlučín, Dr. Ed. Beneše 7, přírodovědné zaměření
1999 - 2002Zdravotně sociální fakulta OU, obor Zdravotnické vyšetřovací metody (bakalářská práce: Vliv fyzické aktivity a životního stylu na fyzickou zdatnost a vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let)
2004 - 2006Zdravotně sociální fakulta, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví (diplomová práce: Využití Registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX))
2007 - 2012Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, disertační práce: Hodnocení profesionální expozice genotoxickým faktorům ve vztahu k nádorovým onemocněním, udělen titul Ph.D.

Doplňkové vzdělání a kurzy:

2003Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů - výsledkem je osvědčení
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" - výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2007program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
březen 201414denní intenzivní jazykový kurz Brighton Velká Británie

Praxe

2002 - dosudOstravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant, od listopadu 2005 odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry, od listopadu 2008 proděkan pro studium a CŽV
2003 - 2010Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství - odd. fyziologie práce

Účast na projektech

2002Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace. Inovační záměr studijního programu - specializace ve zdravotnictví studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody. Číslo projektu 119/ZSF OU.
2004 - 2005Spoluřešitel podaného projektu Fondu rozvoje vysokých škol A/a- Dovybavení laboratoře pro výuku cytogenetiky systémem analýzy obrazu.
2001 - 2003Spolupráce na řešení grantu IGA MZ ČR NJ 6578-3: Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého.
2005Spolupráce na řešení grantu FRVŠ F3/a - Projekt 1521/2005 - Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody.

Zahraniční aktivity

březen 2003Slovenska Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, slovensko

Členství ve společnostech

2005 - dosudČeská lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 - dosudČeskoslovenská biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 - dosudČeská a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP


Všechny publikace

Stanikova, D., Bužga, M., Krumpolec, P., Skopkova, M., Surova, M., Ukropcova, B., Ticha, L., Petrasova, M., Gabcova, D., Huckova, M., Piskorova, L., Bozensky, J., Mokan, M., Ukropec, J., Závacká, I., Klimes, I., Stanik, J. a Gasperikova, D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.. PLOS ONE. 2017, roč. 12, s. 1-15. ISSN 1932-6203.
Lehocká, H., Závacká, I., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic. Reviews on Environmental Health. 2017, roč. 32, s. 185-188. ISSN 0048-7554.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Blahutová, P. Migrace a zdraví. In: MOLISA 2016-11-28 . Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2016. s. 236-240. ISBN 978-80-555-1666-0.
Staníková, D., Surova, M., Bužga, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova-Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I. a Gasperikova, D. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137-140. ISSN 1210-0668.
Vavrošová, J., Závacká, I. a Psennerová, S. Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků. In: MOLISA. s. 248-254. ISBN 978-80-555-1288-4.
Vavrošová, J., Závacká, I., Blahutová, P., Zoubková, R. a Lapčíková, E. Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji. In: MOLISA. s. 239-247.
Lapčíková, E., Vavrošová, J., Blahutová, P. a Závacká, I. Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava. In: Ostrava v urgentní péči 2014, Sborník přednášek. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 72-73. ISBN 978-80-7464-508-2.
Závacká, I. Cytogenetické metody. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Vavrošová, J., Závacká, I., Lapčíková, E., Zoubková, R. a Streitová, D. Transcultural Communication in Health Care. In: Students Conference. Leuven: Ktacholieke Hogeschool Leuven. 2014.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Vavrošová, J., Závacká, I., Psennerová, S. a Lapčíková, E. Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR. In: MOLISA. s. 174-177. ISBN 978-80-555-1041-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer). In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. brno: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. s. 5-5. ISBN 978-80-970128-8-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer). In: Genetic Toxicology and cancer Prevention. Bratislava. 2013.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33-37. ISSN 1802-6281.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H. a Janout, V. Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, s. 86-91. ISSN 0032-6291.
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I. a Holéczy, P. Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon. Osteologický bulletin. 2012, roč. 17, s. 43-49. ISSN 1211-3778.
Kubina, J., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J. a Hrnčířová, A. Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje: Aktuální porblematika genetické toxikologie. s. 45-48. ISBN 978-80-7013-474-0.
Lehocká, H., Kubina, J., Závacká, I., Kůsová, J. a Hrnčířová, A. Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region: Genetic Toxikology aand Cancer Prevention. In: Ústav experimentálnej onkologie, SAV. s. 26-26. ISBN 978-80-970017-5-9.
Nováčková, L. a Závacká, I. 15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU. Klinická biochemie a metabolismus. 2008, roč. 16, č. BCB37, s. 139-139. ISSN 1210-7921.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Lehocká, H., Horáček, J., Závacká, I. a Tomášková, H. Quartz: Carcinogenicity hazard and risk. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 18-19.
Lehocká, H., Závacká, I., Dobiáš, L. a Kůsová, J. Regex - the using in the preventive medicine. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 12-13.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Závacká, I. a Adamčík, M. The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 14-15.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Adamus, T., Kůsová, J., Donnelly, K. a Cizmas, L. H. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results. In: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS). 1. vyd. Praha, kongersové centrum: 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS), 2006. s. 211-211. ISBN 80-7368-193-5.
Závacká, I. Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX). 2006.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Kůsová, J., Závacká, I., Tomášková, H. a Matúsová, B. Carcinogenicity Hazard and Risk. In: Aktuální problematika genetické toxikologie - 28.pracovní dny České a Slovenské Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti, NCO NZO Brno. ISBN 80-7013-421-6.
Závacká, I., Lehocká, H., Kůsová, J., Tomášková, H., Dobiáš, L. a Matúsová, B. Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing. Journal of Applied Biomedicine. 2005, č. 10, ISSN 1214-021X.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Mikulenková , I. a Matúsová, B. Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts. In: Jesenné pracovné dni: genetická toxikológia a prevenci rakoviny. Bratislava. 2005.
Dobiáš, L., Závacká, I. a Lehocká, H. Genotoxické faktory prostředí a zdraví. 2004.
Dobiáš, L., Lehocká, H., Závacká, I., Kůsová, J., Adamus, T. a Tomášková, H. THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. s. 111-114. ISBN 978-1-4020-4844-9.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2017 - 3/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komplexní program pro postup žen - manažerek
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období12/2012 - 11/2014
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub